چگونگی “انتخاب احسانبخش”به امامت جمعه-رشت

چگونگی

چگونگی انتخاب “احسانبخش”به امامت جمعه-رشت

برگزاری اولین نمازجمعه رشت به امامت آیت الله احسانبخش

خلاصه:اولین امام جمعه رشت مرحوم حجت الاسلام حسن لاهوتی اشکوری بود،باانتخابش بعنوان نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی ،ازسال۱۳۵۹ امامت را به مرحوم آیت الله امینیان واگذارکرد.بعدمسائلی پیش آمدکه سنگرنمازجمعه چندین ماه خالی ماند.
وامادرتاریخ ۸ دی ۱۳۶۱ امام خمینی برای مرحوم حاج صادق احسانبخش،حکم امامت رشت راصادرکردند
آیت الله احسانبخش در۲۶فروردین سال۱۳۶۱مسجدکاسه فروشان رشت ،توسط منافقین ترورشد، ولی علیرغم جراحت زیاد(جانبازی) بعدازچندماه بستری شدن ،درخدمت انقلاب بود، ۱۹ سال امامت جمعه رشت بعهده داشت وسرانجام در۱۴خرداد۱۳۸۰به فیض شهادت نائل گشت.
بعداز رحلت آیت الله احسانبخش-درتاریخ ۱۷ / ۴ / ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری،آیت الله زین العابدین قربانى رابه امامت نمازجمعه  رشت منصوب کردند

ودرسال ۱۳۹۷ آیت‌الله رسول فلاحتی  امام جمعه رشت شدند

اولین مسئولیت حجت الاسلام احسانبخش بعدازپیروزی انقلاب اسلامی”ریاست کمیته های انقلاب گیلان بود(حکم صادره امام ۱۳۵۸/۲/۱)بود.

هنوزیک سال ازاین مسئولیت نگذشته بوده که هجمه دوستان نادان ودشمنان آگاه عرصه را برایشان تنگ می کنند وآقای احسانبخش عازم تهران می شود که امام خمینی اورا به نمایندگی خود برای کنترل وپاکسازی سفارتخانه ها وکنسولگیری های ایران در۳کشور(پاکستان، هند و بنگلادش)می فرستد.

بعدازبرگشت حجت الاسلام احسانبخش ازمأموریت وارائه گزارش به امام ،وی به رشت برمی گردد،دراین مدت ،امامت نمازجمعه بعهده مرحوم لاهوتی بود وتنهاامام جمعه موقت هم آیت الله امینیان بود.

حجت الاسلام محمدرضاشفیعی که سابقه رفاقت طولانی با ایشان داشته وحدود۲۳سال رئیس دفترحاج آقااحسانبخش درشت بوده می گوید:

مدت کوتاهی بعدازمراجعت آیت الله احسانبخش به ایران ،روزی حاج سیداحمدآقا زنگ زدبرای حاج آقااحسانبخش  وگفتند:شمانمی خواهیدامام جمعه شوید؟

آقای احسانبخش جواب دادندکه امام مرامی شناسد،هروقت صلاح دانست مااطاعت می کنیم..

شفیعی می گوید:یک بارکه خدمت سیداحمدآقابودیم،جلسه ۴نفره بود،(لاهوتی بود وآقای احسانبخش وحاج سیداحمدآقا ومن)

حاج سیداحمدآقا،روکردبه مرحوم لاهوتی وگفت”تونمی خواهی ازرشت بیرون بیایی،ماتورافرستادیم چندماه امام جمعه باشی،توآنجاجاخوش کرده ایی”!

شفیعی می گوید:حاج سیداحمدآقا گفتند”پدرم ،امام ومرجع من هستند واما من مادرم رابیشتردوست دارم  .وآخرین قسمم “جان مادرم”است،بجان مادرم آقای احسانبخش هرپستی بخواهدبهش می دهیم!

چگونگی گرفتن حکم امامت جمعه احسانبخش

شفیعی می گوید:

ما۱۰نفرازرشت با۲خودرو رفتیم جماران،۵نفرروحانی بودیم

(حجت الاسلام نیاکویی،حجت الاسلام خیرخواه،حجت الاسلام حجازی وخودم)۵نفرهم بنمایندگی ازبازاریان رشت بودند(آقایان گلچین،حاج کاس آقاهاتفی،حاج رضاعظیم زاده وحاج گل آقافتوحی)

طوماری را باخودبرده بودیم،سخنگوی ما پیش امام خمینی،آقای نیاکویی بود.

آقای نیاکویی  گزارشی ازگیلان “رشت”دادند وخطاب به امام گفتند:مدتی است که رشت نمازجمعه برگزارنمی شود،بعدازاینکه آقای لاهوتی ،امینیان را عزل کرده اند،نمازجمعه نداریم،باشناختی که آقای احسانبخش ازگیلان دارد،اگرصلاح بدانیدایشان امام جمعه رشت بشود.

امام خمینی فقط یک کلمه گفتند:فکری میکنم.

بعدازحرف امام دیگرکسی جرئت سخن گفتن نداشت.

برای ماچای آوردند،ما(چندتاقند)قندان رابردیم پیش امام که بعنوان تبرک وتیمم ،ایشان هم دستی به قندان زدند وما دستش رابوسیدیم وهرکدام قندی ازقندان تبرک شده برداشتیم ،خداحافظی کردیم.

رفیتیم برای حرم شاه عبدالعظیم،زیارت کردیم ،نمازرا همانجاخواندیم وناهارخوردیم وبرگشتیم برای رشت.

آن روز،فصل پاییزسال۱۳۵۹وروزپنجشنبه بود،ما به امام زاده هاشم رسیدیم که ازرادیو حکم حاج آقااحسانبخش برای امامت جمعه رشت خوانده شد،ماخوشحال سراغ حاج آقااحسانبخش راگرفتیم ،گفتند درمسجدکردمحله سخنرانی دارد،ماسریعاً خودرابه آن مسجدرساندیم وخبررابه ایشان رساندیم وایشان خوشحال شدند وبعدبماگفتند”ماحالا بایدچی بکنیم؟

من پیشنهاددادم درمسجدخواهرامام “نمازجمعه”رابرگزارمی کنیم که موافقت شد وما سریع رفتیم برای رتق وفتق امور

من رفتم به فرش فروشی(گرفمی)سفارش مقدارزیادی موکت دادم که محوطه بیرونی مسجدخواهرامام رامفروش کنیم وبعدرفتم دنبال نجار ،نجارراآوردم برای ساختن جایگاه ،ودنبال سیستم صوتی رفتم برای پوشش صدا،تاساعت۶صبح باتیم ۱۵نفری مشغول کارشدیم ،بدون فوت وقت کارکردیم ،همه چیزبخوبی پیش رفت،صبحانه خوردیم وهمه رامرخص کردم ،به تعدادی گفتم ساعت ۱۱صبح اینجاحاضرباشید.

شب هم ازطریق صداوسیما برپایی نمازجمعه را به اطلاع مردم رساندیم.

dsc_0287

خاطره اولین روزبرپایی نمازچمعه به امامت آیت الله احسانبخش

جمعیتی بیش ازهزارنفرآمده بودند،حاج آقااحسانبخش پشت تریبون رفت وخطبه ای ازنهج البلاغه راخواند،دراین زمان حدودصدنفراز “حزب الله”یکی ازمحلات  معروف رشت هم آمده بودن،امانه برای اقامه نماز،بلکه برای شعارعلیه امام جمعه جدید!آنهاشعارمی دادند”مرگ برسازشکار،مرگ برامریکا …”

این گروه که  درچندجمعه دیگرنیزآمدند،امادرهرجمعه ازتعدادشان کاسته می شد.

خاطره آیت الله رسولی ازانتخاب “احسانبخش”برای امامت جمعه

آقای شفیعی :چندمدتی بعدازآقای رسولی محلاتی درملاقاتی باحاج آق احسانبخش گفت:

درهمان روزی که  دوستان امده بودند پیش امام ،هنگام سرنمازمغرب وعشاء نشسته بود،مراصدازد وگفت :بروحکم آقای احسانبخش رابنویس وبده به رادیو،تلویزیون ،همین امشب دراخبارساعت۲۰ بخواند.

آقای رسولی می گوید:من به امام گفتم:

عده ای ازبزرگان نوشته اند که آقای امینیان امام جمعه رشت بشود،ازجمله آقایان مهندس موسوی(نخست وزیر)آقای جنتی(آیت الله جنتی)،آقای شجونی وآقای مصطفی حائری فومنی وچندتااسم دیگررا هم آقای رسولی محلاتی نام برد که درذهنم نیست.

امام فرمود:بروحکم آقای احسانبخش رابنویس وبده رادیو

آقای رسولی نقل می کند که به امام گفتم:می گویند که مردم پشت سرآقای احسانبخش نمازنمی خوانند!

امام فرمودند:من امام جمعه ای انتخاب نمی کنم که مردم پشت سرش نمازنخوانند.

البته آقای شفیعی جمله دیگری ازمرحوم رسولی محلاتی نقل کردند که امام چنین گفتند(شما حکمش رابنویس،حتی اگرشده …)

آقای شفیعی ازعلاقه متقابل امام وآقای احسانبخش می گوید:

DSC_0003

آقای احسانبخش ازسال۱۳۴۰که آیت الله بروجردی درگذشت،آقای خمینی که آن موقع به “حاج آقاروح الله”معروف بودرا”اعلم”معرفی کرد،درحالی که علمای دیگررشت نظردیگری داشتند،برای نمونه:

آقای بحرالعلوم معتقدبه اعلم بودن آیت الله شاهرودی بود،آقای سیدمحمودضیابری،آیت الله حکیم رااعلم می دانست.

امام آقای احسانبخش آن زمان که درمسجدچینی چیان نماز اقامه می کرد،عکس امام خمینی را بالای سرش(بالای منبر)نصب کرده بود ومردم را دعوت به آقای خمینی می کرد.

ساواک هم دریکی ازگزارشاتش ،نوشته بود که آقای احسانبخش در”قصبه”شفت مراسمی که برای بزرگداشت رحلت آیت الله بروجردی منعقدشده بودگفته بوده که:من مقلدآقای خمینی هستمفشماهم به ایشان اقتداکنید.

علت تغییرمحل برگزاری نمازجمعه

آقای شفیعی می گوید”۴تا۵جمعه ای که گذشت،برجمعیت نمازگزاران افزوده شد،ودیگرحیاط مسجدخواهرامام ظرفیت این همه جمعیت رانداشت،وماهم “مهدیه”را انتخاب کردیم،تاآماده شدن مصلی

خاطره جالب ازنمازجمعه حجت الاسلام لاهوتی

%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c

حجت الاسلام شفیعی می گوید

روحانیون ازصف اول بلندشوند!

 درهمان اوائل برگزاری نمازجمعه رشت که دردانشگاه گیلان برگزارشد،دریک جمعه ای ماحدود۱۰روحانی درنمازشرکت کرده بودیم ودرصف اول نشسته بودیم،یکی ازآقایان مسئول ستادبرگزاری نمازجمعه آمدباتندی همه ماروحانیونی که درصف اول نشسته بودیم راازجایمان بلندکرد،وگفت برویدچندصف عقبتربنشینید!!! که ماهم رفتیم صف های بعدی

مصلى رشت

مصلى رشت در زمینى به مساحت ۳هکتاربنا شده است. این مجموعه عظیم به همت امام جمعه رشت آیت الله احسانبخش بنا گردیده است. اولین نماز جمعه در ساختمان نیمه تمام آن در اردیبهشت ماه سال  ۱۳۶۷ ه .ش بر پاى گردیده است.

dsc_0288

 حکم امامت جمعه رشت برای آیت الله احسانبخش
وحکم
زمان: ۸ دی ۱۳۶۱ / ۱۳ ربیع الاول ۱۴۰۳
مکان: تهران، جماران
موضوع: انتصاب نماینده در استان گیلان و اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: احسانبخش، محمدصادق
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوه والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمدصادق احسان بخش – دامت افاضاته – را بدین وسیله به عنوان نماینده خود در استان گیلان منصوب می‌نمایم که جناب ایشان ضمن رسیدگی به امور مذهبی مردم آن سامان، مجازند در تصدی امور حسبیه و آنچه در زمان غیبت حضرت ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه الشریف – منوط به اذن ولی فقیه می‌باشد «فله التصدی لما ذکر مع مراعاه الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف سهم سادات را در محل و نصف از سهم مبارک امام – علیه السلام – را در موارد مقرره و ترویج شریعت مقدسه و ارسال نصف دیگر را نزد اینجانب جهت صرف در مصالح عالیه مسلمین. والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمه الله وبرکاته.

به تاریخ سیزدهم ربیع المولود ۱۴۰۳
روح الله الموسوی الخمینی
***

امام جمعه رشت ترور شد:خاطرات هاشمی رفسنجانی

ساعت یک بعد از ظهر دیروز پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد کاسه فروشان حجت الاسلام احسان بخش نماینده امام در گیلان و امام جمعه رشت در صحن مسجد و مقابل محراب مورد سوء قصد یکی از منافقین مسلح قرار گرفت . منافق مذکور به کلت و نارنجک مجهز بود .

حجت الاسلام احسان بخش که از ناحیه کمر و پاها شدیدا مجروح شده بود بلافاصله به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفت . گفتنی است منافق مذکور توسط محافظ امام جمعه رشت به هلاکت رسیده است . خبر دیگر این که به گفته فرمانده سپاه پاسداران رشت یکی از پاهای حجت الاسلام احسان بخش به احتمال قوی به علت شدت جراحات قطع خواهد شد . (۱)

پاورقی

۱- اطلاعات ، ۲۸ فروردین ۱۳۶۱ ، صفحه ۲ ، مردم روستای لیف شاگرد از توابع استان گیلان به شوق تولد فرزند کوچک و مهربان خانواده‌ی احسان‌بخش در یکی از روزهای سال ۱۳۰۹ در کنار یکدیگر جمع شدند. پدر او را در سنین خردسالی به مکتب فرستاد و او پس از آموزش قرآن و ادبیات نزد شیخ عزت الله طالقانی و پایان دوره‌ی دبستان در «تولم شهر» در سال ۱۳۲۲ وارد حوزه‌ی علمیه‌ی رشت شد. آیت‌الله احسانبخش پس از طی دوره‌ی مقدمات و سطح در این حوزه در زیر نظر اساتیدی چون امام خمینی ، آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله مرتضوی، آیت‌الله لنگرودی، دروس خارج و فقه را فرا گرفت. وی در همین سالها موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته‌ی الهیات و حقوق قضایی گشت و با تأسیس چند مدرسه در رشت شاگردان زیادی را تعلیم داد. وی بارها توسط ساواک دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت و در سال ۱۳۴۳ به مدت سه سال ممنوع المنبر و ممنوع الخروج از کشور گردید. حجه‌الاسلام احسانبخش بدون هیچ ترسی در جلسات سخنرانی خود به افشاگری مظالم رژیم پرداخت و مردم نیز پرشور و بی‌محابا در مجالس او شرکت نمودند.

او پس از پیروزی انقلاب به نمایندگی از امام خمینی در سال ۱۳۵۸ کنترل سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در پاکستان، هند و بنگلادش را بر عهده گرفت و در سال ۱۳۵۹ به عنوان نماینده‌ی حضرت امام در گیلان و امام جمعه‌ی رشت منصوب شد. در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۶۱ به هنگام اقامه‌ی نماز در مسجد کاسه فروشان رشت در محراب عبادت مورد سوء‌قصد قرار گرفت. بعد از حمله‌ی تروریستی منافقین حجه‌الاسلام احسان‌بخش با بیش از ۷۰ % جانبازی از ناحیه‌ی قلب و کلیه هفته‌ای سه مرتبه برای انجام عمل دیالیز به بیمارستان می‌رفت. این جراحت و صبر زیاد او لقب «شهید زنده‌ی محراب» را برای او به ارمغان آورد و از آن پس مردم او را به این نام می‌شناختند.

عوارض قلبی ناشی از این بیماری نیز باعث شد در سال ۱۳۷۱ عمل جراحی قلب باز داشته باشند اما از پای ننشست و با حضور در نماز جمعه و نوشتن کتاب از اسلام و انقلاب حمایت کرد. با فرا رسیدن بیست و هشتمین روز از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ وی به علت تشدید عارضه‌ی کلیوی به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) منتقل گشت و سرانجام در روز دوشنبه چهاردهم خردادماه همزمان با سالروز ارتحال مرادش امام عزیز (ره) در سن ۷۱ سالگی به آسمان پر گشود. از آیت‌الله احسان‌بخش ۶۰ جلد کتاب به یادگار ماند.

***ترورشخیصیت آیت الله احسانبخش دردناکتراز ازترورجسمی ایشان بود

حجت الاسلام سیدابوطالب حجازی،رئیس ستاداقامه نمازرشت که یکی ازرفقای مرحوم احسانبخش می باشد  ودرپرونده خود”نماینده مجلس شورای اسلامی ومدیرکلی اوقاف گیلان وامامت جمعه موقت رشت رادارد می گوید:

کلینیک | سایت اختصاصی مشاور پیراسته فر

آنقدرجوسنگینی علیه مرحوم احسانبخش بودکه ازیک طرف بعضی از مدیران ارشداستان ازاستانداروقت”شهیدانصاری تافرمانده سپاه گیلان”ربیعی”ومدیران کل هلال احمروجهاد وبعضی دیگر طوماری را قبل ازاینکه مابرویم خدمت امام ،برده بودند پیش امام خمینی که امامت جمعه رشت رابرای آقای امینیان بگیرند وازطرف دیگر

یکی ازمسئولین ارشدقضایی وقت”حجت الاسلام حسینی”تهدیدکرده بودکه ما اسامی افرادی که طومارحمایت ازاحسانبخش را امضاکرده اندراشناسایی ومحاکمه می کنیم!

 ومضافاً طیف وسیعی از بچه حزب اللهی های یک محله معروف رشت(بافرآباد) تبلیغات مسمومی رابراه انداخته بودند

حاج آقاحجازی می گوید این فضا موجب شدکه من دراولین نمازجمعه رشت “خواهرامام”که به امامت  آیت الله احسانبخش برگزارشدشرکت نکنم

البته آقای حجازی می گویدعلت عدم شرکتم این بود که مردم نگویند همین روحانیونی که بدنبال گرفتن حکمش بودند درنمازش شرکت می کنند ومی خواستیم ببینیم که چه کسانی شرکت میکنند

مدیریت سایت-پیراسته فر:ترکشهای این جوسنگین  حاج آقاحجازی رانیزبی نصیب نگذاشته بوده

لازم به ذکراست :همان مقام ارشدقضایی استان”حسینی” پس ازمدتی بعلت فساداخلاقی  خلع لباس شد

حجت الاسلام حجازی ازرابطه صمیمی بین امام خمینی واحسانبخش چندتاخاطره می گوید:

-بعدازرحلت احسانبخش ماآقای روحانی “رئیس جمهورکنونی”که آن زمان درشورای ساست گذاری صداوسیما مسئولیت داشت را بعنوان سخنران دعوت کرده بودیم درمصلی رشت،ایشان می گفت:من رفته بودم پیش امام برای ارائه گزارش  ،زمان خداحافظی امام  گفتندبنشین وگفت “حاج صادق”بیرون نشسته ببین چه کاری دارد،برایش انجام بده،روحانی گفت ،من تعجب کردم ،چون بندرت پیش می آمدکه امام سفارش کسی رابکند

آقای حجازی می گوید،آن زمان صداوسیمای گیلان هم برعلیه احسانبخش بود.

آقای حجازی خاطره دیگرراازقل آقای ناطق نوری نقل می کند که آن هم بمناسبت سالگردارتحال مرحوم احسانبخش به رشت آمده بوده

ناطق نوری می گفت،آن زمان من وزیرکشوربودم وبرای ارائه گزارش ومشورت رفته بودم پیش امام خمینی،ویکی ازمشورتها گزینه  های استانداری گیلان بود،امام بمن گفتند:بااحسانبخش مشورت .بکن اگرهم گزینه مناسب راپیدانکردید،خودآقای احسانبخش کار۱۰تااستاندارراانجام می دهد

آقای حجازی ازخاطره روز دیدارباامام می گوید:

ماباچندتاماشین رفته بودیم به بیت امام وروحانیون همراه را،حجت الاسلام زاهد،حجت الاسلام شریفی،خیرخواه وشفیعی ونیاکویی ذکرمی کند وهنگام برگشت را بافواصل زمانی متفاوت می داند ومی گویدمن”حجازی”پیام امام خمینی را در شب منزل نشسته بودم ازرادیو شنیدم.

***

آقای رازقی می گویدهفته بعد مردم درصفوف نمازجمعه(دانشگاه گیلان)برای استماع خطبه های نمازنشسته بودند که مرحوم احسانبخش به پشت تریبون آمد،عده ای ازمردم  که براساس تبلیغات گروه های  چپی وتندروهای مذهبی باآیت الله احسانبخش میانه خوبی ،نداشتندازصفوف نمازبلندشدند،کمی شلوغ شدآنها محل نمازراترک کردند،امانمازجمعه اقامه شد.

آقای رازقی(رئیس-سابق-ادارات آموزش وپرورش ولشت نشاء وکوچصفهان)که دراوائل انقلاب درواحدتسلیحات کمیته انقلاب اسلامی رشت فعالیت می کرده

آنقدرجو(اوضاع)علیه مرحوم احسانبخش بودکه وقتی مرحوم لاهوتی برای اقامه نمازجمعه به رشت می آید،عده ای ازهمین بچه مذهبی های اغفال شده،،شعار”دیوچه بیرون رود،فرشته درآید”رادراستقبال ازلاهوتی سرمی دهند!

این فضای مسموم حتی آن زمانی که آیت الله احسانبخش ازمأموریت ۳کشوراسلامی برگشته بود ووازامام خمینی حکم امامت نمازجمعه راگرفته بودادامه داشته ،درچندهفته اول برگزاری نمازجمعه درمسجدخواهرامام رشت،حدود۲۰۰نفرازجوانان تندرو”حزب اللهی”یکی ازمحلات رشت ،هرروزجمعه “قربه الی الله”حرکت می کردند می آمدندبه محل برگزاری نمازجمعه فقط برای سردادن شعار(مرگ برسازشگار،مرگ برامریکا،مرگ برمنافق و..

ویک نمونه دیگرازفضای مسموم علیه آیت الله احسانبخش این بودکه هنگامیکه ایشان  درمسجدکاسه فروشان توسط یک منافق ترورشد وایشان رابردندبیمارستان(پورسینا)عده ای آمده بودند دربیمارستان مصربودند،پای ایشان باید قطع شود!

البته این توصیه مؤکدانه بظاهربرای دلسوزی ودرمان شفای زودتر احسانبخش بود ولی درباطن هدفشان این بودکه ایشان شرایط پیشنمازی راازدست بدهد”فاقدهفت عضوسجده شود)وعجیبتراینکه ۲نفرازسران این گروه ازمدیران کل جهادی وهلال احمری”وقت”استان بودند ،استانداروقت”شهیدانصاری”هم ازحامیان این طیف بوده وشگفت آوراینکه زمانیکه آقای احسانبخش دربیمارستان سیدمصطفی تهران بستری بود به بیت امام مراجعه کرده بودند،به بهانه نداشتن امام جمعه “اصلی”رشت،درخواست کرده بودند که هرچه زودتربرای آیت الله امینیان حکم امامت جمعه رشت زده شود./این راحجت الاسلام شفیعی-رئیس دفترآیت الله شهیداحسانبخش می گوید

لازم به ذکراست که درمدت۵ماهی که ایشان دربیمارستان تهران بستری بود نمازجمعه توسط امامان جمعه موقت(ازجمله آیت الله رودباری) اقامه می شد.

که بعدازمراجعت  آیت الله احسانبخش ازپاکستان، آمام خمینی حکم امامت جمعه رشت را (علیرغم مخالفت بعضی ازبزرگان)برای آقای احسانبخش “پائیز۵۹”صادرمی کند

توضیح نگارنده “پیراسته فر:برای بیان خاطرات بهمراه حجت الاسلام بخشی نژاد وپدرشهیددیگر”امین اصغری”به پیش سخنگوی گروه اعزامی به پیش حجت الاسلام نیاکویی رفته بودم که متأسفانه  ایشان دربستربیماری بودند وبعلت آلزایمرتوانایی مرورخاطرات رانداشتند

DSC_0020

باهمه تفاسیروفرازونشیبها، بعدازمراجعت  آیت الله احسانبخش ازپاکستان، آمام خمینی حکم امامت جمعه رشت را (علیرغم مخالفت بعضی ازبزرگان)برای آقای احسانبخش “پائیز۵۹″صادرمی کند

مدیریت سایت-پیراسته فر:برای اطلاع از مصلی ومجتمع آدینه به این لینک مراجعه کنید:

مصلی رشت”مجتمع آدینه”عکس

درباره نویسنده

1997مطلب نوشته است .

۲ Comments on “چگونگی “انتخاب احسانبخش”به امامت جمعه-رشت”

Trackbacks

  1. مصلی رشت”امامان جمعه رشت”ازلاهوتی تافلاحتی
  2. ازلاهوتی تافلاحتی”ائمه جمعه رشت”زندگینامه آیت الله فلاحتی

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما