اتوبوس زائرین ایرانی درعراق”سیدمحمد” موردحمله داعش قرارگرفت

اتوبوس زائرین ایرانی درعراق

حمله تروریستی داعش به اتوبوس حامل زائران ایرانی در خروجی «حرم سیدمحمد»بلد

شب قبل (یکشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۷)بعدازنمازجماعت عشاء زائران اردبیل (آزاد)به مدیریت «مرادفخری »به تعداد۵۸نفر که ازحرم سیدمحمد(بلد)عازم سامرابودند.در منطقه قناه ۱۴ موردحمله تروریستی داعش قزارگرفتند

مجروحین حمله تروریستی ایرانی دربیمارستان شهربلدعراق
اتوبوس وقتی ازسیطره اول گاراژ (حرم سیدمحمد)حدود۲۰۰متری خارج شده بود. موردحمله قرارگرفتند که ۱۰نفرکشته وزخمی شدند/یک  نفرشهید و۹نفرنفرزخمی……..اسامی مجروحین:حجت بهروزی.ابراهیم بیدار.مریم بهروزی.اطلس شهباززاده.میران گل سبلانی.نارنج فرزانه.ستاره عمرانی.صدیقه قبادی. اکرم عمرانی که نفرآخر(اکرم عمرانی)قبل ازرسیدن به بیمارستان  براثرشدت جراحات،به شهادت رسید

حمله ترویستی به اتوبوس زائرین ایرانی درراه سیدمحمدوسامرا

زخمی هارا به بیمارستان شهربلدبردندکه درحال درمانند/۴نفرکه وضعیت نامناسبی داشتندبه بیمارستان کاظمبن اعزام شدند

امام جمعه شهربلد درعیادت مجروحین ایرانی

امام جمعه شهربلد«الشیخ المجاهدمحمدفرج البلداوی»درحال دلجویی ازمجروحین ایرانی بستری دربیمارستان شهربلد

عیادت مسئولین عراقی ازمجروحین ایرانی
مسولین شهربلد.امام جمعه(شیخ بلداوی).حاج عباس(مسئول عتبه حرم سیدمحمد).اسماعیلی(رئیس ستادبازسازی سیدمحمد).مسئولین نظامی وانتظامی بلد بلافاصله خودرا به بیمارستان رساندند وازعیادت بیماران کردند ودستورات لازم رادادند

photo_2019-02-04_07-18-26

امام جماعت حرم سیدمحمد-عیادت مجروحین حمله تروریستی اتوبوس زائرین ایرانی درسیدمحمد

امام جماعت حرم سیدمحمد(سیدحسن حسینی)برای سرکشی ازوضعیت مجروحین به بیمارستان آمده است.

اتوبوس حامل زائرین ایرانی که تخریب شده

حمله تروریستی -داعش-به زائرین ایرانی-درعراق-سیدمحمد

بلاخره این خانم«اکرم عمرانی»دربیمارستان کاظمین (۲۳ بهمن ۱۳۹۷)به رحمت خدارفت.

حمله ترویستی به اتوبوس زائرین ایرانی درراه سیدمحمدوسامرا

زخمی هارا به بیمارستان شهربلدبردندکه درحال درمانند/۴نفرکه وضعیت نامناسبی داشتندبه بیمارستان کاظمبن اعزام شدند

امام جمعه شهربلد درعیادت مجروحین ایرانی

امام جمعه شهربلد«الشیخ المجاهدمحمدفرج البلداوی»درحال دلجویی ازمجروحین ایرانی بستری دربیمارستان شهربلد

عیادت مسئولین عراقی ازمجروحین ایرانی
مسولین شهربلد.امام جمعه(شیخ بلداوی).حاج عباس(مسئول عتبه حرم سیدمحمد).اسماعیلی(رئیس ستادبازسازی سیدمحمد).مسئولین نظامی وانتظامی بلد بلافاصله خودرا به بیمارستان رساندند وازعیادت بیماران کردند ودستورات لازم رادادند

photo_2019-02-04_07-18-26

امام جماعت حرم سیدمحمد-عیادت مجروحین حمله تروریستی اتوبوس زائرین ایرانی درسیدمحمد

امام جماعت حرم سیدمحمد(سیدحسن حسینی)برای سرکشی ازوضعیت مجروحین به بیمارستان آمده است.

اتوبوس حامل زائرین ایرانی که تخریب شده

اتوبوس ازسمت راننده موردحمله قرارگرفته است

اتوبوس حامل زائرین ایرانی درعراق

راننده عراقی -اتوس حامل زائرین درعراق-موردحمله تروریستی داعش

اتوبوس زائرین ایرانی که درسامراموردحمله داعش قرارگرفت

اسامی مجروحین اتوبوس زائرین ایرانی درعراق

همانطورکه مشاهده میشودمسئولین کاروان «پارس آبادمغان»اردبیل درداخل بیمارستان این اسامی را درمعرض دیدمسئولین وما قراردادند وروی اسم آخر(اکرم عمرانی)خط کشیده اند که شهید شده است

photo_2019-02-04_07-16-53

ماکه رفتیم داخل اتوبوس کف اتوبوس پرازخون بود

اتوبوس حامل زائرین(اردبیل)ایرانی که موردحمله داعش قرارگرفت

photo_2019-02-04_07-22-09

مدیرکاروان -آزاد-اردبیل(پارس آبادمغان)آقای مرادفخری -بالاسریکی ازمجروحین

photo_2019-02-04_07-18-21
این کاروان به زیارت نجف وکربلا رفته بودند که امشب بعدازنمازدرحال حرکت بطرف سامرابودندکه همانجابیتوته بکنندوفردابه زیارت کاظمین بروندوبعدبه طرف مرزایران  حرکت بکنند که این حادثه پیش آمد

photo_2019-02-04_07-19-20
این کاروان به زیارت نجف وکربلا رفته بودند که امشب بعدازنمازدرحال حرکت بطرف سامرابودندکه همانجابیتوته بکنندوفردابه زیارت کاظمین بروندوبعدبه طرف مرزایران  حرکت بکنند که این حادثه پیش آمد

photo_2019-02-04_07-19-46

این زائرین سالم اتوبوسی که موردحمله تروریستی قرارگرفته است/یکی اززائرین  وقتی به این مکان رسید متوجه زخمی شدنش -درپُشت ران پایش -شد

photo_2019-02-04_09-38-48

مدیریت سایت-پیراسته فر به همراه مسئول ستادبازسازی بلد ودیگرمسئولین حرم سیدمحمد درصحنه های مورداشاره حضورداشته وبا مدیرکاروان -فخری-همراهان مجروحین ودیگرزائرین مستقردرحرم گفتگو داشته است،حال بقیه زوارخوب است،وسائل این زائرین به حرم منتقل شد وبه زائرین تحویل داده شد

جاددارد که ازتولیت حرم «سیدمحمد»حاج عباس وامام جماعت حرم(سیدحسن حسینی) ودیگرمسئولین حرم، کمال تشکربکنیم که خیلی تلاش کردند درسرعت بخشیدن به انتقال مجروحین وسرکش به آنها وفراخوان دیگرمسئولین ونیر اسکان زائرین وپذیرایی انهادرطی ۲شبانه روز وازدیگراقدامات شایسته ایشان ،اهدای مبالغی ازطرف حرم به زائرانی این اتوبوس حادثه دیده بود.

از مسئولین شمسا تشکرمی کنیم ،اگرچه کاروان مذکور ازحج وزیارت نبود ولی خودشان راکنارنکشیدند،برعکس درتلاش برای کمک رسانی بودند.

همچنین ازمسئولین «حشدالشعبی»که خیلی زود خودشان را به محل حادثه رساندند وامنیت را فراهم کردند وبیمارستان رادرشب حادثه -برای احتیاط- نیزتحت محاصره قراردادند وبه عیادت مجروحین پرداختند..

امام جمعه شهربلد(البداوی)نیزدرتکاپوی بودبرای کمک رسانی ودیگرمسئولین شهر

اخرین حمله تروریستی داعش  به «حرم سیدمحمد»در(۱۷ تیر ۱۳۹۵)بوده

حمله تروریستی داعش به حرم سیدمحمد (۱۷ تیر ۱۳۹۵)

شامگاه پنج شنبه(۱۷ تیر ۱۳۹۵)حملات انتحاری و مسلحانه داعش به حرم سید محمد فرزند امام هادی(ع) بیش از۵۰شهید و حدود ۷۰ نفر زخمی برجای گذاشت

آن حادثه -آن تخریب-را باکمک ستادبازسازی ایران اینگونه بازسازی بلکه بهینه سازی شد

انفجاردرپارکینک سامرا«انفجار»اتوبوس های زائرین ایرانی

زائر ایرانی در حمله انتحاری ظهر روز یکشنبه به وقت محلی۱۶ آبان ۱۳۹۵ (۶ نوامبر۲۰۱۶) در شهر سامرا واقع در ۱۲۰ کیلومتری شمال بغداد کشته شدند.

محمدجواد دانشیار(نماینده حج وزیارت) گفت: بیشتر زائران کشته شده جزو کاروان‌های آزاد و از استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان بوده‌اند.

زائران ایرانی در حال پیاده‌شدن از اتوبوس در پارکینگ سامرا بوده‌اند که به ناگاه آمبولانسی که حامل عامل انتحاری بوده، به طرف آنها حرکت می‌کند و پس از انفجار باعث کشته‌شدن ۱۰ تن از زائران ایرانی می‌شود، نیروهای امنیتی عراق پس از این انفجار رفت و آمد به سامرا را ممنوع کردند./پایان

photo_2019-02-04_11-16-17

واما حرم سیدمحمددرکمال آرامش است وزوارزیادی درحرم هستند

photo_2019-02-04_11-16-31

حرم سیدمحمد -دوشنبه(۱۵ بهمن ۱۳۹۷)  ساعت ۱۰ صبح

photo_2019-02-04_11-16-45

همانطورکه مشاهده می شودزائرین عراقی  برای  زیارت  آمده اند وعده زیادی  ازاین مردم  تاعصرمی مانند،غذای ناهارخودراآورده اند.

این صحنه ها مرابیاد ماجرای مصاحبه هایم انداخت،درزمستان ۱۳۹۴بمدت سه ماه متوالی درحرم عسکریین (خانه  امام زمان)علیهم السلام انجام وظیفه می کردم ،باتوجه به تحرکات تروریستهای داعش،تصمیم گرفتم اززائرین دراین موردگفتگو کنم،لذابازائرین همه کشورها اعم ازترکیه،پاکستان،افغانستان،عربستان-القطیف والاحساء-،بحرین،یمن،هند،نیجریه،تانزانیا،وکشور های استقلال یافته شوروی سابق …مصاحبه داشتم ودرمصاحبه یک سئوال مشترک داشتم«آیاشما که به سامراآمدید،احتمال خطردرسامرارانمی دادید؟»جواب همه زائرین  هم مشترک بود«بماگفته بودند ،سامرا امنیتش نسبی است ولی درراه امام حسین(ع) همه این خطرات قابل تحمل است»مدیران کاروانها می گفتند«به زائرین می گفتیم سامرادربرنامه مانیست،ولی ازائرین اصرارداشتند به برنامه ریزی سامرا »..این جواب ها ،حرف زائرین ایرانی وعراقی ودیگرکشورها  تقریباً یکسان بود

photo_2019-02-04_11-27-25

لازم به ذکراست که ایام تعطیلات نیم ترم مدارس عراق است که حدود۲هفته تعطیل هستند

چهارروزبعدازحادثه(حمله تروریستها به اتوبوس زائرین ایرانی در«سیدمحمدبن امام هادی»شهربلد

جمعه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

مردم بلدامروزدرسیدمحمد-جای جای صحن -حرم اتراق کردند-بعداززیارت-بساط ناهارپهن کرده اند

زیارت حرم سیدمحمد

نمازجماعت جمعه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جمعه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

مراسم «ایام فاطمیه»جمعه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

امروزدستجاتی ازشهربلدراه افتاده بودند ،به حرم سیدمحمدآمده بودند

درباره نویسنده

2117مطلب نوشته است .

One Comment on “اتوبوس زائرین ایرانی درعراق”سیدمحمد” موردحمله داعش قرارگرفت”

  • قیمت تور مجازی wrote on 17 فوریه, 2019, 11:50

    [دا لعنت کنه اینارو که عزیزان مارو داغدار کردن

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما