اطلاعات”دانستنیهای” مویی

اطلاعات”دانستنیهای” مویی

در پوست سر یک فرد معمولی ۱۰۰ هزار تار مو، در افراد با موهای قرمز ۹۰ هزار، در افراد با موهای مشکی ۱۱۰ هزار و افراد با موهای بلوند ۱۵۰ هزار تار مو موجود میباشد.

در سـر بچـه در هــر سانتی متر مربع سر ۱۱۰۰ پیاز مو وجود دارد کـه ایـن تعـداد در سـن ۲۵ ســالگی به ۶۰۰ و در سن ۳۰ الـی ۵۰ سـالـگـی بـه ۲۵۰ الـی ۳۰۰ تـار مـو کـاهــــش مـییابد. از هر پیاز مو در حدود ۲۵ تار موو (پس از ریزش تـار مو قبلی) در طول حیات فرد رویش می کند که هر کدام از آنها سالها باقی می ماند. مو از پروتئـیـنـی بـنـام کـــراتین تشکیل یافته است این همان ماده ای است که سـازنــده پر پرندگان، ناخن، سم وو چنگـال حیوانات می بـاشد. خود کـراتـیـن عـمدتـا از اسـیـد آمــینه سیستئین (CYSTEINE) تشکیل یافته است.. همـچنین مـو حـاوی رنـگدانه مــلانین می باشد.

دو نوع ملانین در مو تولید میـگردد یکی اوملانین(EUMELANIN) که ایجاد کننده رنـگ قـهوه ای و مشــــکیاستو فئوملانین (PHAEOMELANIN) که ایجاد کننده رنگ قرمز می باشد.

تـرکـیــب این دو دو نوع رنگدانه رنگهای متنوع مو را پدید می آورند. قطر مو ۰/۱ میلی متر می باشـد. مو بطور متوسط در روز ۰/۳۵ میلی متر و درر ماه ۱ سانتی متر رشد می کـــند.(درسال۱۵سانتی متر) رشد مو در تابستان از زمستان بیشتر بوده و همچنین رشد مو در مردان انــدکی سریعتر از زنان میباشد. حداکثر طول مو در سر یک متر میباشد.

در بـــدن انسان ۳ نوع مو رشد می کند:

۱- لانوگو (LANUGO): موی نازک، بی رنگ و فاقد مغز میانی که کرک مانند بوده و تمام بدن جنین را در رحم میپوشاند اما یک ماه پیش از بدنیا آمدن کودک این موها ریزش پیدا میکنند.
۲- ولوس (VELLUS): تمام سطح پوست بدن جز کف دست و پا و لبها را پوشانده.این مو نیز کرک مانند بوده وو فاقد رنگدانه است.لطیف، نرم و نازک و فاقد مغز میانی میباشد.
۳- ترمینال (TERMINAL): موهای بلند و ضخیم و زبری می باشند که ابــروهـــا، مـوی سر، مژه ها، ریش و سبیلل و موهای نواحی تناسلی را تشکیل میدهد.
در بدن موهای ولوس قادر به تبدیل به موهای ترمینال میباشند ( بـا تـحریک هورمونهای مردانه).
استحکام موی شما به پروتئین کراتین بستگی دارد. یک تار مو میتواند تا ۲۵ درصد طول طبیعی خود پیش از آنکه پاره گردد کشیده شود. ایـن مـقـدار در تــار مــوی خیس به ۵۰ درصد میرسد! هر تار مو پیش از آنکه پاره گردد قادر به تحمل ۱۰۰ گرم بار می بـاشد به عبارتی اگر مـوهای سر را بریده و بصورت طناب درآوریم آن طنـاب قـــادر به تحمل ۱۰ تن بار خواهد بود! استحکام موی سر شما برابر با استحکام یک مفتول مسی بـــا قطر برابر با تار مو میباشد!

مراحل رشد مو 

۱- مـرحله رشد فعال و یا آناژن (ANAGEN):
دراین مرحله سلولهای فولیکول مرتبا رشد کرده و تقسیم شده و شاخی میـگردند و ساقه مـو را
تشکیل میدهند.
۲- مـرحله انتقالی و یا کاتاژن (CATAGEN):
در ایـن مــرحـــله رشد مو کند شده و مو به ۶/۱ طول خود چروکیده میشود.
۳- مرحله ریزش مو و یا تلوژن (TELOGEN): در ایـن مرحله رشد مـو مـتـوقف شده و ارتباط قاعده فولیکول با موو سست شده و در اثر فشار تار موی جدید در حال رشد، تـــار موی قدیمی میریزد. این مرحله، مرحله استراحت مو نیز نامیده میگردد.

مرحله آناژن معمـولا در سر ۶ سـال به طـول مـی انــجامد و ۸۵ درصد موهای سر در این مرحله قرار دارند.

مـرحـــله کاتاژن در موهای سر در حدود ۱۰ روز بطول می انجامد و تنها ۱ درصد مـوهـای سر در این مرحله قرار دارند
مرحله تلوژن در موهای سر معمولا ۱۲ هفته بطول می انجامد و ۲۵ درصد مـوهــای سر در این مرحله قرار دارند.
دوره سیکل کامل رشد و ریزش مو حدود ۳ الی ۴ سال به طول می انجامد اما این مدت برای مژه ها ۴ ماه است.

مدت رشد و استراحت موهای نواحی دیـگر بـدن 

۱- ابـرو: مـدت اسـتـراحـــت: ۱۲ هفته، مدت رشد: ۸-۴ هفته، تـعـداد پـیـاز مــو در هــر سانتیمتر مربع پوست: ۳۵۰ ،سرعت رشد در روز: ۰/۶۱ میلی متر
۲- ریش صورت: مدت استراحت: ۱۰ هفته، مدت رشد: ۱ سال، تـعداد پــیـاز مو در هر سانتی متر مربع: ۵۰۰ درر چانه و ۸۰۰ در گونه، سرعت رشد: ۰/۳۲ میلی متر
۳- سبیل: مدت استراحت: ۶ هفته، مدت رشد: ۱۶ هفته،تعداد پیاز در هر سانتیــمـتر مربع: ۵۰۰، سرعت رشد: ۰/۳۸ میلی متر
۴- زیر بغل: مـدت اسـتـراحــت: ۱۲ هفـتـه، مـــدت رشد: ۱۶ هفته، تعداد پیاز مو: ۶۵ ، سرعت رشد: ۰/۳ میلی متر
۵- موهای پا: مدت استراحت: ۲۴ هفته، مدت رشد: ۱۶ هفته، تـعـداد پـیـاز مــو: ۶۰ ، سرعت رشد: ۰/۲۱ میلی متر
۶- موهای نواحی تناسلی: مدت استراحت: یک هفته، مدت رشد: چندین ماه، تعداد پیاز مو: ۷۰ ، سرعت رشد: ۰/۳ میلی متر

علت آن کـه موهای سر همواره در حال رشد می بـاشـد امـا  مـوهـای ابرو تا اندازه مشخص بلندد میگردد، در کنترل ژنتـیـکی آنهـا بـوده کـه مـدت زمـان آنـاژن و تلوژن آنها را تعیین می کـند. مثلا در موی سر در آن واحد ۸۵ درصد موها در حال رشد بوده و تنها ۱۳ درصد مـوها در حال استراحت میباشند. اما در ابرو تنها ۱۰ درصد موها درحال رشد و ۹۰ درصد موها در حال استراحت هستند.
ریزش ۵۰ الی ۱۰۰ تار مو از موهای سر در روز طبیعی میبـاشد.

شـکل مو و یا صاف و یا مجعد بودن مو به ۲ عامل بستگی دارد

۱- جهتی که تارهای مو از فولیکول و پوست سر خارج میگردد.
۲- شکل خود فولیکول. هنگامی که سطح مقطع تار مو گرد یاشد و مـو عمود بر پوست سر بروید موها صاف میشوند. هـنگامی که سطح مقطع تار مو بیضی شکل و با اندکی زاویه از پوست سر خارج می گردد، موها موج دار می شـوند. هنگامی که سطح مقطع موها بیضی کشیده باشد و با زاویه تیزی از پوست سر برویند موها مجعد میشوند.

موخوره (SPLIT ENDS) چیست؟

زمانی که ساقه مو از درازا شکاف برمیدارد و سر مو شاخ شاخ می گردد، به آن موخوره شدن مو می گویند. در این حالت کوتیکول محافظ مو آسیب میبیند و فـیبر داخلی مو فرسوده میگردد.
عوامل ایجاد موخوره:
۱- سشوار و اتو حالت دهنده مو چربی طبیعـی مــو را از میان برده که سبب موخوره میشوند
۲- کمبود آب بدن: آب فراوان بنوشید.
۳- برس کشیدن موهای خیس: چـون ســبب کشیدگـی ساقه مو شده و موها آسیب میبینند.
۴- از گیره و سنجاق سر کمتر استفاده کنید.
۵- در معرض زیاد نور خورشید قرار نگیرید.
۶- در محصولات مو حاوی الکل استفاده نکنید.
۷- استـفاده از رنـــگ مــو و فر کردن مو نیز سبب موخوره میگردد.
سـعی کنید سر موهای خود را برای پیشگیری از موخوره شدن هر ۶ هفته یکبار اندکی کوتاه کنید.

موی درون روییده (INGROWN HAIR) چیست؟
هـــــنگامی که سر مو بدرون پوست فرو میرود به آن موی درون روییده میگویند. علت اصلی آن این است که هـنگام تـراشـــیدن مو توسط تیغ و یا ماشین اصلاح، مـوهـا را بـر خلاف رویششان کوتاه میکنند. هــمواره موها را در جهت رویششان کوتاه کنید زیرا تراشیدن ریش از نظر دینی و علمی مضر اعلام شده است. یک دلیل دیگر آن این می بـاشـــد که موها زیاد از ته تراشیده می شوند. مــوهای درون روییده می توانند سبب التـهاب، خـارش و یـا عـــفونت گردند.

چگونه مو ها را صاف و یا فر میکنند؟
همانطور که اشاره شد، مـو از پـروتـئـیـن کــراتین تشکیل یافته اسـت کـه قسـمت عـمده این پروتئین از اسد آمینه سیستئین (CYSTEIN) ایجاد شده است.این اسید آمینه دارای ترکیب سولفور در ساختمان خود میباشد.هنگامی که دو سولفور با یکدیگر پیوند میخورند تشکیل پیـوند دی سـولفـیـد را میدهند که یک پیوند کوالانسی می بـاشـد.
هـمچـنـین در مــــو تعداد زیادی پیوند هیدروژنی مـوجــود می بـاشـــد. خیس شدن موها سبب از هـم گسسـتـن پیوندهای هیدروژنی و خشک شدن موها سبب میـگردد.
بنابراین شما با خـیس کـردن مـوها قـادر بـه حــالت دادن موهای خود می بـاشید. امـا بــرای فر کردن دائم موها از محصولات ویژه ای استفاده میگردد.

علل ریزش مو چیست(بغیرازهیرسوتیسم)
۱- صـدمات خـارجی: کشــیدن شــدید مو توسط برس، کشیدگی مو بوسیله هد بـنـد، باندهای کشی و سنجاق سر، حرارت زیاد و سرمای شدید.
۲- کم خونی و کمبود آهن و سوء تغذیه، کمبود ویتامینهای A-B و کمبود روی.
۳- مصرف برخی داروها مانند: تیوراسیل.
۴- کم کاری غده تیروئید.
۵- نارسایی غدد فوق تیروئید.
۶- قارچ کچلی سر.
۷- استفاده زیاد از کلاه.
۸- گردش نامناسب خون در پوست سر.
۹- استرس.
۱۰- تغییرات هورمونی: استروژن رشد مو را تحریک کرده اما تستـوسـترون سبـب ریزش مو میگردد. در حین حاملگی موهای زنان ضخیم و پر پشت شده امــا پس از زایمان و یا یائسگی ریزش مو افزایش می یابد.
۱۱- آندروژنیک (ANDROGENIC ALOPECIA): علت ۹۵ درصد ریـزش مو در زنان و مردان را تشکیل میدهد. علت آن افزایـــش هورمون دی هیدروتستوسترون (DHT) میباشد. این ماده نوع بسیار فعال تستوسترون است. سـبب کاهش فعالیت فولیکول شده و مــرحله آناژن را کوتاه میکند./منبع:فارسی طب

درباره نویسنده

2047مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما