مخترع اینترنت+پدران  اینترنت کیستند؟پای اینترنت چگونه به ایران بازشد؟

مخترع اینترنت پدران  اینترنت کیستند؟ پای  اینترنت چگونه به  ایران بازشد؟ فعالیتهای دانشمندان درحوزه”وب” که بعضاً موازی  ویامشترک  ویا سیرتکمیلی راطی کردند،بخاطرهمین نتوانسته اند  یکنفررا بعنوان”پدراینترنت معرفی کنند،ظاهران دچار”چندپدری”شده!مهندس سرف که به پدراینترنت معروف(یکی ازپداران) است می گوید: “باید بگویم که این اشتباه است که مردم افتخار پدری اینترنت را فقط به من نسبت بدهند. بیشتر کاری … ادامه خواندن مخترع اینترنت+پدران  اینترنت کیستند؟پای اینترنت چگونه به ایران بازشد؟