امام جماعتی که دستورتعطیلی نمازجماعت راداد+توضیحات

                       امام جماعتی که مانع ازبرگزاری نماز جماعت می شود 

عکس خورگامی

  مدتهاست  است که من برای نمازصبح "اکثرآ"به مسجد"خورگامی"امام موسی ابن جعفر(ع)می روم

امام جماعت راتب این مسجد"رسماً"حجت الاسلام گلمیرزاده هستند که صبح هابندرت می آید،لذا یکی از فعالین مسجد که روشنایی چراغ این مسجد به کاکل   او می گردد( سرهنگ )بازنشسته ارتش "آقای دهقانزاده" درغیاب گلمیرزاده ،امامت  میکند  بعضاً نیزیکی ازروحانیون را"دل افکار"را می فرستد،ضمناً نمازجماعت ظهروعصرنیز به امامت همن روحانی(حجت الاسلام دل افکار)امامت می شود،درواقع آقای گلمیرزاده امامت نمازمغرب وعشاء رابعهده

دارد.مدتهاست که یکی ازدبیران خوشنام(آقای اشاقی)درغیاب ۲روحانی فوق الذکر،بعهده می گیرد.

 

آقای اشاقی که مدتی "قبل ازاستخدام درآموزش وپرورش" سابقه تلمذ درحوزه های علمیه را درپرونده اش دارد،بعدازنماز وتعقیبات،روزانه یک شبانه روز(۱۷رکعت)نمازقضا را بنابه درخواست مؤمنین ،امامت می کند،یکی از محسنات برگزاری این نمازجماعت،این است که اگرفردی دیربه نمازصبح رسید،میتواندبااین جماعت ،بخواند.

برای نمونه امروز تا رسیدم مسجدنماز"جماعت"به پایان رسیده بود،من منتظرماندم که بعدازخواندن تعقیبات ،با نماز قضای ،نمازصبحم را بخوانم،امابعدازاتمام تعقیبات مؤمنین دیدم اراده ای برای برگزاری نمازجماعت"قضا"نیست،کمی که دقت کردم زمزمه هایی شنیدم که ناشی ازنارضایتی مؤمنین ومؤمنات ازعدم برگزاری این نمازبوده!

پرسیدم نمازقضاراشروع نمی کنید؟

جواب شنیدم که دستورداده اند"نمازجماعت قضابرگزارنشود"!

گفتم چرا؟

گفتند:گفته اند،نبایدهرروز"نمازجماعت"برگزارشود،ونمازجماعت قضا فقط درروزهای دوشنبه وپنجشنبه برگزارشود وآن هم فقط باید"دل افکار"بخواند!

گفتم چه کسی دستورداده؟

گفتند:شخصی که ازدوستان صمیمی حاج آقاگلمیرزاده است ،که روزها درراهروی مسجدمی نشنید،یک صندوق کنارش قرارمی دهدتا مردمی که برای می آیند برای استفاده ازسرویس دستشویی استفاده کنند ویا وضوبگیرند،مردم را تشویق به انداختن پول به صندوق مسجدمی کند ،گفته است،وگفتنداین آقا که همه کارحاج آقاست ،ازخودش نگفته است،دستورحاج آقاست.

خیلی مردم ازاین تصمیم نابجاناراحت بودند،حتی به آقای عشافی چندبارخواهش کردند،که نمازجماعت "قضا"رابرگزارکند،ایشان قبول نکرد.

به یکی دیگرازمؤمنین گفتند،آن آقا هم گفت:وقتی دستورداده اند"نخوانید"چطوری بخوانیم!

یکی ازخانمها اعتراض کرد "چرامناع الخیر"شده اند،چه کسی گفته!

یکی دیگرازمؤمنین گفت:شایدازاین می ترسندکه چون این آقا"شافی"هم قرائتش درست است وهم وقارووزانتش وتواضعش خوب است،می ترسندکه محبوبیت ایشان برای بعضی ها مشکلاتی پیش بیاورد.

کسانی دیگرنیز حرفهای دیگری می زدند که …بماند.

بعضی ها هم می گفتند که ما نامه اعتراضی ای بنویسیم بهش بدهیم،نظردیگراین بودکه چندنفرجمع بشویم باهش صحبت کنیم،نظردیگراین بود اینکه برادرایشان معاون سازمان تبلیغات استان ومسئول ائمه جماعت مساجد استان است ببینیم وباایشان صحبت کنیم. ووو

خلاصه ما امروز ازثواب نمازجماعت محروم شدیم.

لازم به ذکراست که چون این مسجد درمیدان شهر"سبزه میدان"یکی ازمراکزمهم وپرتردد شهرواقع است واینکه این مسجدتنهامسحدی است که یک ساعت مانده

به آذان صبح ،تاطلوع آفتاب بازمی باشد،درمقایسه بادیگرمساجد،نمازگزارن زیادتری دارد ومسافران نیز"صبح ها"ازاین مسجداستفاده می برند.

یعنی مسافرانی به هرجهت(دانشجو،کارمند،کارگر،اداری)سحرگاهان ویا نزدیک صبح واردرشت می شوند"تابازشدن ادارات ودانشگاهها ویا … برای  استفاده ازدستشویی واستراحت "نشستن"کوتاه مدت وارداین مسجدکه درمرکزشهرقراردارد می شوند وتوفیقی هم هست که نماز خودرا اقامه کنند،حتی آنهایی که ماهی یکبارنمازمی خوانند،راغب می شوند که نمازصبح شان رابخوانند.

                                   **************************

واماروزبعد

امروز توفیق شد که یک ساعتی زودتر"ازاذان"به همین مسجدبروم.

نزدیک اذان صبح آقای گلمیرزاده هم آمدند

آقای دل افکارنمازرا امامت کردند،بعدازتعقیبات،حجت الاسلام  سیدحسن گلمیرزاده درباره حادثه دیروز صحبت کرد.

حرفهایش خیلی منطقی ومعفول بود

ایشان گفتندماافتخارمیکنیم که دراین مسجدبطورمستمر نمازهای "یومیه"مخصوصاًنمازصبح برگزارمی شود

وازآقای دهقانزاده هم قدردانی کردندکه مسئولیت این مسجدرا پذیرفتند وجماعت مسجد رارونق دادند.

ازآقای اشافی هم تعریف وتمجیدکردند که ایشان هم یک روحانی مورداعتماداست وگفتند که ایشان بادستان مبارک آیت الله بهجت فومنی معمم شدند،اما بعدها رفتند برای کارهای دولتی معلم شدند که دیگه معمم نیستند وگفتندماقبولشان داریم وباطیب خاطرپشت سرشان نمازمی خوانیم واما خواستیم تا آنجایی که مقدوراست امامت نماز صبح یک روحانی"معمم"باشد که گفتیم "دل افکار"بیاید وایشان برای  نمازجماعت قضا وقت ندارند

که نمازقضارا میتواندآقای اشافی بخواند.

من پرسیدم :پس شمانگفته بودید که کسی حق ندارددراین مسجدنمازقضارا"بجماعت"اقامه کند؟

ایشان گفتند:هیچ اشکالی ندارد که آقای اشافی  نمازقضارا امامت کند!

پرسیدم که آقای اسدی ازخودش گفته بوده یا شما بهش گفته بودید؟

وگفتم چون این اتفاق رسانه ای هم شده ،علاقمندم توضیحات شماراهم امروزبه خبرمنتشرشده اضافه کنم،که البته ایشان گفتند:این موضوع کوچکی! بودنبایدرسانه ای می شد وحتی خواستارحذفش شد که بااحترام به ایشان گفتم توضیحات مفیدامروزتان را درآن اضافه میکنم.

که ایشان مجدداًپاسخ قبلی را تکرارکرد"تقریباً" وتوضیحات وتوجیهاتی هم کردً

آخرش هم نفهمیدیم که آن دستور،دستورچه کسی بوده!که جواب درتوضیحات حاج آقاگلمیرزاده "گم"شد!

ولی بهرحال جلسه خوبی بود وشبهات برطرف شد ومشکل هم حل شد.

نمازجماعت قضا"یک شبانه روز"هم خودش اقامه کرد وبعداز پایان این نماز هم دوبارنشست حرفهایی زد وزدیم، 

موضوعی راایشان مطرح کردند که موچب طرح سئوالات جدیدی شد

مشکلات مسجد

ایشان گفتند:چرامشکلات مالی این مسجدرسانه ای نمی شود،ماپکج(گرمایش وسرمایش) میخواهیم که حدود۸میلیون تومان هزینه دارد،نداریم/پلکانهای حیاط نامناسب است سری است ،احتمال سقوط نمازگزاران است پولشو نداریم،ومشکل تصرف عدوانی همسایه مسجدراگفتند.

ماجرای۲۰%پورسانت

البته آقای گلمیرزاده گفتنمد که حرف ۲۰%مطرح بوده ولی عملیاتی شده است که اگرآقای سعادت قبول زحمت کند به این سئوال پاسخ دهد خیلی ازشبهات رفع شود.

اینجاسئوال شد که زمزمه هایی است که پولهایی که اینجا جمع آوری می شود۲۰%به آقای اسدی تعلق می گیرد!آیادرست است؟

ایشان این شایعه راتکذیب کردند وگفتند:هرپولی که گرفته می شد آقای سعادت مسئولش است وآقای توفیقی وایمانی واسدی وباخودش که می شود۵نفر.

هرصندوق که میخواهندپولش را جمع آوری کنندتوسط آقای اسدی وایمانی صورتجلسه می شود .

همه پولهابعدازشمارش به بانک واریز ورسیدآن تحویل آقای سعادت می شود

اما ما یادمان رفت که بپرسیم که این پولها کجامی رود وکجاهزینه می شود وچرا همیشه "داد"بی پولی سردادمی شود"که نداریم"

واینکه خوب است مردم بدانند که ماهانه دراین مسجدچقدرپول دریافت می شود وچقدروکجاهزینه می شود،واینکه  مسئولین مالی"مسجد" هرفصل یک بیلان کاری ارائه بدهندتا شبهات مالی نیزبرطرف شود.

ومدیرمالی وداخلی مسجدآقای اسدی می باشند

مسجد فاقدهیئت امناء

واینکه نمازگزاران میگویندچرادراین مسجدبا این اعتبارچرا"هیئت امنا "اندارد !

 

البته سالهاست که بصورت شفاهی به چندنفرگفته اند که شمابا"عنوان" هیئت امناءدرجلسات ماهانه شرکت کنید ،درصورتی هیج حکمی ندارند وحتی بصورت دستنوشته هم چیزی ندارند.

 

درباره نویسنده

2116مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما