راهنمای سفربه عراق”اعدادعربی”جملات کاربردی”ترجمه”فارسی به عربی

راهنمای سفربه عراق

 اصطلاحات رایج و لازم زبان عربی که درعراق  بدردتان میخورد

        گذرنامه – پاسپورتجَواز – باسبورت)

      گذرنامه ها: جَوازات

     گذرنامه ات رو بده: إنْطِنی جَوازَک

      بگذار ببینم – نگاه کنم: خلّی أشُوف

     ویزا : فیزَه

     کجاست؟ : وِین

     سرویس بهداشتی کجاست؟: وِینِ المَرافِق الصَّحیَّه( صحیه )

         میخواهم : أرید

        بروم: أرُوح

        به نجف : إلْنَجف ( الی النجف)

        اتوبوس میخوای یا ون: تِریدِ الباص لُو کَیّه؟

      کرایه اش چنده – چقدر میشه: إشگَد؟ – إشگد الأجره

      ده هزار – ۱۰۰۰۰ دینار – ۱۰ : عَشِر – عَشرتالاف

      خوبه(قبول) : زِیَن

   نه گرونه! : لا، باهِز

       خیلی – گرونه : إهوَای، کِلَّش – باهز

  گروه تان، چند نفر هستید؟کلاً چندنفرید؟:جَماعَتْکُم، چَم نفرات؟

      بیا بالا – سوار شو – بپر بالا : صْعَد – یا أللّه صْعد

  تهمه سوار شدید؟ – تکمیل شد – تمام شد.: خَلاص؟خلاص!

 چمدان – ساک: جُنطَه – جمع : جُنَط

       راننده: سایِق

تبریک! =مبروک!

انا = من

انتَ = تو ( مذکر )

انتِ ( مؤنث )

هو = او

هی = او

نحن = ما

انتما / انتم = شما

هما . هم . هن = آن ها

ذاک / هذاک = آن یا اون (مذکر)

ذیچ / هذیچ = آن یا اون ( مونث)

ذولاک / ذوک / هذولاک = آن ها یا اون ها (مذکر)

ذنیچ = آن ها یا اون ها (مونث)

سفرَه = سُفره 

ناقِص ماعون = یه بشقاب کمه

ناقصات ثلاث خواشیگ = سه تا قاشق کمه 

انطی شوکه = یه چنگال بده بهش 

من گرسنه/تشنه هستم = أنا جائع/ أنا عطشان

عدکم غَساله اغسل ملابسى = لباسشویی دارید لباسامو بشورم

قبِل اَربَع ایام اِجینِه للعراق = ۴ روز قبل اومدیم عراق

اوَتِ البارحِه وَصلنِه  لِلعراق = پریروز رسیدم عراق

ببخشید، معذرت می‌خواهم =عفوا، عذرا

هنگام صبح/عصر/شب = صباحا/ مساءا/ لیلا

این/آن، اینجا/آنجا = هذا /ذلک. هُنا/هُناک

البارحِه = دیروز

اوتِ البارحِه = پریروز 

عگُب باچِر = پس فردا

بعَد ثِلاث اَیام = بعد از سه روز 

قبِل ثِلاث ایام = سه روز قبل 

سبعَه اَیام اِجینِه = هفت روزه اومدیم ما

هایِ ملابِسی = این لباس منه 

هذا المای کُلِش بارِد = این آب خیلی سرده 

مای های البوری حار کُلِش = آب این شیر خیلی گرمه

 لیش ماتِجی لاِیران نَفرَح اذا اِجیتونِه = چرا نمیای به ایران ، خوشحال میشیم اگه بیایین

انتُم لِیش ماتِجون لبیتنِه بِیران = شما چرا نمیایین به ایران خونمون

ثلاث اَیام اِحنِه هُنا = سه روز اینجاییم 

بعدَ الاَربعینیه اِنرُوح لاِیران = بعد از اربعین میریم ایران 

بعدَ الاربَعینیه بِیوم اِنروح لاِیران = یک روز بعد از اربعین میریم به ایران

انرید اِنرُوح بَعَد اَربَعَ اَیام = میخواهیم بریم بعد از چهار روز 

عگُب باچِر اِنروح = پس فردا میریم

ارید خاشوگِه = قاشق میخوام 

انطینى گِلاص = لیوان بده به من

شسِم های الاَکلِه = اسم این غذا چیه 

کلِش طَیبِه = خیلی خوش مزه هست 

عطشانه = تشنته (مذکر)

عطشانه=  تنشته (مونث)

فریقنِه قَوِی = تیم ما قویه

انتُم ضَعیفِین = شما ضعیفین

احنه اَقویاء = ما قوی هستیم 

حسن خُوش یَلعَب طُوبه = حسن فوتبالش خوبه

عَفیِه خوش تِلعب = آفرین قشنگ بازی میکنی 

ساعت چند است؟ = کم الساعه؟

شبعان والله = سیرم بخدا 

برِه اِکِلت هَسه شَبعان والله = بیرون خوردم الان سیرم بخدا 

یگول شَبعان = میگه سیرم 

یگول ما یاکل مایَشتهِی = میگه نمیخوره سیره 

ارِید ثلاث بطانیات = سه تا پتو میخوام

نمی‌فهم = لا افهم

اهل کجا هستید؟=من أین أنت؟

من اهل ایران هستم = أنا من ایران 

شغل شما چیست؟ =ما مهنتک؟ 

شما چند ساله هستید؟ = کم هو عمرک؟ 

چه خبر؟ = مالجدید؟

واقعا! = حقّا!

نگاه کن!/نگاه کن بمن =  أنظر!  أنظری!

سریع-زود- بر می گردم!=سأرجع حالا 

من باید بروم = یجب أن اذهب الآن

کجا زندگی می کنید؟= أین تسکن؟  أین تسکنین؟

از آشنایی شما خوشوقتم= متشرف / متشرفه بمعرفتک

اسم من احمد است = إسمی احمد

اسم شما چیست؟= ما إسمک؟

حال شما چطور است؟ = کیف حالک؟

سلام من را به .. برسان = سلِّم على .. من أجلی

آیا می توانم به اینترنت وصل شوم؟ = هل یمکننی الحصول على الإنترنت؟

چه؟ کجا؟ = ماذا؟ أینَ؟

این را بده من! = أعطنی هذه!

عصر به خیر = مساء الخیر

کفش من کجاس؟ = أین حذائی؟

اعداد به زبان عربی

از صفر تا ده به صورت زیر می باشد.

۰(صفر)=صَفر(۰)

۱ =واحد 

۲ =إثنان 

۳ =ثلاثه 

۴  = أربعه

۵ = خمسه 

۶ = ستّه 

۷ = سبعه 

۸ = ثمانیه

۹ = تسعه 

۱۰ = عَشَرَه 

۱۱ =أحَدَ عَشَرَ

۱۲ =  إثنا عَشَرَ

۱۳ = ثلاثه عَشَرَ

۱۴ = أربعه عَشَرَ

۱۵ = خمسهَ عَشَرَ 

۱۶ = ستَّهَ عَشَرَ

۱۷=  سبعهَ عَشَرَ

 ۱۸= ثمانیه عَشَرَ

۱۹ = تسعه عَشَرَ

۲۰ =عشرون 

۳۰ = ثَلاثون

۴۰  = أربَعون

۵۰ =  خَمسون

۶۰  = سِتّون

۷۰  = سَبعون

۸۰  = ثَمانون

۹۰ = تِسعون

۱۰۰ = مِئه/ مِائه

برای خواندن اعداد۲رقمی    به اینصورت می خوانیم  اول عددسمت راست وبعدچپ-مثلاً:

۲۱ می شود= واحد و عشرون

۲۷=سبعهٌ و عشرونَ

۵۶ =ستّهً و عشرونَ بیتاً  

۹۹ = تسعً و تسعون

ألف = ۱۰۰۰

مائه ألف۱۰۰۰۰۰

ملیون = ۱۰۰۰۰۰۰

من مریض هستم = أنا مریض

   ایستگاه پلیس-بازرسی: سِیطَرَه،تفتیش

      گیت – دروازه – ورودی : بَوّابَه

    افسر – مامور – مسؤول : ضابُط

      گاری – ارابه : عَرَبانه

        گاری چی – ارابه کش: عَرَبَنچی

       (بردار،بلند کن) -چمدون رو بردار : (شیل) – شیلِ الجُنطَه

     کیف – کوله : حَقْبَه

       هوا گرمه – گرمه : ألْجَو حار – حار

       آبجوش : مایِ الحارّ، مای حار

   نان : خُبُز

    ساندویچی: صَمّون

     نوش‌جان! =شهیه طیبه

ولر را روشن کن: شَغِّلِ الْمُکَیِّف

    خاموش کن – خاموشش کن – کولر را خاموش کن: طَفْطفِّیَهطفّی المُکیّف

       وایستا – نگه دار: اُگُفْ

      اینجا – آنجا : إهْنا إهناک 

مستقیم برو! بعد دست چپ/راست برو! =أمشٍ على طول ثم عرّج یمینا/ شمالا!

 دستشویی کجاست؟ = أین أجد (المرحاض/ الصیدلیه)؟

یک لحظه صبر کنیدلحظه من فضلک

گوشی-تلفن- را نگه دارید لطفاًإبقى/ أبقی علی الخط رجاءا!

بیا: تعال

      برو : رُح (روح)

      گم کردم: ضَیَّعِت

       بگذار – قرار بده : خَلّی

        چرا – برای چه : لِیَش

  نمی فهمم – ،متوجه نمیشم،نمی فهمم چی میگی: مَافْتَهِم  – مَفتَهم شِتگول

       کم – کمی عربی بلدم : شُوَیّ، شْوَیّ – شوی أعرف، شوی أحچی

آیا عربی/فارسی بلد هستید؟ = هل تتکلم اللغه الفارسیه /العربیه؟

 لطفا: رجاءاً

  متشکرم،مرسی: شُکراً

    خوش آمدی: اهلا و سهلا

     بله: نعم / ای

       خیر: لا

       مشکلی نیست: مو مشکل

      ببخشید: متاسفم / العفو/ آنی آسف

      چه وقت؟اِشوَکِت

       کجا؟: وین

     چقدر؟: چم؟

      چی؟: شنو

       کی؟: منو

        پل: جَسر

        خانواده : اهل،اهل بیت

        غذا: اَکِل

       عجله کن: ابسرعه،بالسرعه

       من می فهمم: آنی افتهم

       من نمی فهمم: آنی ما افتهم 

   عافیت باشد =رحمک الله

     دارو: دوا

       پول: فلوس

    فارسی می تونی حرف بزنی؟: تتکلم بالفارسی؟

به میزان کم! = قلیلا!

       ممکنه کمکم کنی؟: ممکن تساعدنی؟

        مسجد: جامع

         بازار: سوگ،سوق

         پلیس: شُرطه

      بایست،وایستا: اوگف

        حال شما چطوره: اشلُونِک

         خوبم: زِین

        خداحافظ: مع السَلامه

        در امان خدا: فی اَمانِ الله

        چه خبر: شکو ماکو؟

       خبری نیست: ماکو شی

     بفرمایید استراحت کنید: اِتفَضَّل اِستیریح

       ممنونم: ُشکرًا

      خسته: تعبان

       گرسنه: جوعان

       سیر(متضاد گرسنه): شِبعان

        حرم کجاست؟: وین الحَرَم

          گران: غالی

           ارزان: رَخیص

        بیمارستان/درمانگاه: مسَتشفی

       می خواهم زیارت کنم: ارید ازور

      لباس: مَلابِس

         جلو: گِدَّام

       سخت : صَعُب

     ساده، آسون : سَهِل

        سیگار: جیگارَه

     کی، چه وقت : إشْوَگِت

      الان : هَسَّه

        دیروز : أمِس

       فردا: باچِر

       امروز : ألیوم

        امشب : ألِّیَلَه

       اسمتو بنویس(به معنای ثبت نام): سَجِّل إسمَک

      گذرنامه ها را تحویل دهید: سَلَّمو الجَوازات

       فرودگاه: مَطار

     حدوداً، تقریباً : حَوالی

    گوش بده – به من گوش بده : إسمَع – إسمَعنی

    کارت شناسایی: هُوِیَّه

  ارزان : رَخیص

    ارزان تر :أرخَص

    ببخشید : ألْعَفُو

    نانوایی: خَبّاز

                 تعارفات

      الله یخلیکم: خدا نگهتون داره

      الله یحفظکم:خدا حافظ شما باشد

     الله یسلمکم:خدا شما را سلامت نگهدارد

     زحمناکم:زحمت به شما دادیم

     الله یعینکم:خدا نگهدارتون باشد

       رحم الله والدیک خدا پدر و مادرتان را بیامرزد

     الله یساعدکم: خدا کمکتان کند

      صار الزحمه علیکم: برای شماها زحمت شد

    عاشت ایدکم: خداقوت

     مجانی : بلاش

    سلامتی : عافِیَه ، بِلْعافیه إن شاءالله )

  سیو کن، ذخیره کن – ذخیره کردن : وَفِّر – توفیر

     دیوانه – ما دیوانگان حسینیم : مَجنون – إحنَه مجانین الحسین

     اتاق – اتاق ها: غُرْفَه – غُرَف

  بوس : بوس

     زشت – قبیح – ناپسند : عِیب

 لا تْسَوّی، عیب : نکن! زشته!

 خانه : بِیَت – حُوش

    گوشت  : لَحَم

   گران – ارزشمند : غالی (هم به چیز گران می گویند هم به یک فرد عزیز و محترم)

  چطوری (مذکر) : إشْلونَک

     چطوری (مونث) : إشلونِچ

     خسته : تَعبان

     گرسنه : جَوعان

   تشنه : عَطشان

    صبح بخیر : صَباحَ الخیر

     خوش آمدید : أهلا بکم، هَلا بیک، هلا بیکم

   هر جور مایل هستی : عَلا کِیَفَک

  بیمارستان : مُستَشفی

      زمان و مکان

     صباح : صبح

      الیوم : امروز

    أمس : دیروز

        غدا(بُکره) : فردا

      فجر : سپیده دم

      مغرب : مغرب

       لیل،عشا ،: شب

      منتصف اللیل : نیمه شب

      هذه اللیله : امشب

        نهار .یوم : روز

      مساء بعدالظهر.شب

      أعلا : بالا.بالاتر

      أسفل : پایین .پایین تر

       أین : کجا

       تحت : زیر

        أمام.قُدّام : جلو

      فوق : بالای.روی

       خلف.وراء : پشت سر

     جنب.جوار : کنار

      بعدبکره(بعد غد) :  پس فردا

      بعدیومین : دو روز بعد

      بعدثلاثه ایام : سه روز بعد

     لیله اول أمس : پریشب

        الأمس الأول : پریروز

     لیله الغد : فرداشب

        قبل الظهر : پیش از ظهر

      إذا : هرگاه.اگر

      عِند : نزد

       قریب من : نزدیک به

      بعید عن : دور از

      منذ مده : مدتی است

        هُنا : اینجا

       هُناک : انجا

       بین : میان

       متی : چه وقت.کی

      قبل قلیل : کمی پیش

     الان : حالا

       سنه : سال

      هذا الشهر : این ماه

      اسبوع : هفته

      شهر(اشهر) : ماه

      هذه السنه : امسال

        هذاالأسبوع : این هفته

     علی الیمین: سمت راست

       علی الشمال : سمت چپ

      علی طول :مستقیم

     بعدالمفترق: بعداز چهار راه

    ایستگاه قطار کجاست؟ : ون المَحَطَّه

     فرودگاه کجاست؟: ون المَطار؟

   نزدیک دور :   قریببَعید

     کدوم یکی از اون ها (از دو راه – طرف) نزدیکتره؟: یا هُم – یا هُوْ اَقرَب

      کدوم راه به کربلا نزدیک تره؟: یا طَریق أقرَب إلکَربله

     کدوم راه – طرف – مسیر- خلوته؟: یا طریق – جِهه، صُوب – مسیر – بلا إزدحام، مو إزدحام

    خیلی زحمتتون دادیم – اذیتتون کردیم: هوایَه زَحَمناکُم – أذِّیناکم

    اجرتون با سیدالشهدا: أجِرکُم عَل إحْسِیَن (ع)

     شارژ موبایل از کجا بخرم؟: إمْنِیَن أشتری رَصید (المووبایل «لازم نیست موبایلش رو بگید»)

       سیم کارت: شریحَه

    میشه یه شارژر بدید، شارژ موبایلم تموم شده – شارژش تموم شده: یمکن تِنطینی شاحِنه، خَلَص ألشَحَن مووبایلی – خَلَص شحْنَه

    کجا میتونیم استراحت کنیم؟: ون نِگدَر نستَریح

     میشه یه کم برید عقب تر / جلوتر: یصیر اِشوَیَّه تِرجَع / تِتقَدَّم

     بیاید این ور تر / برید اون ور تر: تعال لِهْنانِه / رُوح لِهْنَاکه

     ببخشید ممکنه کمی به من هم جا بدید(که من هم بشینم / بایستم): العَفُوْ تِنْطینی مَکان (حتی آنی هم اَگعُد / اوگَف)

  اجازه میدین من هم زیارت کنم؟! :بصورت خواهشی: عفواً خَلّینی آنی هم اَزُور

اگر دستوری وجدی میخواهیدبگویید: خَلّینی آنی هم اَزور

      آیا شب حرم رو می بندن؟!: إللِّیلَه یِسِدُّونِ الحرم؟

      ببخشید درب ورودی دیگه ای وجود نداره؟!: أکُو باب ثانیه یا أکو باب غیر؟!! (ثانیه یعنی دومی)

  ببخشید شما تا کی اینجا نشسته اید؟!!: إلعَفو لِشْوَکِت گاعِد إهنانِه؟

     آیا شما میخواین برید؟! یا هنوز هستین؟!: إتْرِیدُون إتْرُوحون ؟! لُو بَعَدکُم؟!

     ببخشید گاراژ ماشین (ترمینال) کجاست؟!: العفوا وِن إلگـَراج؟

  آیا حرم، ماشین  برای بردن به سامرا داره؟!: اکو سِیارَهِ خاص العَتَبه إلْسامرَه؟ (عَتَبه= حرم)

     چجوری میشه رفت مسجد کوفه؟!: إشلون أروحِ إلْمسجدِ الکوفه؟!

 ببخشید فاصله مسجد کوفه تا سهله چقدره؟!: العفوا إشگد المَسافه بِیَن السهله و الکوفه؟

  بین راه ماشین(سیاره) هست سوار بشیم(نرکب)؟!: اکو سیارات بین الطریق نرکب؟

 سرویس بهداشتی کجاست؟!: وین المَرافِق ( تِکرَم در اول جمله اضافه کنید مودبانه تر است)

  نکته:هیچ وقت در داخل سرویس بهداشتی به کسی نگویید: بفرمایید یا اتفضّل ، بگویید : کَرِّم

  این سرویس بهداشتی شلنگ آب داره؟!: إلتوالِتات بیهِن صُوندَه؟!

  ممکنه یه شلنگ آب برای سرویس وصل کنید: بلازحمه (إذا ممکن) إتشَکِّلِ الصونده؟!

  ببخشید درمانگاه / بیمارستان کجاست؟! : إلعَفُو وِین المُستَوصِف / مُستَشفَه؟

  ببخشید درب ورودی خانم ها/آقایان کدوم طرفه؟!: إلعَفُو مِن وین باب الدُخول للِنِساء / للرجال؟

  موقع نماز درب حرم را می بندند؟ : یسِدُّون بابِ الحَرَم وقتِ الصلاه؟

   جای خالی دارید؟ :  عِدکُم مَکان؟أکو مکان؟

اگر جاباشد: ای ای إتفَضَّل (بله بله؛ بفرمایید) و اگر جا نباشد می گویند : ما فی(نه، جانداریم)

    مسئول یا رئیس موکب کیست؟ : منُو مسئولِ المُوکب؟

    برای بانوان(نساء) جای(مکان) جداگانه هم دارید؟: (اَکو) – (عِدکُم) قاعَه للنساء؟ (سالن استراحت برای خواب را «قاعه »میکویند.)

   پتو، بالشت، تشک دارید؟بَطانِیَه(پتو)، مُخَدَّه(بالش)، دوشَگ(تشک) عِدکُم؟

چند تا دارید؟:  چَم واحد عدکم؟

به تعداد هست؟ :مو قَلیلات خو؟

   قیدهای زمان 

   گذشته  : الماضی

     دیروز : ألبارحَه – مبارح

دیروز در بازار او را دیدم : شِفتَه البارِح بالسُّوگ

    پریروز  : اوّل البارحَه

      هفته گذشته : الاُسبوعِ الفات

 ماه گذشته : الشَهَر الفات

 سال گذشته : السنه الفاتت 

     حال : الحاضر

  امروز : ألیوم

      این هفته : هذا الاسبوع

     این ماه : هذا الشَهَر

      امسال : هذا السَّنَه

     آینده : المُسْتَقبَل

      فردا : باچـِـر

    پس فردا: عُگــُب باچـر

  هفته آینده : لإسبوع الجای

   ماه آینده : الشَهَر الجای

   سال آینده : السّنهِ لجایَه

     مطمئنی؟ – حتماً: إنته مِتْأکِّد؟ – مِتأکّد؟

     برای اینکه، چون : لِأنَّ، لَن

   می دانم – می دانی : أدْری – تِدری

    نمی دانم: مو أدری

    فراموش کردم: نِسیَت

  بلند شو : گوم

 بشین: اُگعُد،اجلس

   مهر ( مُهرِ نماز) : تُربَه

  سرد : بارِد

      خیلی سرد – خیلی گرم: کِلَّش بارد – کِلَّش حارّ

   شماره : رَقَم

 شماره موبایل :رقم موبایل

     یک لحظه : لَحظَه

    چند (روز – مقدار – عدد) : چَمْ

     داخل شو/ بیاتو: طُب – اُدخُل

   خارج شو – برو بیرون : إطْلَع – اُخرُج

      کاروان : حَملَه

  صف – به صف شید : سِرَه – بْسِرَه

     قند : این کلمه برای عراقی ها ناآشناس (استفاده نمی کنند! فقط شکر

   شِکَر : شَکَر

     بازار: سوگ،سوق

  پول : فْلوس

   صرافی : صِیرفَه

     پول چنج کردن  : تَصریف

    خورده (پول خورد) : خُردَه

    نصف – نیم : نُصّ

     یک چهارم فلوس – به ۲۵۰ دیناری : رُبُع

    سوپ : شوربَه

   کباب ترکی : گَصّ – شاوِرما

     چای -چایی خوردن: شای

   شیر : حَلیب

مرغ = دِجاج

   مرغ – سرخ شده: دِجاج – مَشْوِیّ

     ماهی – سرخ شده : سِمَچ – مشویّ

    تخم مرغ : إبْیَض

      ساندویچ : لَفَّه

       پُرس(غذا) : صَحَن

    غذای بسته بندی – بیرون بر: سَفَری

      راست / سمت راست : یَمین، یِمنَه / عَل یَمین، عَل یِمْنَه

    چپ / سمت چپ : یَسار، یِسْرَه /عل یَسار، عل یِسرَه

     جلو – رو به رو : گُبَل – گِدّام

      پشت، عقب – پشت سرت : وَرِه، خَلْف – وَراک

    بالا : فُوگ

   کنار، پیش : یَمّ

     بیرون، محیط باز : بَرَّه

     داخل، تو : جَوَّه

    فقط – فقط دو نفر – فقط دوتا : بَسْ – بَسْ نَفَرَین – بس إثْنِیَن

    آره، درسته-موافقم: إی – نعم – صحّ

     (با، به همراه) با خانواده ام: وِیّا – وِیّا أهلِی

      باهمیم -همراهم  : سوّه – سویّه

 تو (مَرد/زن)- خودت گفتی.تو (زن): (إنْته/إنتی) –  گِلِت…..

   من : آنی

 ما : إحْنَه

      باید: لازِم

   راه – راه بسته است: طَریق – طَریق مسدود (مزدودهم تلفظ می شود)

    پیاده شو : نَزِّل

 تلفن زدن – زنگ زدن : خابَر

     از کجا – اهل کجا – تو اهل کجایی؟ : مْنِیَن، إمنِیَن – أنته منین؟

 از ایران : مْنِ الایران

     شهر: مَدینه

   مواظب باش : دِیر بالَک (بالک بالک)

   نمیشه: مَیْصِیر

     اشکالی نداره – باشه – مخالفتی ندارم: مَیْخالف –مامشکل

      ولم کن – ولش کن: عُفنِی – عُوفَه

  بزرگ :چَبیر – عظیم

  راننده: سایِق

ایستگاه بازرسی-پلیس: سِیطَرَه

  پلیس: شُرطه

     درب : الباب

   گیت – دروازه – ورودی ذ: بَوّابَه

     افسر – مامور – مسؤول  : ضابُط

    گاری – ارابه: عَرَبانه

    گاری چی – ارابه کش : عَرَبَنچی

    (بردار،بلند کن) – چمدون رو بردار: (شیل) – شیلِ الجُنطَه

  کیف – کوله : حَقْبَه

  فَطور (فُطور) = صبحانه

   لبن =شیر، ماست، دوغ

    حلیب =شیر

    لبن رائب، لبن حاثر، لبن زبادی،روب=ماست

    عِیران، شراب اللبن، اللبن=دوغ

     قشطه، قشده=خامه

       جُبْن=پنیر

      کثیر الدَسِم=پر چرب

     قلیل الدَسِم =کم چرب

       گیمُر: سرشیر

   اِشْلون صِحَّتِکُمْ : سلامتین؟حالتون چطوره

   اِنتو اِشْلونکُمْ : شما چطورین؟

     مِیْخالِفْ: اشکال نداره

   خَلَصْ صبری : صبرم تموم شد

      عَنْ اِذِنْکُم، مِنْ رُخْصَتِکُمْ : با اجازه شما

      بوسْ ایدِهْ: دستشو بوس کن

      یِتْشاقِّه : شوخی میکنه

      اِشْبیه( اِشْبی): چِی شده؟

   شِعْبالِکْ : چی خیال کردی؟

     لِسوء الحَظ : متاسفانه، از بدشانسی

      لِحُسنِ الْحَظ : خوشبختانه

   یرحکم الله (درهنگام عطسه)  /(جواب) : یغفرالله لکم

    اُخرس، اُسکت : خفه شو/دهانتوببند.حرف نزن

 لاسمح الله، حاشالله، لاقدّرالله : خدا نکند، مبادا

    أسعد الله صباحک: روزت خجسته، بامدادت خوش

      إیهٍ : خُب، بسیار خوب

     ساعدک الله: خسته نباشید /جواب: سلّمک الله: سلامت باشید

   قرّت عیناک: چشمت روشن

      یسعدنی أن أزورکم : خوشحال می شوم ببینمتون

     أنا سعیدٌ بمعرفتک: از آشنایی ات خوشوقتم

     نهارک سعیدٌ: روز خوش

  لیله سعیده، طابت لیلتکم، مساءالخیر، مساؤکم بالخیر، مساک الله بالخیر: شب خوش

      أنفاسک مبارکٌ: (أحسنت: آفرین )، زنده باد، دمت گرم

     إلی اللقاء، إلی الملتقی، الوداع، بخاطرک: به امید دیدار، خدانگهدار

    مع السلامه: به سلامت، خدانگهدار-خداحافظی

   أرجوکم، الرجاء: خواهش می کنم، امید است

     العربیه: لاتُجامِل، لاتکلّف: تعارف نکن

  لقد کلّفناکم: زحمت دادیم

   أرجوکم عدم المؤاخذه : خواهش می کنم خجالت ندهید.

     من فضلکم، رجاءً، لو تکرمتَ: لطفاً، اگه میشه

    تفضّلتم : لطف نمودید، زحمت کشیدید

  کلّفناکم : زحمت دادیم

     حسنٌ، جیدٌ، طیّب: خوب، بسیار خوب

      أُرحّب بقدومکم، أرحّب بمقدمکم، تشرّفتمخیر مَقدمٍ :خوش آمدید

    تشرّفتُ بمعرفتک: از آشناییت خوش وقتم

     أنا مرتاحٌ لرؤیتک، أنا مسرورٌ من رؤیتک: از دیدنت خوشحال شدم

      أدام الله توفیقک، أیّدک الله : خدا یارت، موفق باشی

     أطال الله بقائک : خدا عمرت بده

     نعم صباحک صبح خوبی داشته باشید

  نعم مساؤک :شب خوبی داشته باشید:

 جعلتُ فداک : فدایت شوم 

 شکراً : مرسی.ممنون

   اشکراً، الله یحفظکم : ممنون، خداشما را حفظ کند…جواب: لا شکر علی الواجب

   هذا هو واجبنا (تشکر لازم نیست، وظیفۀ ماست)

    الله یرعاکم : خدا حفظتون کنه

   تُصبِح علی الخیر : شب خوش

      آسفٌ، متأسّف، مع الأسف، عذراً : متاسفم، معذرت می خواهم

     وفقک الله :خدا توفیق دهد

   فی صحهٍ و عافیهٍ (به بیمار گفته می شود): در سلامتی و عافیت باشی

  ننتظرکم ، نحن فی انتظارکم : مامنتظر شماییم

 الله یُعطیک العافیه : خداسلامتی به تو بدهد

  کیف الاسره؟، کیف الأهل و الأصدقاء ؟ : خانواده خوب هستند، دوستان چطور ؟

   الله یخلّیک : خدا پشت و پناهت باشه

   أنا فی خدمتک :  من در خدمتم (معنی نوکرم ،«چاکرم» را هم میده)

   فی أمان الله و حِفظِهِ : در پناه خدا(خداحافظی)

   أخذتُ من وقتک کثیراً، أزعجتُکم، زاحمتُک: وقتتان را کرفتم،زحمت دادیم

   أنت غیر جادٍّ فی کلامک، تمزحُ : مزاح می کنی، شوخی می کنی؟، جدی نمیگی

   کل عامٍ و أنتم بخیر : صد سال به این سالها (در همه سال خوب و سالم باشید)

   أنت بخیر و سعاده: خوب و خوش باشید

   حیاک الله: زنده باشید

   تسلم: سلامت باشید

      صبّحکم الله بالخیر: صبح خوبی داشته باشی /صبح بخیر

   نحن فی منتهی السعاده: ما واقعاً خوشبختیم

     سنزورکم بعد قلیلٍ إن شاءالله : امیدوارم دوباره همدیگر را خواهیم دید

      صافحنی : بامن دست داد،مصافحه کرد

   ربنا یعوض علیک : خدا به تو عوض دهد

      أفادک الله : خداوند تو را مؤید بدارد

     لا علیه أُهدیکم: قابلی ندارد، خواهش می کنم

      لاتحزن، لاتقلق : نگران نباش

    هنیئاً لک : خوشا به حالت

         و لکم جزیل الشکر: با نهایت سپاس

   حضره الفاضله (المحترمه): سرکار خانم

ایام هفته

 هفته  /  الأسبوع
دوشنبه   – الاثنین
سه شنبه  – الثلاثاء
چهارشنبه  – الأربعاء
پنج شنبه  –  الخمیس
جمعه   – الجمعه
شنبه  – السبت
یکشنبه   – الأحد

اعداد  فارسی – عربی
۰   صفر –         صفر
۱   یک –         واحد
۲   دو  –        اثنان
۳   سه –      ثلاثه
۴   چهار –    أربعه
۵   پنج –      خمسه
۶   شش –  سته
۷   هفت –  سبعه
۸   هشت –  ثمانیه
۹   نه نفر – تسعه
۱۰   ده   –    عشره
۱۱   یازده –  أحد عشر
۱۲   دوازده –  اثنا عشر
۱۳   سیزده  – ثلاثه عشر
۱۴   چهارده –  أربعه عشره
۱۵   پانزده  – خمسه عشر
۱۶   شانزده  – ست عشره
۱۷   هفده –  سبعه عشر
۱۸   هجده  – ثمانیه عشر
۱۹   عدد نوزده   – تسعه عشر
۲۰   بیست     –   عشرون
۲۱   بیست و یک –  واحد وعشرون
۲۲   بیست و دو   – إثنان وعشرون
۲۳   بیست و سه  –  ثلاثه وعشرین
۲۴   بیست و چهار  –  أربع وعشرین
۲۵   بیست و پنج  –   خمسه وعشرین
۲۶   بیست و شش  –   سته وعشرین
۲۷   بیست و هفت  –  سبعه وعشرون
۲۸   بیست و هشت  –   ثمانیه وعشرین
۲۹   بیست و نه      –   تسعه وعشرون
۳۰   سی         –          ثلاثون
۳۱   سی و یک   – ثلاثون واحد
۳۲   سی و دو   –    اثنین وثلاثین
۳۳   سی وسه   –   ثلاثه وثلاثین
۳۴   سی و چهار  –  أربعه وثلاثین
۳۵   سی و پنج   –    خمسه وثلاثین
۳۶   سی و ششم   –  سته وثلاثین
۳۷   سی و هفت    – سبعه وثلاثون
۳۸   سی و هشت   –  ثمانیه وثلاثون
۳۹   سی و نهم       – ثلاثین تسعه
۴۰   چهل           –      أربعون
۴۱   چهل و یک  –  أربعون واحد
۴۲   چهل و دو   –   اثنین وأربعین
۴۳   چهل و سه –  ثلاثه وأربعون
۴۴   چهل و چهار –  أربعه وأربعون
۴۵   چهل و پنج  – خمسه وأربعین
۴۶   چهل و شش   –  سته وأربعین
۴۷   چهل و هفت   – سبعه وأربعون
۴۸   چهل و هشت  –  ثمان وأربعین
۴۹   چهل و نه   – تسعه وأربعون
۵۰   پنجاه        –       خمسون
۵۱   پنجاه یک   – واحد وخمسون
۵۲   پنجاه دو  –  إثنان وخمسون
۵۳   پنجاه و سه  –  ثلاثه وخمسون
۵۴   پنجاه و چهار  – أربعه وخمسین
۵۵   پنجاه و پنج  –  خمسه وخمسون
۵۶   پنجاه و شش  – سته وخمسون
۵۷   پنجاه و هفت  –  سبعه وخمسین
۵۸   پنجاه و هشت  – ثمانیه وخمسون
۵۹   پنجاه و نه    -تسعه وخمسون
۶۰   شصت      –     ستون
۶۱   شصت یک    – إحدى وستین
۶۲   شصت و دو   –  اثنان وستون
۶۳   شصت و سه  –   ثلاثه وستون
۶۴   شصت و چهار –  أربعه وستون
۶۵   شصت و پنج   – خمسه وستون
۶۶   شصت و شش   – سته وستین
۶۷   شصت و هفت   – سبعه وستین
۶۸   شصت و هشت  – ثمانیه وستین
۶۹   شصت و نه   – تسعه وستین
۷۰   هفتاد         –        سبعون
۷۱   هفتاد و یک  –  سبعین واحد
۷۲   هفتاد و دو  –  اثنان وسبعون
۷۳   هفتاد و سه –  ثلاثه وسبعون
۷۴   هفتاد و چهار  – أربعه وسبعین
۷۵   هفتاد و پنج   – خمسه وسبعون
۷۶   هفتاد و شش  –  سته وسبعین
۷۷   هفتاد و هفت  –  سبعه وسبعون
۷۸   هفتاد و هشت –  ثمانیه وسبعین
۷۹   هفتاد و نه        – تسعه وسبعون
۸۰   هشتاد       –       ثمانون
۸۱   هشتاد و یک   – ثمانون واحد
۸۲   هشتاد و دو      -ثمانین اثنین
۸۳   هشتاد و سه   – ثلاثه وثمانین
۸۴   هشتاد و چهار  –  ثمانون أربعه
۸۵   هشتاد و پنج   –  خمسه وثمانون
۸۶   هشتاد و شش   – سته وثمانون
۸۷   هشتاد و هفت  – سبعه وثمانون
۸۸   هشتاد و هشت  – ثمانیه وثمانون
۸۹   هشتاد و نه   –   تسعه وثمانون
۹۰   نود             –      تسعون
۹۱   نود و یک         – تسعین واحد
۹۲   نود و دو     –  تسعین اثنین
۹۳   نود و سه    – ثلاثه وتسعون
۹۴   نود و چهار    – تسعین أربعه
۹۵   نود و پنج      -تسعین خمسه
۹۶   نود و شش –  سته وتسعون
۹۷   نود و هفت  – تسعون سبعه
۹۸   نود و هشت  – ثمانیه وتسعین
۹۹   نود و نه     – تسعه وتسعین
۱۰۰   یکصد      – مائه

۲۰۰ مائتان/۳۰۰ثلاثمائه/۴۰۰ اربعمائه/۵۰۰ خمسمائه/۶۰۰ ستمائه /۷۰۰دسبعمائه/۸۰۰ثمانمائه/۹۰۰ تسعمائه/۱۰۰ الف

 

مساحت کشور عراق ۴۳۸،۳۱۷ کیلومتر مربع (یک چهارم ایران)مرکز آمار عراق ۲۰۱۸ (تیرماه۱۳۹۷)  جمعیت این کشوررا ۳۸ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۱۸۲ نفر اعلام کرد.

استان بغداد با دارابودن ۲۱ درصد کل جمعیت، هشت میلیون و ۱۲۶ هزار نفر را در خود جای داده تا پرجمعیت ترین استان عراق لقب بگیرد.

پرجمعیت ترین استان عراق بعدازبغداد: نینوا،بصره هستند
پس از استان بغداد، استان نینوا در شمال غرب عراق، با ۱۰ درصد و استان بصره در جنوب با ۸ درصد کل جمعیت، به ترتیب دومین و سومین استان پرجمعیت این کشور هستند.

استان «المثنی» در جنوب عراق با ۸۱۴ هزار و ۳۷۱ سکنه و دارا بودن دو درصد از کل جمعیت، کم جمعیت ترین استان این کشور است.

جمعیت استان «نجف»حدود میلیون ودویست هزارنفرمی باشد ومساحت آن ۲۷۸۴۵کیلومترمربع می باشد واما مساحت شهرنجف حدودنیمی از استان است.

استان« کربلا» بامساحت۵۲,۸۵۶ کیلومترمربع دارد دارای یک میلیون نفرجمعیت دارد.

«کاظمین »که دربیخ گوش بغدادجای گرفته است.

»سامرا» جزء استان صلاح الدین است،بامساحت ۴۵۰۰کیلومترمربع  وجمعیتی حدود ۲۵۰هزارنفر.

واما علیرغم وجود۲امام ومادرامام زمان(عج) درحرم سامرا،مردم شهر سامراسُنی هستند،وتوصیه به ایرانیان(زائرین) است که به این شهرورودنکنند.

لازم به ذکراست -مرکز -شهرسامرادر۲کیلومتری حرم قراردارد(فاصله راه زمینی)،یکبارکه نگارنده(پیراسته فر)بایک هیئت ایرانی با خوروی ایرانی واردشهرشده بودیم،پلیس امنیت سامراکه ازنیروهای بدرهستند،آزیرزنان درتعقیب مابرآمدند ومارا تاقلب شهررفته بودیم،برگرداندند-البته بااحترام-گفتنداحتمال خطراست.

وامادریک مرحله دیگری که بهمراه مترجم وراه بلدبه شهرسامرارفته بودیم،چندساعتی میهمان شیوخ سامرابودیم،آنهابخوبی ازماپذیرایی کردند وامنیت مارا برای تردددرشهرتضمین کردندوازماهم پذیرایی کردند وعکس یادگاری گرفتندوخیلی خاطرات خوبی داشتند از ایران ،ازپذیرایی امام خمیتی درمنزلشان می گفتند(درزمان تبعید) وازدرمان بستگانشان درایران گفتند ودربرگشت مارا تا«حرم »مشایعت کردند. ضمناًباقاطعیت ازجمعیت صددرصدی سُنی بودن سامرایی هامی گفتند وارادت خودشان به امامین عسکریین (ع) هم اعلام داشتند.

جمعیت عراق در سال ۱۹۷۹(۱۲میلیون)۱۳۵۸شمسی،

سال ۱۹۸۷(۱۶میلیون)۱۳۶۶شمسی

سال ۱۹۹۷(۲۲ میلیون) ۱۳۷۶شمسی بوده

نقشه سامرا

فاصله اماکن مقدس-فاصله نجف ،کاظمین،سامرا-کربلا

۱ ـ فاصله راه مکه تا کربلا حدود ۱۴۰۰ کیلومتر است

و امام حسین(ع) این مسافت را در ۲۳ روز (  از هشتم ذی حجه تا دوم محرم)  پیموده است. بنابراین کاروان حسینی روزانه حدود ۶۰ کیلومتر در کوه و بیابان راه میرفتند تا به کربلا رسیدند .

سامرا

ـ در زمان امام حسین ،کوفه شهری نو بنیاد با عمری پنجاه ساله بود که مردم آن، از مناطق دیگر به آنجا آمده بودند. بیشتر آنها نیروهای نظامی بودند که درآمدشان حقوق سالانه ای بود که اول هر سال از بیت المال میگرفتند و اول سال قمری هم محرم بود.

در این وضعیت بود که عبیدالله ابن زیاد گفت: «هر کس به جنگ حسین(ع) نرود، حقوق سالانه اش امسال پرداخت نمیشود و حقوقش از بیت المال قطع میشود و هرکس به جنگ حسین(ع) برود، افزون بر حقوق سالانه، پاداش فراوان و اضافه کاری ویژه ای میگیرد.»

مسافت کوفه تا شام را طی سه روز به راحتی می توان پیمود. 

– در تابلوی بین شهری وزارت راه سوریه نوشته شده: دمشق – بغداد ۵۰۰ کیلومتر. 

از بغداد تا کوفه نیز حدود ۱۵۰ کیلومتر 

محدث قمی می گوید: « روز هشتم، یزید اهل بیت را روانه کرد.» 

با توجه به ورود اهل بیت (ع) در روز اول صفر و فاصله ده روزه کوفه به شام ( چنان که سید اعتراف دارد) رسیدن اهل بیت (ع) به کربلا را در بیستم صفر به آسانی می توان تصدیق و باور کرد. چون حدود دوازده روز می شود. 

فاصله شام تاکربلا

– امام حسین (ع)، فاصله ۴۷۰ کیلومتری مدینه و مکه را پنج روزه پیمودند ( تقریبا روزانه ۹۰ کیلومتر) در نتیجه مسافت شام تا کربلا را که حدود ۵۷۰ کیلومتر است، طی هفت روز به راحتی می توان پیمود. و مسافت شام تا کوفه را به طور عادی هشت روزه می توان طی کرد. 

نقشه سامرا                                           سامرا4

– سرعت شتر در بیابان به دوازده کیلومتردر ساعت بااسب۸کیلومتر–پیاده ۵کیلومتر–بادویدن تا۳۰کیلومتر میباشد.

فاصله تهران تا مرز خسروی ۷۲۰ کیلومتر

فاصله تهران بغداد ۹۰۰ کلیومتر

فاصله حرم امام حسین با حرم برادرش ابوالفضل ۳۰۰متر

سامرا3

دراین نقشه بخوبی  می توانید فاصله شهرها را بخوانید kmیعنی کیلومتر            %d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82

نکاتی برای زائران کربلا-زائران پیادههرساعت ۵ کیلومتر پیاده روی

میانگین سرعت راه رفتن انسان حدود ۵ کیلومتر در ساعت است.

نجف تاکربلا۸۱کیلومتر

در هر ساعت پیاده روی ۲۵۰کالری خواهید سوزاند.

تعداد قدم : ۲۵ تا ۳۲ قدم در دقیقه

فاصله هر قدم : ۱/۵ متر 

یک مرد جوان  هر سه قدم مسافتی  ۱۹۰ سانتی متر را طی می‌کند  خانم‌ها ۱۶۰ سانتی متر است.

بین الحرمین، همان مکانی که بین دو حرم واقع شده و دقیقا به اندازه فاصله بین صفا و مروه در مسجد الحرام است و ۳۵۰ متر طول دارد و دو طرف آن نخلکاری شده و این دو مکان مقدس را با هم مرتبط کرده است

حرم مقدس حضرت عباس (ع) در فاصله ۳۵۰ متری شرق حرم امام حسین (ع) قرار دارد   این میدان همان جایی است که مشک حضرت عباس  در روز عاشورا مورد اصابت تیر قرار گرفت.

تل زینبیه تاحرم”امام حسین” ۷۵ متر  فاصله دارد. اینجا همان مکانی است که حضرت زینب (س) بالای آن رفت و میدان جنگ را نظاره کرد.

خیمه‌گاه اهل حرم حدود ۲۰۰ متر با حرم فاصله دارد

قبر حبیب بن مظاهر  بیش از ۱۰ متر با ضریح امام فاصله ندارد

 فاصله بین مسجد سهله تا کربلا ۱۳۰ کیلومتر 

مقبره حر  تا حرم حسینی کمتراز ۱۰ کیلومتر فاصله دارد.

عمود چیست؟

خروجی شهر نجف تا “کربلا”-جاده ای است که دربلواروسط این جاده، تیربرق های  روشنایی بقطرلوله بخاری نصب است،این تیربرق ها از ۱ تا ۱۴۵۲ نشانه‌گذاری شده است، فاصله این تیرها (میله‌های آهنی به قطرلوله بخاری) از یکدیگر  ۵۰ متر است که شاخص بسیار خوبی برای زائران پیاده به شمار می‌رود.این تیربرق هارا”عمود”می گویند/فاصله   اولین تیربرقعمود” تاآخرین۸۱کیلومترمی باشد

 

فاصله بین هرعمود۵۰متراست که برای پیداکردن زائران شاخص خوبی هست.

مثلاً وقتی گفته می شود”من درعمود۱۴۰۰هستم“،یعنی ۲/۵ کیلومتری کربلا-حرم (اول حرم حضرت عباس است)

وقتی گفته شود”عمود۴۰۰هستم”یعنی ۲ کیلومتری نجف(بااحتساب فاصله اولین عمودتا حرم،بایداین فاصله را با۱۷۰۰مترجمع ببندید که می شود۳۷۰۰متری حرم حضرت علی)

توضیح مهم

خروجی نجف“اولین عمود(شماره۱)تاحرم امیرالمؤمنین ۱۷۰۰مترفاصله دارد

 زمان پیاده روی ۲۰ تا ۲۵  ساعت (بین۲تا۵روزبطول می انجامد)

دربین راه-طول مسیر”موکب”هاوحسینیه های زیادی وجوددارند(برای استراحت،خواب ،نمازو یذیرایی”تغذیه”)

از عمود شماره ۱۳۹۰ شما وارد شهر کربلا می شوید

از عمود ۱۳۹۹ حرم حضرت عباس نمایان می شود

همه خدمات در طول مسیر مانند اسکان، نوشیدنی ها، غذاها و درمانگاه وحتی ماساژ بصورت رایگان ارائه می شود.

هر جایی کم آوردید- دیگر توانایی ادامه دادن مسیر را نداشتید میتوانید سوار ماشین های” ون” و یا اتوبوسهایی که در مسیر هستند بشویدوبه کربلا برسید

نگران شارژموبایل نباشید-در کنار جاده پنل های ۱۵ تایی یا ۲۰ تایی برق گذاشته اند موبایلتان شارژکنید.

سرویس های بهداشتی فراوانی در طول مسیر قرار دارند و  تعدادی از موکب ها نیز سرویس بهداشتی فرنگی دارند .

توضیح محاسبه  رسیدن به مقصد

ازنظر “ساعت”زمان -اگربخواهیدراه هارا محاسبه کنید

باتوجه به استقرار”سیطره”ایست وبازرسی -های متعدد وناامنی های احتمالی واعتصابات مقطعی ای “گروه صدر” و…بایدبرای هرکیلومتر یک دقیقه”باماشین”درنظربگیرید-یعنی فاصله ۱۲۰کیلومتر-بیش از۲ساعت بطول می انجامد

درباره نویسنده

1942مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما