شماره تماس”موبایل” نمایندگان مجلس”دهم”وادواری

شماره تماس

شماره تلفن نمایندگان-فعلی وقبلی

لیست شماره تلفن‌ های همراه نمایندگان مجلس دهم

۰۹۱۲۱۴۸۳۰۰۶ علی لاریجانی

۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶ مسعود پزشکیان

۰۹۱۲۱۰۰۷۷۸۳ علی مطهری

۰۹۱۲۲۵۹۲۶۸۵ غلامرضا کاتب

۰۹۱۵۵۱۱۶۶۸۲ امیرحسین قاضی زاده

۰۹۱۲۱۲۵۳۳۳۲الیاس حضرتی

۰۹۱۲۱۰۵۳۳۶۲محمدعلی وکیلی

۰۹۱۲۱۲۶۳۷۹۴۷مصطفی کواکبیان

۰۹۱۲۲۹۷۴۹۹۱فاطمه حسینی

۰۹۱۱۳۵۲۴۲۶۰ علی اصغر یوسف نژاد

۰۹۱۷۷۶۱۴۵۷۴ محمد عاشوری تازیانی

۰۹۱۲۱۰۸۲۷۱۳ بهروز نعمتی

۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹ محمد قسیم عثمانی

۰۹۱۲۲۵۱۵۵۲۱ احمد امیرآبادی

،محمودی_شهریار ۰۹۱۲۱۶۹۴۷۱۵

خدری_بوشهر ۰۹۱۷۱۴۰۵۵۸۴

اسماعیلی_نورومحمود اباد۰۹۱۱۱۲۱۵۶۸۲

شریعت نژاد_تنکابن ورامسر_۰۹۱۱۱۹۱۲۱۹۹

بنیادی_کاشمر۰۹۱۵۵۳۱۵۷۵۵

زارع_بوانات وخرمبید_۰۹۱۲۱۰۲۷۷۲۴

برومندی_مرودشت_۰۹۱۷۱۲۸۶۸۴۲

رحیمی_تربت جام_۰۹۱۵۳۲۸۱۰۹۱

رجبی _شیراز_۰۹۱۷۱۱۲۹۳۳۸

پارسایی_شیراز_۰۹۱۷۱۱۳۵۴۰۴

اکبری_شیراز۹۱۲۳۸۷۴۱۴۳

قربانی_استانه اشرفیه_۰۹۱۱۱۸۱۰۲۷

لاهوتی_لنگرود۹۱۱۱۱۳۲۴۱۱۹

بیراوندی_خرم اباد_۰۹۱۶۳۶۷۴۴۹۴

سعادت_برازجان_۰۹۱۷۳۷۳۱۰۴۱

احمدی_زنجان_۰۹۱۲۶۰۷۴۵۸۶

حسنژاد مرند وجلفا_۰۹۱۲۲۴۷۰۲۵۱

جعفرپور_لارستان_۰۹۱۲۳۲۷۶۹۰۶

مقدسی_اراک_۰۹۱۲۳۳۷۲۹۶۰

الماسی_بوشهر_۰۹۱۲۲۲۷۳۶۴۰

رضایی_شیراز_۰۹۱۷۳۱۳۵۶۹۴

پزشکیان_تبریز_۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶

بوکان_عثمانی_۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹

تهران_مطهری_۰۹۱۲۱۱۹۶۲۷۱

کازرون_رضازاده_۰۹۱۷۷۴۱۱۶۰۴

کرمان_ابراهیمی_پور_۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵

بیگدلی_زنجان_۰۹۱۲۵۰۴۶۴۰۴

بحرینی_مشهد_۰۹۱۵۱۰۳۵۱۱۴

قربانی_بجنورد_۰۹۱۵۱۸۷۰۳۰۵

علی_اکبری_بجنورد_۰۹۱۵۱۸۶۸۴۸۷

باستانی_تربت_حیدریه_۰۹۱۲۱۰۵۵۱۸۲

تهران_جلالی_۰۹۱۲۱۴۸۱۴۶۶

مقصودی_سبزوار_۰۹۱۵۱۷۱۱۸۲۷

سبحانی_سبزوار_۰۹۱۲۱۵۰۹۶۱۲

کوچکی_نژاد_رشت_۰۹۱۱۶۱۶۲۶۱۳

جعفرزاده_رشت_۰۹۱۱۱۳۹۷۴۵۱

نادری.اورانامات-۰۹۱۸۸۸۸۴۲۴۰

حاتمی درگز:۰۹۱۵۳۸۱۲۰۹۰

کیانپور.دورود:۰۹۱۲۴۱۴۳۷۲۹

علوی.سنندج:۰۹۱۲۲۰۳۲۸۸۱

محمودی.شهریار:۰۹۱۲۱۶۹۴۷۱۵

میرزایی.نکو.رودهن.۰۹۱۲۱۲۶۴۹۴۹

پورابراهیمی.کرمان.۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵

سامری.خرمشهر.۰۹۱۶۶۳۳۷۶۳۹

بروجردی.بروجرد.۰۹۱۲۱۳۶۰۲۱۸

گودرزی.بروجرد.۰۹۱۶۶۶۵۱۳۳۹

نیاز اذری بابل.۰۹۱۲۱۱۳۳۶۱۹

نوریان.شهر کرد.۰۹۱۲۶۴۷۸۲۹۰

کاظمی.پل دختر لرستان.۰۹۱۲۱۹۰۶۱۰۲

کمال پور .جیرفت.۰۹۱۳۱۴۸۱۲۱۳

نوروزی .رباط کریم.۰۹۱۲ ۶۷۰۶۱۳۰

منصوری .ساوه.۰۹۱۲۸۵۵ ۵۹ ۶۹

گلمرادی.امیدیه.۰۹۱۶۱۵۰۷۰۴۰

فلاحت پیشه.اسلام اباد غرب.۰۹۱۲۱۴۷۳۱۴۸

ملکشاهی.خرم اباد.۰۹۱۶۶۹۸۳۵۳۷

قمی.ورامین.۰۹۱۲۱۱۷۰۱۳۸

۰۹۱۶۱۵۰۷۰۴۰شماره آقای گلمرادی نماینده امیدیه

دکتر فلاحت پیشه نماینده اسلام آبادغرب ۰۹۱۲۱۴۷۳۱۴۸

۰۹۱۲۱۱۷۰۱۳۸قمی نماینده ورامین

شماره ملکشاهی راد خرم آباد ۰۹۱۶۶۹۸۳۵۳۷

شماره زارع نماینده آباده٠٩١٧١٠٠٠٠٢٧

۰۹۱۸۸۷۲۴۱۳۷جناب مرادی نمایندە مریوان

شماره داوودمحمدى نماینده قزوین ٠٩١٢٢٨١١۵٠٧

شماره محمد عزیزى نماینده ابهر وخرمدره٠٩١٢٢٩٨٩٨٧٢

سرپل.تجری.۰۹۱۸۱۳۴۷۹۹۵

ملکشاهی.کوهدشت.لرستان.۰۹۱۲۱۵۹۱۵۶۸

نادری.پاوه.۰۹۱۸۸۸۸۴۲۴۰

زرابادی.قزوین.۰۹۱۲۱۸۲۵۶۰۹

امیر ابادی.قم.۰۹۱۲۲۵۱۶۶۱۸

نقوی.ورامین.۰۹۱۲۴۷۵۹۰۶۵

نگهبان.خواف ورشتخوار.۰۹۱۵۳۲۸۴۱۴۴

مهندس احمد صفری ۰۹۱۸۸۳۱۹۶۸۵

بهرام نیا.نهاوند.۰۹۱۸۱۱۱۴۱۹۲

طاهر خانی .تاکستان.۰۹۱۲۱۸۱۲۰۲۷

بابایی.بویین زهرا.۰۹۱۲۲۴۸۱۲۵۱۱

سلیمانی.کنگاور۰۹۱۹۹۲۹۶۵۶۲

ایذه……09129435589

حاج بابایی.همدان.۰۹۱۲۱۵۰۹۰۹۴

عباسی.املش.۰۹۱۲۲۱۸۵۸۲۳

انصاری.داراب.۰۹۱۲۱۴۶۷۰۳۶

حسن پور .سیرجان وبردسیر.۰۹۱۳۱۴۵۷۲۴۸

کاظمی.فارسان واردل.۰۹۱۳۱۸۳۴۰۸۵

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر : بعضی ازنمایندگان اسامیشان درچندلیست ممکن است آمده باشد،که احتمال اینکه شماره موبایلشان متفاوت باشد،پس باحوصله ودقت پیگیرباشیدتعدادی ازشماره تلفن های نمایندگان "دوره دهم مجلس"درلیست نمایندگان ادواری وجوددارد ودیگراینکه ممکن است نماینده ای شماره خودش را تغییرداده باشد

یک تقاضا:اگرکاربری میتواندمارا دررفع نواقص کمک کند ویا شماره نماینده شهرخودش را بمااعلام کند،مابا اسم ذکرکاربر-شماره آن نماینده رامی نویسیم

اردبیل

اردبیل بدری.۰۹۱۴۱۵۷۰۷۴۴  

کری۰۹۱۴۴۵۲۹۶۳۳  

فیضی.۰۹۱۴۱۵۵۰۶۱۲

خلخال خالقی.۰۹۱۴۳۱۵۷۳۸۱ 

میرزاده۰۹۱۴۴۰۷۹۶۱۸  

مشگین شهرملکی۰۹۱۲۱۰۰۵۲۰۵

پارس اباد وبیله سوار پورحسین۰۹۱۲۱۷۶۶۲۱۴

اذربایجان غربی

ارومیه قاضی پور ۰۹۱۴۱۴۱۰۴۱۹

بهادری۰۹۱۲۳۲۲۸۱۰۸

حضرتپور۰۹۱۴۱۴۰۹۹۵۷

بوکان عثمانی۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹  

پیرانشهر خضری۰۹۱۴۳۴۰۴۴۸۳

خوی کبیری۰۹۱۴۱۶۱۱۳۰۴

سلماس برزگر۰۹۱۴۴۴۳۳۶۳۹

ماکو و چالدران شریفپور۰۹۱۴۴۳۹۴۵۷۶

مهابادمحمودزاده۰۹۱۴۴۴۴۲۵۱۳

میاندواب هاشمی۰۹۱۲۸۸۹۶۹۰۰

محبی نیا۰۹۱۲۱۱۷۱۰۱۷

حسین زاده۰۹۱۴۱۴۰۴۴۰۱

ایلام

ایلام وایوان امینی۰۹۱۸۸۴۲۵۴۱۴

میرزایی۰۹۱۲۲۸۶۱۸۵۵

دهلران وابادانان کاظمزاده۰۹۱۸۳۴۱۴۰۵۹

بوشهر

بوشهر عسلویه وکنگان .الماسی۰۹۱۲۲۲۷۳۶۴۰

دشتستان سعادت۰۹۱۷۳۷۳۱۰۸۴

تنگستان شهریاری۰۹۱۲۱۱۳۱۹۵۹

بوشهر.گناوه.دیلم خدری۰۹۱۷۱۴۰۵۵۸۴

چهار محال وبختیاری

بن وسامان.نوریان۰۹۱۲۶۴۷۸۲۹۰

لردگان.سردشتی۰۹۱۳۲۸۳۷۷۸۵

بروجن.ربیعی۰۹۱۳۹۷۸۹۴۵۷

اردل.ارس.ک‌هرنگ باباحیدری۰۹۱۳۱۸۳۴۰۸۵

خراسا ن جنوبی

بیرجند وخوسف عبادی۰۹۱۵۵۶۲۰۷۱۹ 

قاینات فلاحتی۰۹۱۵۳۶۳۴۳۵۶

سربیشه افضلی۰۹۱۵۱۶۱۲۱۵۷

طبس.سرایان امیر حسینخانی۰۹۱۵۳۱۰۱۹۸۷

خراسان رضوی

گناباد بنایی

۰۹۱۵۵۱۲۹۸۴۷/ تربت جام .تایباد.جهان ابادی۰۹۱۵۳۲۸۱۰۹۱

تربت حیدری۰۹۱۲۱۰۵۵۱۸۲ 

چناران_نقندر۰۹۱۵۵۱۲۴۸۰۰

رشتخوار_نگهبان_۰۹۱۵۳۲۸۴۱۴۴

درگز_حاتمیان_۰۹۱۵۳۸۱۲۰۹۰

سبزوار_مقصودی_۰۹۱۵۱۷۱۱۸۲۷

سبحانی فر_۰۹۱۲۱۵۰۹۶۱۲

سرخس_قاضی زاده۰۹۱۲۴۲۲۲۲۷۱ 

قوچان شوشتری۰۹۱۵۳۰۶۳۰۳۵

کاشمر_بنیادی_۰۹۱۵۵۳۱۵۷۵۵

مشهد

۱_قاضی زاده_۰۹۱۵۵۱۱۶۶۹۲

۲_پژمانفر_۰۹۱۵۵۰۳۸۰۰۳

۳_حسینزاده_۰۹۱۵۱۰۳۵۱۱۴

۴_خراسانی_۰۹۱۲۸۸۸۲۲۱۸

۵_قدوسی_۰۹۱۵۳۱۴۵۹۹۶

نیشابور ۱_گرمابی_۰۹۱۲۳۲۷۳۰۰۴۲_

۲_چنارانی،هاجر"فرزندشهید"۰۹۱۲۲۹۹۵۸۹۲وآیدی تلگرام واینستاگرام 

اینستاگرام:https://instagram.com/_u/hajar_chenarani.ir-🕎 تلگرام:@Ch95_admin

اصفهان

اردستان_طباطبایی_۰۹۱۳۳۱۲۲۴۱۴ 

سمیرم_سلیمی_۰۹۱۳۲۲۰۰۷۷۹

شاهین شهر_دلیگانی_۰۹۱۳۱۶۱۶۵۹۸

شهرضا_محمودی_۰۹۱۳۲۲۱۷۶۹۷

فریدونشهر_ترکی_۰۹۱۳۳۱۷۹۷۴۳

فلاورجان_موسوی_۰۹۱۳۳۲۸۵۶۵۲

اران وبیدگل_ساداتی نژاد_۰۹۱۲۸۹۴۹۵۷۹

گلپایگان_بختیار_۰۹۱۳۲۴۷۳۴۲۰

لنجان_کوهکن ریزی_۰۹۱۲۱۱۱۳۷۱۶

مبارکه_سعیدی مبارکه۰۹۱۳۱۲۷۸۷۸۱

نایین_پوربافرانی_۰۹۱۳۸۰۳۱۵۶۸

نجف اباد_ابوترابی_۰۹۱۳۱۲۸۵۲۱۸

نطنزوقمصر_صفاری۰۹۱۲۲۱۸۰۷۱۶

کرج

۱_کولیوند۰۹۱۲۶۷۰۱۲۲۶

۲_اکبریان_۰۹۱۲۱۱۶۱۹۱۵

ساوجبلاغ_بهمنی_۰۹۱۲۲۲۲۲۳۳۱

زنجان

ایقرود_خاتمی_۰۹۱۲۱۵۱۷۱۶۳ 

خدابنده   بیگدلی_۰۹۱۲۵۰۴۶۴۰۴

ابهر وخرودره عزیزی_۰۹۱۲۲۹۸۹۸۷۲

زنجان

احمدی_۰۹۱۲۶۰۷۴۵۸۶ 

وقف چی_۰۹۱۲۱۴۱۰۷۵۹

سمنان

سمنان همتی_۰۹۱۲۱۳۱۷۹۸۳ 

حسن بیگی_۰۹۱۲۱۰۹۵۹۰۵

گرمسار_کاتب_۰۹۱۲۲۵۹۲۶۸۵

شاهرود_حسینی_۰۹۱۲۱۳۲۴۱۶۸

اذربایجان شرقی

بستان اباد_ وحدتی_۰۹۱۴۴۳۱۷۳۹۲

بناب_اعزازی۰۹۱۴۳۱۳۴۲۵۴

تبریز

پزشکیان_۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶ 

بیگی_۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶

فرهنگی_۰۹۱۴۴۱۵۶۰۹۸

منادی_۰۹۱۴۳۱۵۴۷۶۲

ساعی_۰۹۳۵۵۲۸۹۹۹۱

بیمقدار_۰۹۱۲۴۰۱۲۰۰۴

سراب_داودی۰۹۱۴۴۳۱۲۰۹۸

شبستر_علیشاهی_۰۹۱۲۲۱۸۳۵۵۵

کلیبر_قلیزاده_۰۹۱۲۱۱۳۲۰۳۷

مراغه.عجب شیر_حسین زاده_۰۹۱۹۵۱۸۴۹۰۶

مرندوجلفا.حسن ژاد_۰۹۱۲۲۴۷۰۲۵۱

ملکان_خدادادی_۰۹۱۲۱۱۸۷۱۶۱

میانه.فرمند_۰۹۱۹۷۱۱۹۷۱۸

میانه.شیویاری_۰۹۱۴۳۲۳۰۳۸۲

هشترود.امینی_۰۹۱۴۳۲۳۱۴۹۹

ورزقان.علیزاده_۰۹۱۴۱۱۴۵۴۳۵

سیستان وبلوچستان

زاهدان شهریاری۰۹۱۲۱۱۲۵۹۰۲

یار محمدی_۰۹۱۵۱۴۱۹۳۱۳

زابل دهمرده_۰۹۱۲۰۲۷۵۹۱۲

کیخا_۰۹۱۵۵۴۲۰۰۵۸

خاش.کرد_۰۹۱۵۱۴۸۵۲۴۵

سراوان.باسط_۰۹۱۵۱۹۹۳۴۲۷

ایرانشهر.امینی فرد_۰۹۱۲۴۳۵۷۹۹۳

چابهار.ایرانژاد.۰۹۱۲۱۱۱۲۰۲۵

فارس

خرمبید.زارع_۰۹۱۷۱۰۰۰۰۲۷

اقلید.افضلی_۰۹۱۷۱۱۱۲۹۳۵

جهرم.رضایی کوچی.۰۹۱۷۷۱۶۸۶۱۳

سروستان.خرامن.ک‌وار_اسماعیل۰۹۱۲۳۹۷۴۶۹۱

فسا.جمالی_۰۹۱۲۱۲۳۹۰۳۱

سپیدان.خادم.۰۹۱۷۹۹۸۳۱۹۵

شیراز.پارسایی.۰۹۱۷۱۱۳۵۴۰۴

رجبی_۰۹۱۷۱۱۲۹۳۳۸

رضایی_۰۹۱۷۳۱۳۵۶۹۴

فیروز اباد.حقیقی_۰۹۱۲۸۱۹۷۸۰۰

کازرون.رضازاده_۰۹۱۷۷۴۱۱۶۰۴

لارستان.جعفر پور_۰۹۱۲۳۲۷۶۹۰۶

لامرد.علوی_۰۹۱۰۱۱۴۲۲۴۹

مرودشت.پاسارگاد.ارسنجان_برومندی_۰۹۱۷۱۲۸۶۸۴۲

خراسان شمالی

شیروان.عزیزی_۰۹۱۵۱۹۴۸۳۲۶

اسفراین.قوامی.۰۹۱۵۵۰۵۰۵۴۶

بجنورد.علی اکبری_۰۹۱۵۱۸۶۹۴۸۷

قربانی_۰۹۱۵۱۸۷۰۳۰۵

خوزستان

ابادان.کعبی_۰۹۱۶۶۳۳۷۴۹۶ 

مختار.۰۹۱۶۳۳۳۲۱۶۵ 

شرفی.۰۹۱۶۳۳۳۸۳۰۲

اندیمشک.حسنوند.۰۹۱۲۱۳۰۸۶۶۱

اهواز.باوی.حمیدیه.کارون.کاظم نسب۰۹۱۶۱۱۳۰۵۲۵

شکرالله.موسوی.۰۹۱۶۳۱۳۹۸۳۱

جویجری.۰۹۱۶۱۱۱۶۹۷۲

ساری.۰۹۱۶۲۰۵۷۷۳۸

ایذه. خادمی.۰۹۱۲۹۴۳۵۵۸۹ 

ماهشهر.امیدیه.گل مرادی_۰۹۱۲۲۲۳۲۰۲۵

بهبهان واغاجاری_کشت زر_۰۹۱۶۶۷۱۰۶۴۹

خرمشهر.سامری_۰۹۱۶۶۳۳۷۶۳۹

دزفول.پاپی نژاد_۰۹۳۷۳۵۱۴۵۸۵

دشت ازادگان ساعدی۰۹۱۶۶۱۸۰۰۸۱

رامهرمزورامشیر.محمدیان۰۹۱۶۱۱۷۵۶۱۹

شادگان ناصری نژاد۰۹۱۲۲۱۷۴۴۱۷

شوش راضی نوری_۰۹۱۶۱۱۱۶۶۹۶ک 

شوشتر_گیلانی_۰۹۱۲۶۹۸۵۸۶۳

مسجد سلیمان_طاهری عبدوند_۰۹۱۶۳۱۳۰۸۸۳

کرمان

ارزییه_بختیاری۰۹۱۳۱۴۰۱۵۸۳

بم_نیکزادی_۰۹۱۲۴۵۷۷۱۰۰

رفسنجان.انارکی_۰۹۱۲۳۱۴۵۸۹۳

جیرفت وعنبر اباد_کمایی پور_۰۹۱۳۱۴۸۱۲۱۳

زرند_امیری_۰۹۱۲۱۴۸۱۳۰۶

سیرجان_حسین پور_۰۹۱۳۱۴۵۷۲۴۸

بابک.اسدی_۰۹۱۳۲۹۵۰۶۶۲

کرمان.پور ابرذهیمی_

۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵زاهدی_۰۹۱۲۹۱۰۳۸۰۶

کهنوج_حمزه_۰۹۱۲۵۵۴۴۰۲۱

کرمانشاه

کنگاور /نماینده آقای سلیمانی_۰۹۱۹۹۲۹۶۵۶۲

تعدادی ازاین نمایندگان-دوره نهم-"لیست پایین"درمجلس دهم نیزهستند

۱ گیلان رشت آقازاده‌انصاری سیدعلی ۳۲۳۶۳۶۰ ۱۳۱۱۴۰۶-۰۹۱۱ 

۲ تهران تهران افتخاری لاله ۸۸۸۴۸۳۲۵ ۳۲۷۵۲۱۱-۰۹۱۲ 

۳ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو اکبرنژاد شکور ۶۶۹۳۷۹۰ ۱۱۵۶۴۱۹-۰۹۱۴

۴ تهران تهران الهیان زهره ۸۸۲۱۳۵۲۴ ۶۰۸۱۵۷۱-۰۹۱۲

۵ کرمانشاه کرمانشاه امینی جهانبخش ۲۲۳۷۵۴۷۵ ۱۳۱۵۰۵۷-۰۹۱۸

۶ زنجان زنجان و طارم انصاری جمشید ۲۲۲۶۶۳۴۹ ۱۵۰۸۰۵۲-۰۹۱۲

۷ یزد یزد و صدوق اولیا علی‌اکبر ۸۲۴۲۱۳۹ ۲۷۴۸۶۰۹-۰۹۱۳

۸ گلستان گرگان و اق‌قلا ایزدی عبدالناصر ۳۳۲۰۸۱۰ ۱۸۳۱۷۳۵-۰۹۱۲

۹ خراسان رضوی سبزوار بروغنی علی ۲۶۴۶۲۰۱ ۵۷۱۶۰۱۳-۰۹۱۵ 

۱۰ ایلام ایلام پولادی شاپور ۲۲۳۰۷۹۱ ۸۴۲۸۸۴۶-۰۹۱۸

۱۱ گیلان رشت تامینی‌لیچانی حسن ۲۲۲۰۹۱۳ ۲۹۷۹۳۲۴-۰۹۱۲

۱۲ کرمانشاه قصرشیرین تجری فرهاد ۸۳۵۹۵۹۹ ۱۳۴۷۹۹۵-۰۹۱۸ 

۱۳ چهارمحال و بختیاری شهرکرد ترابی‌قهلرمی نصرالله ۳۳۴۰۰۹۳ ۱۸۳۰۲۶۹-۰۹۱۳ 

۱۴ بوشهر نیر و کلگان و جم جلالیان عسکر ۶۶۲۰۲۹۷۸

۱۵ آذربایجان غربی ارومیه جهانگیرزاده جواد ۳۳۶۲۴۷۰

۱۶ همدان همدان حجازی سیدمحمدکاظم ۸۲۳۴۸۴۹ ۱۱۱۳۴۶۷-۰۹۱۸

۱۷ خوزستان اهواز حسینی سیدشریف ۳۳۵۵۳۶۹ ۱۱۱۹۹۹۰-۰۹۱۶

۱۸ آذربایجان غربی خوی حسینی‌صدر موید ۳۸۰۸۰۱۰ ۴۱۵۶۶۸۳-۰۹۱۴ 

۱۹ خوزستان بندر ماهشهر هیات‌مقدم خلیل ۲۷۳۶۳ ۱۱۷۲۶۹۱-۰۹۱۷ 

۲۰ آذربایجان شرقی بستان‌آباد خیری احد ۴۱۲۳۷۳۹ ۱۱۶۸۹۵۶-۰۹۱۴

۲۱ فارس شیراز دستغیب سیداحمدرضا ۶۳۵۶۷۱۶ ۱۱۲۲۴۷۰-۰۹۱۷

۲۲ خوزستان آبادان دهشتی سیدحسین ۳۲۲۲۴۰۶ ۶۳۰۷۱۲۰-۰۹۱۶

۲۳ خوزستان ایذه و باغملک دهشتی علیرضا ۵۲۲۳۳۰۵ ۳۰۱۹۸۳۸-۰۹۱۶

۲۴ آذربایجان شرقی تبریز و آذرشهر و اسکو رحمانی رضا ۲۲۴۶۴۸۵۹ ۴۱۴۹۲۶۰-۰۹۱۴

۲۵ فارس اقلید رحمانی ابوالقاسم ۸۸۰۴۵۵۰۷ ۰۹۱۲۳۸۰۰۲۶۸ 

۲۶ لرستان الیگودرز رحمانی حجت‌الله ۲۲۲۸۰۸۱ ۳۶۴۰۰۵۷-۰۹۱۶

۲۷ لرستان خرم‌آباد رحیمی‌نسب رضا ۳۲۰۷۹۴۲ ۱۶۱۹۷۵۰-۰۹۱۶

۲۸ تهران تهران رسائی حمید ۷۸۳۰۸۷۰ ۴۷۹۵۴۱۵-۰۹۱۲

۲۹ گلستان گنبدکاووس رستگار عبدالله ۳۳۳۵۰۸۱ ۳۷۲۱۰۷۳-۰۹۱۱

۳۰ فارس جهرم رضایی‌کوچی محمدرضا ۲۲۶۰۲۴۲ ۷۱۶۸۶۱۲-۰۹۱۷

۳۱ اصفهان اصفهان رهبر محمدتقی ۲۲۰۶۲۴۵۶ 

۳۲ تهران تهران زارعی علی‌اصغر ۳۳۵۶۶۲۷۰ ۱۲۵۶۴۳۹-۰۹۱۲

۳۳ تهران تهران زاکانی علیرضا ۳۲۰۹۸۸۶-۰۹۱۲

۳۴ آذربایجان غربی نقده و اشنویه زنجانی‌حسنلویی علی ۶۲۲۴۵۵۱ ۱۴۰۰۴۰۱-۰۹۱۴ 

۳۵ خوزستان شوشتر و گلوند سادات‌ابراهیمی سیدمحمد ۲۰۸۷۲ ۱۱۲۷۲۵۷-۰۹۱۶

۳۶ اردبیل پارس‌آبادوبیله‌سوار سپه‌اجیرلو وکیل ۷۲۲۲۶۵۰ ۱۵۱۳۲۷۳-۰۹۱۴

۳۷ تهران تهران سروری پرویز ۳۳۵۵۸۷۳۷ ۲۱۷۳۲۴۸-۰۹۱۲

۳۸ اصفهان نجف‌آبادوتهران سعادت حمید ۲۲۵۱۸۸۸ ۳۲۷۴۷۰۳-۰۹۱۳

۳۹ خوزستان اهواز سودانی ناصر ۷۷۵۰۴۰۹۲ ۳۱۳۷۱۸۰-۰۹۱۶ 

۴۰ فارس سرودشت‌وپاسارگاد شبانپور حسن ۳۳۴۳۲۱۲ ۷۲۸۱۱۶۹-۰۹۱۷ 

۴۱ کردستان سنندج شعبانی امین ۲۲۵۳۲۴۴ ۲۱۸۵۸۲۹-۰۹۱۲ 

۴۲ کرمانشاه کرمانشاه شعبانی محمدرضا ۴۲۳۶۶۵۱ ۱۳۱۴۲۸۴-۰۹۱۸ 

۴۳ خراسان‌رضوی قوچان و فاروج شوشتری هادی ۶۶۲۵۸۵۴

۴۴ اصفهان اصفهان شهرزاد محمدکریم ۲۲۸۱۴۵۲۵ ۱۱۱۰۵۶۴-۰۹۱۲

۴۵ گیلان آستانه‌اشرفیه صادق سیدمهدی ۴۸۲۲۰۹۴ ۱۲۵۷۴۳۴-۰۹۱۲

۴۶ تهران تهران صفایی طیبه ۲۲۰۹۲۰۰۸ ۱۹۴۴۰۱۵-۰۹۱۲ 

۴۷ ایلام دره‌شهر عزتی علی ۳۳۶۶۵۷۴ ۱۱۸۴۷۲۷-۰۹۱۶

۴۸ چهارمحال‌وبختیاری لردگان علی‌پوربهزادی جعفر ۵۶۸۲۱۸۵ ۱۸۳۳۴۴۰-۰۹۱۳

۴۹ تهران تهران قدانی‌آشیانی حسین ۵۵۹۰۷۹۹۴

۵۰ یزد ابرکوه فرهمند کاظم ۶۲۴۱۵۷۶ ۲۵۰۹۲۰۳-۰۹۱۳

۵۱ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو فرهنگی محمدحسین ۳۸۱۷۲۶۹ ۴۱۵۶۰۹۸-۰۹۱۴

۵۲ فارس شیراز قادری جعفر ۲۲۸۲۵۹۶ ۷۱۶۱۳۶۵-۰۹۱۷ شهری

۵۳ آذربایجان‌غربی ارومیه قاضی‌پور نادر ۳۳۶۰۲۳۶ ۱۴۱۰۴۱۹-۰۹۱۴

۵۴ خراسان‌رضوی مشهد و کلات قاضی‌زاده‌هاشمی سیدامیرحسین ۳۳۲۲۳۳۰ ۱۳۱۵۰۵۲-۰۹۱۲

۵۵ ایلام مهران قمری داریوش ۲۲۴۶۵۰۳۶ ۱۰۹۶۴۹۳-۰۹۱۲

۵۶ کردستان سنندج کرمی عبدالجبار ۲۲۲۷۱۸۲ ۱۷۱۹۳۵۹-۰۹۱۸

۵۷ کرمانشاه کرمانشاه کرمی‌راد محمد ۸۳۵۹۸۴۰ ۳۸۷۷۲۳۶-۰۹۱۸ 

۵۸ خراسان‌رضوی مشهدوکلات کریمی‌قدوسی جواد ۷۲۶۸۶۷۰ ۳۱۴۵۹۹۶-۰۹۱۵

۵۹ خوزستان آبادان کعبی عبدالله ۸۸۰۶۱۵۱۵ ۱۱۱۴۰۵۳-۰۹۱۲

۶۰ تهران تهران کوچک‌زاده مهدی ۲۲۰۶۵۰۲۴ ۱۲۰۸۶۹۲-۰۹۱۲

۶۱ گیلان رشت کوچکی‌نژادارم‌ساداتی جبار ۴۲۴۴۶۶۹ ۲۳۷۳۲۱۵-۰۹۱۱

۶۲ سیستان‌وبلوچستان زابل کیخا احمدعلی ۲۲۳۵۱۱۲ ۵۴۲۰۰۵۸-۰۹۱۵

۶۳ تهران تهران محجوب علی‌رضا ۶۶۴۶۱۸۲۸ 

۶۴ مازندران نوشهروچالوس محسنی‌بندپی انوشیروان ۲۲۳۶۹۷۱۷ 

۶۵ فارس آباده محمدجانی داود ۸۲۱۶۲۹۵ ۳۵۱۱۳۶۵-۰۹۱۷

۶۶ آذربایجان‌شرقی اهروهریس مسعودی‌ریحان غلامحسین ۳۳۳۶۰۶۴ ۴۲۶۱۲۰۴-۰۹۱۴ 

۶۷ آذربایجان‌شرقی شبستر مطهری علی ۳۴۵۲۰۲۰ ۱۴۱۱۹۰۰-۰۹۱۴ 

۶۸ لرستان بروجرد مقدسی هادی ۳۳۳۳۰۱۶۱ ۱۳۰۳۲۵۸-۰۹۱۲

۶۹ لرستان خرم‌آباد ملکشاهی‌راد محمدرضا ۳۲۲۸۷۴۳ ۶۹۸۳۵۴۷-۰۹۱۶

۷۰ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو منادی‌سفیدان علیرضا ۴۴۳۳۶۱۸ ۳۱۵۴۷۶۲-۰۹۱۴

۷۱ گلستان رامیان و آذرشهر منصوری‌رضی مرادعلی ۳۹۷۶ ۱۷۶۳۲۴۶-۰۹۱۱ 

۷۲ اردبیل اردبیل موسوی سیدکاظم ۶۶۱۴۲۳۱ ۱۵۲۸۲۰۹-۰۹۱۴ 

۷۳ زنجان خدابنده موسوی سیدفاضل ۴۲۲۳۵۵۰ ۱۴۲۴۰۴۴-۰۹۱۲

۷۴ خوزستان آبادان موسوی‌جرف سیدعلی ۲۲۲۸۸۶۳ ۱۳۱۱۳۱۱-۰۹۱۶

۷۵ اصفهان مبارکه موسوی‌مبارکه سیدعلی‌محمد ۵۲۴۳۴۹۲ ۲۳۹۰۶۳۶-۰۹۱۳ 

۷۶ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو میرتاج‌الدینی سیدمحمدرضا ۶۶۹۶۹۳۴۶ ۲۱۸۵۸۹۴-۰۹۱۲

۷۷ آذربایجان‌غربی میاندواب میرزایی محمد ۶۶۹۶۱۱۷۸ ۱۰۹۹۷۱۷-۰۹۱۲

۷۸ تهران تهران نادران الیاس ۲۲۷۶۷۴۱۳

۷۹ آذربایجان‌شرقی سراب نصیرپورسودمالی مجید ۴۴۰۸۴۷۷۷ ۱۰۹۷۴۰۴-۰۹۱۲ 

۸۰ گلستان گلستان نظری‌مهر محمدجواد ۳۹۸۶۴۰۸۳ ۱۷۱۱۳۷۴-۰۹۱۱

۸۱ همدان ملایر ونایی حسن ۶۶۵۵۴۱۰۶ ۳۰۳۶۹۱۳-۰۹۱۲ 

۸۲ آذربایجان‌شرقی میانه هاشمی سیدحسین ۲۲۴۱۰۹۹۵ ۱۱۱۴۱۷۴-۰۹۱۲

۸۳ آذربایجان‌شرقی بناب اعزازی‌ملکی ضیادالله ۵۴۴۷۳۶ ۴۰۵۱۷۸۶-۰۹۱۴ 

۸۴ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو پزشکیان مسعود ۵۴۴۷۰۷ ۳۱۳۴۲۵۴-۰۹۱۴ ا

۸۵ آذربایجان‌شرقی کلیبروبخش فتحی‌پور ارسلان ۸۸۴۱۷۴۴ ۱۱۶۴۷۸۴-۰۹۱۲ 

۸۶ آذربایجان‌شرقی مراغه و عجب‌شهر نجفی یوسف ۳۳۳۷۲۵ ۱۰۲۴۷۸۳-۰۹۱۴

۸۷ آذربایجان‌شرقی مرندوجلفا سازدار سیروس ۳۳۲۰۵۲ ۳۰۲۰۴۳۱-۰۹۱۴

۸۸ آذربایجان‌شرقی ملکان خدادای سلمان ۲۲۴۸۰۸۰۳ ۱۱۸۷۱۶۱-۰۹۱۲

۸۹ آذربایجان‌شرقی میانه حاج‌اصغری سیدمحمدرضا ۲۲۳۳۹۹ ۱۲۳۱۰۴۲-۰۹۱۴

۹۰ آذربایجان‌شرقی هشترود اسماعیلی غفار

۹۱ آذربایجان‌غربی ارومیه ذاکر سیدسلمان ۳۶۵۷۳۷ ۴۴۰۱۵۶۹-۰۹۱۴ قضایی

۹۲ آذربایجان‌غربی بوگان عثمانی محمدقصیم ۸۸۵۱۰۸۱ ۳۸۲۰۱۶۷-۰۹۱۴

۹۳ آذربایجان‌غربی پیرانشهروسردشت پرتوی محمدعلی ۴۲۲۵۷۷ ۱۶۷۵۰۴۲-۰۹۱۴ 

۹۴ آذربایجان‌غربی ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ۸۸۸۰۴۷۷۳۸ ۱۱۱۰۶۴۲-۰۹۱۲ 

۹۵ آذربایجان‌غربی ماکووچالدران جعفرزاده سلیمان ۸۸۰۵۶۳۳ ۱۴۳۴۱۸۶-۰۹۱۴ 

۹۶ آذربایجان‌غربی مهاباد محمودزاده جلال ۲۲۳۴۴۶ ۴۴۴۲۵۱۳-۰۹۱۴

۹۷ آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ محبی‌نیا جهانبخش ۲۲۳۶۷۹۴

۹۸ اردبیل اردبیل‌ثمین‌ونیر صبورقچه‌کندی جواد ۷۷۱۴۴۲

۹۹ اردبیل اردبیل‌ثمین‌ونیر محمدی قاسم ۶۶۹۳۲۱۹ ۳۴۸۵۳۰۸-۰۹۱۲

۱۰۰ اردبیل خلخال و کوثر خالقی بشیر ۳۸۱۴۴۶ ۳۱۵۷۳۸۱-۰۹۱۴

۱۰۱ اردبیل گرمی اسماعیلی ولی ۷۷۴۰۸۷ ۳۵۵۴۰۰۸-۰۹۱۴

۱۰۲ اردبیل مشکین‌شهر اسدی یونس ۵۲۲۳۲۶

۱۰۳ اصفهان اردستان طباطبایی‌نژاد سیدمصطفی ۲۲۳۷۹۱۳ ۲۹۶۹۶۱۱-۰۹۱۲ 

۱۰۴ اصفهان اصفهان اخوان‌بیطرف نیره ۳۳۵۰۵۴ ۱۴۸۲۳۱۹-۰۹۱۲ 

۱۰۵ اصفهان اصفهان فولادگر حمیدرضا ۳۳۶۷۲۶ ۲۱۸۵۸۸۳-۰۹۱۲ 

۱۰۶ اصفهان اصفهان کامران حسن ۵۲۸۴۱۶ ۱۴۸۲۳۱۹-۰۹۱۲

۱۰۷ اصفهان برخوارومیمه حسینی‌دولت‌آبادی سیدمحمود ۶۶۴۶۷۱۹ ۳۲۶۵۸۲۶-۰۹۱۳

۱۰۸ اصفهان خمینی‌شهر ابطحی سیدمحمدجواد ۳۲۴۰۴۶ ۳۱۲۲۴۱۳-۰۹۱۳

۱۰۹ اصفهان سمیرم جعفری بهروز ۲۶۴۵۷۳۹

۱۱۰ اصفهان شهرضا حیدرپورشهرضایی عوض ۲۲۴۴۱۵۸ ۱۱۲۸۶۹۴-۰۹۱۲

۱۱۱ اصفهان محمدی بهمن ۷۷۶۴۵۱۱ ۴۷۲۲۵۵۸-۰۹۱۳

۱۱۲ اصفهان فلاورجان موسوی‌لارگالی سیدناصر ۳۷۲۲۲۱۲

۱۱۳ اصفهان کاشان‌واران‌وبیدگل گرانمایه‌پور اصغر ۲۲۴۷۵۴۷ ۳۸۴۲۹۵۳-۰۹۱۳

۱۱۴ اصفهان گلپایگان و خوانسار نکونام محمدابراهیم ۷۷۴۴۶۱۷ ۵۴۳۹۲۱۲-۰۹۱۵ 

۱۱۵ اصفهان لنجان کوهکن‌ریزی محسن ۲۲۵۶۸۲۰۵ صنایع

۱۱۶ اصفهان نائین حسنی‌باقرانی حسین ۲۲۵۳۳۱ ۱۹۴۳۹۶۹-۰۹۱۲

۱۱۷ اصفهان نطنزوقمصر ضابطی طرقی محمد ۸۸۶۳۰۹۱۸

۱۱۸ اصفهان بگلریان روبرت ۸۸۸۲۲۱۹

۱۱۹ بوشهر بوشهروگناوه‌ودیلم میگلی‌نژاد غلامعلی

۱۲۰ بوشهر دشتی و تنگستان پورفاطمی سیدمحمدمهدی ۱۴۸۱۴۴۷-۰۹۱۲ 

۱۲۱ تهران پاکدشت بشیری فرهاد ۳۰۶۷۷۳ ۳۴۹۶۸۲۱-۰۹۱۲

۱۲۲ تهران تهران آقاتهرانی مرتضی

۱۲۳ تهران تهران آلیا فاطمه ۸۸۰۵۲۴۳ ۳۹۴۲۷۱۶-۰۹۱۲

۱۲۴ تهران تهران اکرمی سیدرضا ۲۲۸۵۴۲۸

۱۲۵ تهران تهران بادامچیان اسدالله؟

۱۲۶ تهران تهران باهنر محمدرضا ۲۳۵۶۰۱۱ 

۱۲۷ تهران تهران توکلی احمد ۲۲۳۶۶۵۴ ۱۲۷۳۵۳۲-۰۹۱۲

۱۲۸ تهران تهران حدادعادل غلامعلی؟

۱۲۹ تهران تهران حسینیان روح‌الله ۱۰۹۱۰۵۰-۰۹۱۲ 

۱۳۰ تهران تهران رهبر فاطمه ۲۲۸۶۶۵۰ ۲۳۶۰۲۲۲-۰۹۱۲

۱۳۱ تهران تهران صدر سیدشهاب‌الدین ۲۲۴۶۱۲۴ ۲۹۹۶۰۶۵-۰۹۱۲

۱۳۲ تهران تهران عباسپورطهرانی‌فرد علی ۱۱۳۰۹۳۷-۰۹۱۲ 

۱۳۳ تهران تهران غفوری‌فرد حسن ۲۲۵۸۷۷۳

۱۳۴ تهران تهران کاتوزیان حمیدرضا

۱۳۵ تهران تهران کوثری اسماعیل ۳۸۵۹۲۳۱ ۳۱۰۹۶۰۷-۰۹۱۲

۱۳۶ تهران تهران مرندی سیدعلیرضا ۲۲۸۰۰۷۳ ۱۱۶۳۹۶۸-۰۹۱۲

۱۳۷ تهران تهران مصباحی‌مقدم غلامرضا ۸۸۰۳۵۰۵۶

۱۳۸ تهران تهران مطهری علی ۲۲۸۵۷۹۸ ۱۰۰۷۷۸۳-۰۹۱۲

۱۱۹۶۲۷۱-۰۹۱۲ فرهنگی

۱۳۹ تهران تهران نجابت حسین ۲۹۲۷۸۹۵

۱۴۰ تهران تهران نوباوه‌وطن بیژن ۲۲۳۳۰۰۶

۱۴۱ تهران دماوندوفیروزکوه رامین شاهرخ ۲۲۸۵۰۲۹ ۳۲۳۱۹۰۲-۰۹۱۲

۱۴۲ تهران رباط‌کریم نوروزی حسن ۷۲۷۱۹۴ ۳۱۷۷۵۴۵-۰۹۱۵

۱۴۳ تهران تهران نژادفلاح محمدحسین ۲۴۶۵۲۴۳ ۲۱۸۹۴۲۰-۰۹۱۲

۱۴۴ تهران شهریار گروسی حسین ۱۷۱۶۰۲۲-۰۹۱۲ صنایع

۱۴۵ تهران کرج آجورلو فاطمه ۲۵۰۵۵۹۳ ۲۱۷۶۸۹۳-۰۹۱۲

۱۴۶ تهران کرج اکبریان عزیز ۴۴۵۱۰۲ ۱۱۶۱۹۱۵-۰۹۱۲

۱۴۷ تهران ورامین تقوی‌حسینی سیدحسن ۱۱۶۱۹۱۵-۰۹۱۲

۱۴۸ تهران کلیمیان مره‌صدق سیامک ۸۸۷۰۴۳۷۰ ۱۰۹۹۱۰۸-۰۹۱۲

۱۴۹ تهران مسیحیان بت‌کلیا یوناتن ۸۸۲۶۸۴۲ ۱۱۸۳۹۴۷-۰۹۱۲ 

۱-عباسعلی نورا- نماینده زابل و زهک            09121201425           

۲- علی اصغر یوسف‌نژاد- نماینده ساری    09113524260

۳- کاظم دلخوش – نماینده صومعه‌سرا   09111356224

۴- بهمن اخوان – نماینده مردم تفرش    09121170719

۵- سیدقدرت‌الله حسینی‌پور- نماینده مردم گچساران   09177118024

۶- قدرت‌الله علیخانی- نماینده قزوین    09121115024

۷- انوشیروان محسنی بندپی- نماینده مردم نوشهر چالوس  09121488668

۸- غلامحسین مسعودی ریحان- نماینده اهر و هریس   09144261204

۹- یوسف نجفی- نماینده مرد مراغه   09141024783

۱۰- محمدرضا شعبانی- نماینده کرمانشاه   09181313384

۱۱- جواد زمانی- نماینده کنگاور  09181370253—09181347995

۱۲- علیرضا منادی – نماینده مردم تبریز   09143154762

۱۳- سید محمد سادات ابراهیمی- نماینده مردم شوشتر   09161127257

۱۴- سیدمصطفی طباطبایی‌نژاد- نماینده اردستان   09122969611

۱۵- جهانبخش محبی‌نیا- نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب  09142276429

۱۶- احد خیری- نماینده بستان‌آباد   09141168956

۱۷- سیدعلی موسوی جرف- نماینده آبادان  09161311311

۱۸-حمیدرضا پشنگ- نماینده خاش، نصرت‌آباد، جاوه وکورین    09153470632

۱۹- حسن ملک محمدی- نماینده دامغان  09121053644

۲۰- مؤید حسینی صدر- نماینده خوی  09144156683

۲۱- احمدعلی مقیمی – نماینده بهشهر   09121074892

۲۲- محمدعلی حیاتی- نماینده فقید لامرد و مهر- مرحوم

۲۳- رضا رحمانی- نماینده تبریز،آذرشهر و اسکو  09144149460

۲۴- علی‌اکبر آقایی- نماینده سلماس – ؟

۲۵- فرهاد بشیری- نماینده پاکدشت  09123496821

۲۶- علیرضا سلیمی- نماینده محلات و دلیجان-  ؟

۲۷- علی کریمی فیروز جایی- نماینده بابل  09111127775

۲۸- محمد آشوری تازیانی- نماینده بندرعباس،قشم ،حاجی‌آباد و ابوموسی  09177614574

۲۹- عبدالحسین ناصری- نماینده گرگان و آق‌قلا  09111717366

۳۰- سیدمحمد مهدی پورفاطمی- نماینده دشتی و تنگستان  09121481447

۳۱- سیدعلی ادیانی راد- نماینده قائم شهر و جویبار  09122236769

۳۲- محمدمهدی افشاری- نماینده مرضدم داراب و زرین‌دشت   09171130176

۳۳- سلمان خدادادی- نماینده ملکان- ؟

۳۴- سیدکاظم موسوی- نماینده مردم اردبیل،نیر و نمین  09141528209

۳۵- سیدحسین هاشمی- نماینده میانه   09121114174

۳۶- مراد علی منصوری رضی- نماینده رامیان، آزادشهر و فندرسک  09111763246

شماره تلفن جمعی ازشخصیتهای دولتی

دفتر علی شمخانی (دبیر شورای امنیت ملی): ۰۲۱۸۸۷۲۳۸۲۹

سیدمحمود علوی (وزیر اطلاعات): ۰۹۱۲۸۱۷۸۱۷۵

علی مطهری (نماینده تهران در مجلس):۰۹۱۲۱۰۰۷۷۸۳

۰۲۱۳۳۱۱۹۷۹۶ – 02133954538

محمدباقر نوبخت (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) ۰۹۱۰۱۱۱۴۳۵۹

اکبر ترکان (مشاور ارشد رئیس جمهور): ۰۹۱۲۱۳۰۰۶۴۰

عماد افروغ (نماینده پیشین تهران در مجلس): ۰۹۱۲۲۱۸۵۸۵۵

عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور) ۰۹۱۲۱۱۲۰۲۳۲

محمد رضا باهنر (نماینده تهران در مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) ۰۹۱۲۱۱۳۳۲۶۲

مهدی چمران (عضو شورای شهر تهران) ۰۹۱۲۱۱۲۹۳۶۵

غلامعلی حداد عادل (نماینده تهران و کاندیدای پیشین ریاست جمهوری)

۰۹۱۲۱۳۳۳۹۹۰

محسن رضایی میرقائد (دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام )

۰۹۱۲۳۲۷۷۴۱۸ – 09121338575 – 09121772621

علاالدین بروجردی (رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس): ۰۹۱۲۱۳۶۰۲۱۸

عباس فلاحی باباجان اهر وهریس ۰۹۱۴۳۲۶۰۴۲۴

غلامرضا نوری قزلجه بستان آباد ۰۹۱۴۳۰۱۱۷۶۰

محمد باقری بناب ۰۹۱۴۴۲۰۶۷۷۴

مسعود پزشکیان آذرشهر و اسکو ۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶

محمدحسین فرهنگی آذرشهر واسکو ۰۹۱۴۴۱۵۶۰۹۸

علیرضا منادی سفیدان آذرشهر و اسکو ۰۹۱۴۳۱۵۴۷۶۲

مهناز بهمنی (اقتصادی) سراب ۰۹۱۴۱۳۱۰۰۵۴

علی علیلو شبستر ۰۹۱۲۵۰۸۱۰۴۱

ارسلان فتحی‌پور(اقتصادی) کلیبر-خداآفرین و بخش هوراند ۰۹۱۲۶۹۷۶۰۱۷

مهدی دوات گری مراغه وعجب شیر ۰۹۱۲۱۳۳۳۰۴۹

محمد حسن‌نژاد (اقتصادی) مرند وجلفا ۰۹۱۲۲۴۷۰۲۵۱

شهروز افخمی ملکان ۰۹۱۴۴۲۲۳۰۱۱

سید بهلول حسینی میانه ۰۹۱۲۲۱۸۵۷۹۷

محمد علی مددی میانه ۰۹۱۴۳۲۳۱۵۱۹

غلامحسین شیری هشترود واویماق ۰۹۱۴۱۲۱۳۵۳۸

الهویردی دهقانی ورزقان ۰۹۱۴۳۱۵۲۵۳۳

جواد جهانگیرزاده ارومیه ۰۹۱۲۱۵۰۵۸۱۳

عابد فتاحی ارومیه ۰۹۱۴۴۴۱۴۴۲۴

نادر قاضی‌پور ارومیه ۰۹۱۴۱۴۱۰۴۱۹

محمد قسیم عثمانی بوکان ۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹

موید حسینی صدر خوی و چایپاره ۰۹۱۴۴۱۵۶۶۸۳

علی اکبر آقائی معانجوقی سلماس ۰۹۱۲۱۱۱۰۶۴۲

محمد علیپور ماکو-چالداران-پلدشت- شوط ۰۹۱۴۴۱۶۳۷۸۸

عثمان احمدی (اقتصادی) مهاباد ۰۹۱۴۳۴۲۰۸۵۰

روح‌الله بیگی ئیلانلو میاندوآب-شاهین دژ و تکاب ۰۹۱۴۱۴۱۵۰۰۶

مهدی عیسی‌زاده میاندوآب- شاهین دژ و تکاب ۰۹۱۴۱۴۵۳۲۲۳

عبدالکریم حسین‌زاده نقده و اشنویه ۰۹۱۹۰۳۰۹۰۱۶

رسول خضری پیرانشهر و سردشت ۰۹۱۴۳۴۰۴۴۸۳

کمال‌الدین پیرموذن اردبیل- نمین- نیر- سرعین ۰۹۱۴۱۵۱۱۵۱۵

منصور حقیقت‌پور اردبیل- نمین- نیر- سرعین ۰۹۱۲۷۶۱۴۱۶۳

جلیل جعفری بنه خلخال خلخال و کوثر ۰۹۱۲۲۶۵۰۷۳۹

یونس اسدی مشکین‌شهر ۰۹۱۴۳۵۴۰۵۵۳

حبیب برومند داش قاپو مشکین شهر ۰۹۱۲۶۳۵۴۵۰۳

احمدی بخشایش اردستانی اردستان ۰۹۱۲۱۱۴۹۹۱۷

میرقسمت موسوی اصل گرمی ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۰۲

نیره اخوان بیطرف اصفهان ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۱۹

احمد سالک کاشانی اصفهان ۰۹۱۲۱۳۷۵۹۹۵

حسن کامران دستجردی اصفهان ۰۹۱۳۱۰۵۰۹۰۵

عباس مقتدای خوراسگانی اصفهان ۰۹۱۳۳۱۱۳۳۴۷

محسن صرامی فروشانی خمینی‌شهر ۰۹۱۳۱۰۱۶۷۷۱

حسینعلی حاجی دلیگانی شاهین‌شهر ومیمه و برخوار ۰۹۱۳۱۶۱۶۵۹۸

عوض حیدرپور شهررضایی شهرضا و دهاقان ۰۹۱۲۱۱۲۸۶۹۴

محمدعلی اسفنانی فریدن و فریدونشهر وچادگان ۰۹۱۳۳۰۲۸۴۳۵

سیدناصر موسوی لارگانی (اقتصادی) فلاورجان ۰۹۱۳۳۲۸۵۶۵۲

عباسعلی منصوری آرانی کاشان و آران بیدگل ۰۹۱۲۱۱۱۳۴۵۸

علی ایرانپور مبارکه ۰۹۱۳۳۰۰۶۵۰۹

روبرت بگلریان مسیحیان ارمنی جنوب ایران ۰۹۱۲۳۸۶۶۰۹۰

سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی نائین و خور وبیابانک ۰۹۱۲۷۵۶۶۰۰

ابوالفضل ابوترابی نجف‌آباد و تیران و کرون ۰۹۱۳۱۲۸۵۲۱۸

محمد فیروزی نطنز و بخش قمصر ۰۹۱۳۲۶۲۵۲۴۵

سیدمحمد حسین میرمحمدی گلپایگان و خوانسار ۰۹۱۲۳۷۰۵۰۹۸

مفید کیائی‌نژاد ساوجبلاغ و نظرآباد وطالقان ۰۹۱۲۲۵۲۶۴۹۴

عزیز اکبریان کرج ۰۹۱۲۱۱۶۱۹۱۵

محمدجواد کولیوند کرج ۰۹۱۲۶۷۰۱۲۲۵

عبدالکریم جمیری بوشهرو گناوه و دیلم ۰۹۱۷۷۷۲۶۴۸۲

مهدی موسوی‌نژاد دشتستان ۰۹۱۲۲۵۲۳۰۵۱

سیدمحمد پورفاطمی دشتی و تنگستان ۰۹۱۲۴۹۰۹۸۹

موسی احمدی کنگان و دیر و جم ۰۹۱۷۱۱۳۵۳۷۰

مرتضی آقاطهرانی تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۲۵۲۰۴۳۰

سیدمحمد حسن ابوترابی‌فرد تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۱۴۸۳۰۲۱

غلامعلی حدادعادل تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۳۹۱۹۹۷۳۹۹

سیدعلیرضا مرندی تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۱۱۶۳۹۶۸

سیدمسعود میرکاظمی(انرژی) تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۲۷۱۶۹۴۱

شاهرخ رامین تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۳۴۳۱۹۰۳

ابراهیم نکو (اقتصادی) رباط کریم و بهارستان ۰۹۱۲۱۹۵۷۵۱۹

اسفندیار اختیاری کسنویه یزد زرتشتیان ۰۹۱۳۱۵۱۵۳۰۷

حسین گروسی شهریار-قدس- ملارد ۰۹۱۲۱۶۲۶۴۲۶

سیامک مره صدق کلیمیان ۰۹۱۲۱۰۹۹۱۰۸

یوناتن بت کلیا مسیحیان آشوری و کلدانی ۰۹۱۲۱۱۸۳۹۴۷

کارن خانلری مسیحیان ارمنی شمال ایران ۰۹۱۲۳۲۱۱۹۸۰

سیدحسین نقوی‌حسینی ورامین- پیشوا ۰۹۱۲۴۷۵۹۰۶۵

فرهاد بشیری پاکدشت ۰۹۱۲۳۴۹۶۸۲۱

امیرعباس سلطانی بروجن ۰۹۱۳۳۸۰۵۰۳۱

سیدسعید زمانیان دهکردی شهر کرد ۰۹۱۳۱۸۱۹۱۱۶

مجید جلیل سرقلعه لردگان ۰۹۱۲۱۵۴۰۲۰۷

سیدمحمدباقرعبادی بیرجند و درمیان ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۱۹

محمدعلی عبدالله‌زاده فردوس-سرایان- طبس ۰۹۱۲۳۷۹۶۷۰۵

جواد هروی قائنات ۰۹۱۵۵۱۹۵۲۷۳

مراد هاشم‌زهی نهبندان وسربیشه ۰۹۱۵۵۰۴۷۰۹۰

ابوالقاسم خسروی‌سهل آبادی تربت‌حیدریه و مه و لات‌و زاوه ۰۹۱۵۵۳۱۸۳۶۷

غلامرضا اسدالهی تربت‌جام-تایبادو باخزر ۰۹۱۲۴۴۸۲۸۸۴

محمود نگهبان سلامی خواف و رشتخوار ۰۹۱۵۳۲۸۴۱۴۴

حسین محمدزاده درگز ۰۹۱۵۱۱۴۲۲۶۴ – 09151142265

رمضانعلی سبحانی‌فر سبزوار-جفتای‌-جوین وخوشاب ۰۹۱۲۱۵۰۹۶۱۲

محمدرضا محسنی‌ثانی سبزوار-جفتای‌-جوین وخوشاب ۰۹۱۲۱۷۵۰۵۲۸

احمد سجادی (انرژی) فریمان-سرخس-بخش‌های احمدآباد و رضویه ۰۹۱۵۵۰۳۷۲۸۴

هادی شوشتری قوچان وفاروج ۰۹۱۵۳۰۶۳۰۳۵

محمد اسماعیل نیاء کاشمر-بردسکن و خلیل‌آباد ۰۹۱۵۱۱۵۱۱۸۵

سیدهاشم بنی‌هاشمی چهارم مشهد و کلات ۰۹۱۵۵۲۴۵۲۸۶

نصرالله پژمان‌‌فر مشهد وکلات ۰۹۱۵۵۰۳۸۰۰۳

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی مشهد و کلات ۰۹۱۵۵۱۱۶۶۸۲

حسین سبحانی‌نیا نیشابور و تخت جلگه ۰۹۱۲۱۱۱۷۴۶۶

علی مروی (انرژی) نیشابور وتخت جلگه ۰۹۱۲۲۷۱۶۹۱۰

محمد دهقانی‌نقندر چناران و بینالود ۰۹۱۵۵۱۲۴۸۰۰

محمدرجایی باغ سیائی گناباد و بجستان ۰۹۱۹۳۵۷۸۷۴۹

هادی قوامی اسفراین ۰۹۱۵۵۰۵۰۵۴۶

موسی‌الرضا ثروتی بجنورد ۰۹۱۵۱۱۰۸۲۵۴

قاسم جعفری بجنورد ۰۹۱۵۳۱۱۶۹۰۸

عبدالرضا عزیزی شیروان ۰۹۱۵۱۸۴۸۳۲۶

جواد سعدون‌زاده (انرژی) آبادان ۰۹۱۶۱۳۱۱۲۰۰

*****

جنگ روانی برای رسیدن به اهداف-شماره تلفن نمایندگان مجلس شورای اسلامی

با سلام وخسته نباشید حضور تمامی همکاران عزیز وگرامی/سایت معلمان پیمانی

ما در این مرحله با تلاش وهمکاری شماعزیزان در سراسر کشور امید داریم بتوانیم وزارت آموزش وپرورش را در مورد خودمان ملزم به پاسخگویی کنیم . برای رسیدن به همین هدف در این مرحله نمایندگانی را انتخاب کرده ایم که واقعا مرد عمل باشند وبه ما کمک کنند . ضمنابه پیشنهاد همکاران رسانه های واحدی را معرفی می کنیم تا همگی به این رسانه ها فشار بیاوریم تا از وزیر سوال بپرسند . خواهشمند است در هنگام تماس حتما ذکر کنید ما معلمان پیمانی استخدام ۸۹ هستیم وحتما به تبدیل وضعیت در یزد اشاره کنید. از همه ی همکاران استدعا داریم همگی تماس بگیرند ونتیجه ی اقدامات خود را درنظرات بنویسید تا تعداد دوستانمان فعالمان را بدانیم.

۱-دکتر حسن کامران نماینده ی اصفهان وعضو کمسیون امنیت ملی    09131050905   فقط تماس بگیرید پیامک بی فایده است . به علت مراجعات زیاد مردمی سخت می شود تماس گرفت .اما مردعمل هستند با استفاده از ایشان حتی می توانیم به وزیر برسیم.

۲-خانم نیره اخوان نماینده ی اصفهان و همسر دکتر کامران ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۱۹

۳-عطاءالله سلطانی  نماینده ی رزن ورییس کمیته ی آموزش وپرورش مجلس۰۹۱۸۳۱۴۸۴۹۴

۴-امیر خجسته نماینده ی مردم همدان۰۹۱۸۱۱۱۱۵۰۷

۵-بخش نیمروزی رادیو ایران:۰۲۱۲۲۱۶۴۴۶۴    -30000610

۶-خبرگزاری فارس:۰۲۱۸۸۹۱۰۵۰۰ –info@farsnews.com

۷-تماس با خبر ۲۰:۳۰:   30002030    – تلفن:۰۲۱۲۲۱۶۴۸۱۹

۸-تماس با نشریه ی نگاه:   02182282119  – پیامک ۳۰۰۰۱۲  –  negah@medu.ir                   

۹-مرکز پاسخگوی وزارت:۰۲۱۸۲۲۸۸۰۰۰

۱۰-دفتر مدیر کل بازرسی وشکایات وزارت آموزش وپرورش:۰۲۱۸۸۸۰۰۲۱۵

 ما می توانیم موفق شویم بنابراین از همه ی همکاران گرامی تقاضا داریم با احساس مسئولیت ویژه تا حصول نتیجه با شماره های اعلام شده تماس بگیرند . از همکارانمان در اصفهان خواهشمندیم در تماس با دکتر کامران ما را یاری رسانند. /http://peymani-89.blogfa.com/category/2

مه با هم برای یکبار هم که شده متحدشویم و با نماینده ها حرف بزنیم  تابدانند ظلمی هم درحق ما نیروهای پیمانی ۸۹ رخ داده است. .شماره تماس دکتر هروی نایب رییس کمسیون آموزش شماره ی ایشان ۰۹۱۵۵۱۹۵۲۷۳ا

سلام شماره دکتر شاهین محمد صادقی نائب رئیس مجلس و عضو هیئت رئیسه ۰۹۱۲۲۱۸۵۸۷۸

شماره ثروتی نماینده فعال بجنورد خراسان شمالی ۰۹۱۵۱۱۰۸۲۵۴

تلفن دکتر خسروی ۰۹۳۷۳۴۵۶۷۹۰  حتما زنگ بزنید جواب میده

شماره دکتر فیاضی ۰۹۳۵۳۵۶۷۸۹۰

سلام شماره حاج عیسی دارایی نماینده اندیمشک خوزستان اینه- ۰۹۱۶۱۴۰۰۱۸۲

اقای ناصر عاشوری(نماینده شهرستان فومن)

 09121593619

نماینده ی محترم خرمشهر جناب آقای عبدالله سامری ۰۹۱۶۳۳۳۷۶۳۹ ما به ایشان پیام دادیم

سلام شماره همراه دکتر شهریاری نماینده زاهدان و رییس کمسیون بهداشت مجلس ۰۹۱۲۱۱۲۵۹۰۲ لطفا همگی تماس بگیرید

۰۹۱۷۷۶۱۰۰۷۹شماره آقای ابوالقاسم جراره می باشد

مهندس پاپی نماینده دزفول خوزستان)

شماره ایشان ۰۹۳۷۳۵۰۴۴۸۵

شماره جناب آقای کریمیانی نماینده شهرستانهای مریوان و سروآباد۰۹۱۸۸۷۴۰۷۹۲

اینهم شماره یونس اسدی نماینده شهرستان مشگین شهر۰۹۱۴۳۵۴۰۵۵۳

سلام:همکاران عزیز با نماینده خرمشهر در تماس باشید نماینده ی بسیار فعالیست شماره۰۹۱۶۶۳۳۷۶۳۹ حاج عبدالله سامری حتمابا ایشون در تماس باشید شاید کاری برای ماکردند

دکتر عباس مقتدایی -سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده اصفهان ۰۹۱۳۳۱۱۳۳۴۷

دکتر کامران نماینده ی اصفهان. ۰۹۱۳۱۰۵۰۹۰۵ حتما زنگ بزنید خیلی پیگیره

خانم اخوان نماینده ی حقوقی مجلس ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۱۹

**************

تلفن نماینده ها جهت تماس با آنها

 
-فتح الله حسینی نماینده سر پل ذهاب قصرشیرین وگیلان غرب۰۹۱۲۲۱۲۲۹۳۵}

{-علی جلیلیان اسلام آباد غرب ۰۹۱۸۸۳۲۱۶۷۵}

-حاج سعید حیدری طیب شهر کرمانشاه ۰۹۱۸۷۲۱۳۰۸۳}

{-سید حسین نقوی حسینی ۱۱۶۱۹۱۵-۰۹۱۲

-تهران تهران لاله افتخاری۳۲۷۵۲۱۱-۰۹۱۲

{-فارس شیراز دستغیب سیداحمدرضا ۶۳۵۶۷۱۶ ۱۱۲۲۴۷۰-۰۹۱۷

-خوزستان آبادان دهشتی سیدحسین ۳۲۲۲۴۰۶ ۶۳۰۷۱۲۰-۰۹۱۶

{-آذربایجان شرقی تبریز و آذرشهر و اسکو رحمانی رضا ۴۱۴۹۲۶۰-۰۹۱۴

{-تهران تهران رسائی حمید ۴۷۹۵۴۱۵-۰۹۱۲

{-فارس جهرم رضایی‌کوچی محمدرضا۷۱۶۸۶۱۲-۰۹۱۷

{-تهران تهران زارعی علی‌اصغر ۳۳۵۶۶۲۷۰ ۱۲۵۶۴۳۹-۰۹۱۲{

-تهران تهران زاکانی علیرضا ۳۲۰۹۸۸۶-۰۹۱۲

-خوزستان شوشتر و گلوند سادات‌ابراهیمی سیدمحمد ۱۱۲۷۲۵۷-۰۹۱۶

نوشهر و چالوس- آقای قاسم احمدی لاشکی

عضو کمیسیون آموزش مجلس نهم ۰۹۱۱۱۹۵۴۳۷۸

محمد ابراهیم محبی نماینده سنقر و کلیایی کمیسیون عمران ۰۹۱۸۳۳۷۰۷۲۷

وحید احمدی نماینده کنگاور صحنه هرسین بیستون ۰۹۱۲۶۵۰۶۶۶۶

فتح الله حسینی نماینده سر پل ذهاب قصرشیرین وگیلان غرب۰۹۱۲۲۱۲۲۹۳۵

علی جلیلیان اسلام آباد غرب ۰۹۱۸۸۳۲۱۶۷۵

حاج سعید حیدری طیب شهر کرمانشاه ۰۹۱۸۷۲۱۳۰۸۳

{-آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو فرهنگی محمدحسین ۴۱۵۶۰۹۸-۰۹۱۴

-فارس شیراز قادری جعفر ۷۱۶۱۳۶۵-۰۹۱۷

آذربایجان‌غربی ارومیه قاضی‌پور نادر ۳۳۶۰۲۳۶ ۱۴۱۰۴۱۹-۳۹{

-خراسان‌رضوی مشهدوکلات کریمی‌قدوسی جواد ۳۱۴۵۹۹۶-۰۹۱۵

{-تهران تهران کوچک‌زاده مهدی ۱۲۰۸۶۹۲-۰۹۱۲{

خیلی مهم-گیلان رشت کوچکی‌نژاد جبار ۲۳۷۳۲۱۵-۰۹۱۱

{-آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو منادی‌سفیدان علیرضا ۳۱۵۴۷۶۲-۰۹۱۴{

-بوشهر دشتی و تنگستان پورفاطمی سیدمحمدمهدی ۱۴۸۱۴۴۷-۰۹۱۲ ردبیل

حقیقت پور۰۹۱۲۷۶۱۴۱۴۳

افضلی فرد۰۹۱۴۳۵۱۲۶۱۲

پیر موذن۰۹۱۴۱۵۱۱۵۱۵

نماینده های کرمانشاه 

محمد ابراهیم محبی نماینده سنقر و کلیایی کمیسیون عمران ۰۹۱۸۳۳۷۰۷۲۷

وحید احمدی نماینده کنگاور صحنه هرسین بیستون ۰۹۱۲۶۵۰۶۶۶۶

فتح الله حسینی نماینده سر پل ذهاب قصرشیرین وگیلان غرب۰۹۱۲۲۱۲۲۹۳۵

علی جلیلیان اسلام آباد غرب ۰۹۱۸۸۳۲۱۶۷۵

حاج سعید حیدری طیب شهر کرمانشاه ۰۹۱۸۷۲۱۳۰۸۳

تهران _ زارعی علی‌اصغر: ۳۳۵۶۶۲۷۰ ۱۲۵۶۴۳۹-۰۹۱۲

آذربایجان‌شرقی، تبریز و آذرشهر و اسکو _ منادی‌سفیدان علیرضا: ۴۴۳۳۶۱۸ ۳۱۵۴۷۶۲-۰۹۱۴

گیلان _ کوچکی‌نژاد جبار: ۴۲۴۴۶۶۹ 2373215-0911

اصفهان _ عباس مقتدایی: ۰۹۱۳۳۱۱۳۳۴۷

سلطانی: ۰۹۱۸۳۱۴۸۴۹۴

نماینده پاکدشت _ فرهاد بشیری: ۰۹۱۲۳۴۹۶۸۲۱

اراک _ سلیمی : ۰۹۱۸۸۶۶۳۴۶۰

۰۹۱۸۳۱۴۸۴۹۴ سلطانی

۰۹۱۵۳۱۱۶۹۰۸ جعفری قاسم

۰۹۱۱۱۵۲۱۹۴۶ – ۰۹۳۵۳۵۶۷۸۹۰ فیاضی

تهران_ کوچک‌زاده مهدی ۱۲۰۸۶۹۲-۰۹۱۲

میر قسمت موسوی اصل ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۰۳

منادی علیرضا ۳۱۵۴۷۶۲-۰۹۱۴

یزد_اسفندیار اختیاری کسنویه ۰۹۱۳۱۵۱۵۳۰۷

خسروی ۰۹۳۷۳۴۵۶۷۹۰ 

عباس قائدرحمت نماینده دورود و ازنا لرستان

۰۹۱۲۱۳۶۴۳۸۵ 

غلامرضا نوری – بستان آباد

۰۹۱۴۳۰۱۱۷۶۰

 
شماره تلفن های آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

 

درباره نویسنده

1215مطلب نوشته است .

One Comment on “شماره تماس”موبایل” نمایندگان مجلس”دهم”وادواری”

  • رضا wrote on ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵, ۷:۳۰

    با سلام.. از نمایندگان محترم تقاضا دارد برای رضای خدا. طرح حذف محرومیت مشمولان غایبی که بر اساس بودجه سال ۹۴ به صورت نقد جریمه خدمت سربازی را واریز نمودند را مانند مشمولان غایب در بودجه سال ۹۵  حذف نمایید چرا که این یک تبعیض و اجحاف در حق مشمولان سال ۹۴ است.  برای رضای خدا لطفا این کار را انجام بدید که مجدد به جامعه برگردیم و ما را به عنوان شهروند درجه ۲ نشناسند  انگشت نما نشویم… ممنون

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2017 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما