مسجد”آقاپیر” خرفکام -بقعه پیرشاه محمود

مسجد

مسجدآقاپیر/بقعه پیرشاه محمود

DSC_0382 DSC_0378  DSC_0398

پنج کیلومترکه ازطرف شمال شهرستان صومعه سرا حرکت کنید بعدازپشت سرگذاشتن  محله عربان وروستاهای صیقلان وپیشخان به روستای "ازگم"می رسید از۴راه مخابرات ازگم می پیچید،ازحدود۶۰۰مترکه به مسیرتان ادامه می دهید(ازمنزل پیدری شهیدعلی خلوص دهقانپور)می گذرید،بقعه /مسجدآقاپیرنمایان است

DSC_0377

درمسجدآقاپیر مزار۴شهید نیزاست عبارتندازشهیدپورصالح/شهیدرحیمی/شهیدزوارحسینی/شهیدعظیمی

  DSC_0393 DSC_0395 DSC_0396  DSC_0408

ساختمان کوچکی که درپشت مسجدمی بینید آرامگاه سیدابراهیم وسیده زهرامی باشد/پدرودخترند/سیده زهرا بعدازمرگ پدرش فبرپدر"سیدابراهیم"را درست کرد وهرپنجشنبه به سرقبرپدرمی آمد ومردم هم برایش نذری می آوردند وصیت کرد که قبرش هم درکنارپدرباشد

واما  قبری که نرده سفیدرویش قراردارد به "قبرمادر"معروف است،قبرمادرپیرشاه محمود  ودرهمین مکان صبح روز عاشورا نوحه سرایی سرمی دادند(این صبح عزابودآه وایلا/صاحب عزاخدابودوایلاصدوایلا)خوانده می شد که معمولاً شاهپورتوکلی یکی ازاین افرادبود ومشت حبیب

بقعه معروفترازمسجدآقاپیراست،چراکه مسجدهم  اعتبارش راازاین امامزاده"آقاپیر"گرفته است

DSC_0559  DSC_0565       DSC_0655 - Copy - Copy

DSC_0556 DSC_0548 DSC_0549    

درکناراین مسجدبقعه معروفی است که ۲امام زاده مدفون هستند

یکی پیرشاه محمود ودیگربنام سیدمحمد که باهم نسبت دارند یکی پدربزرگ ودیگری نوه است

نوه ازمعروفیت بیشتری برخورداراست که دارای ضریع وبارگاه است ولی پدربزرگ قبرش همسطح زمین است

آن  تکه پارچه سبز که روبروی فرش است"کنارضریع" قبرپدربزرگ"(سیدمحمد)است

درزمانهای قبل پدربزرگ هم قبرش کمی مرتفع بود ولی چندین بار قبوراین۲بزرگوارموردتجاوز گنج کنان واقع شدند ووبعلت امنیت پایین هرساله موردتجاوزسارقان نیزقرارمی گیرند

این بقعه اگرچه هنوززوارزیادی دارد ولی درگذشته عده زیادی ازراههای دور ونزدیک برای گرفتن جاجت به پیرشاه محمودمتوسل می شدند وبعضی ازگرفتاران ودردمندان یک نصف روز وبعضی تا۲روز دخیل می بستند وبعدازشفا به خانه هایشان  می رفتند

صفرروشندل (۱۳۳۸)ازجمله ازکسانی هست که بمن گفت  که من در۱۴سالگی به همین امام زاده"پیرشاه محمود"شفایافتما/افسرعمویی نیزازشفایافتگی اعضای خانواده اش گفت-هر۲درعکس مسجدحضوردارند

"یکی از دردهای که مردم بران درمانش به این امامزاده مراجعه می کردند"چی گرفتگی  یا رفتن روح/به تعبیردیگر"کج شدن صورت

آقای علی اکبرکاتب(متولد۱۳۱۲) که یکی ازفعالین "خادمان"قدیمی این مسجدبوده  تنها فرددرقیدحیات ازنسل قدیمی  هیئت امنای سابق می باشدمی گوید

درزمان گذشته که اعتقادات مردم بیشتربود،عده زیادی برای شفایافتن امراض خودبه این بقعه  مراجعه می کردند وتاحاجت خودرا نمی گرفتند،بقعه راترک نمی کردند،آین بقعه درشهرستان صوعه سراشناخته ترین بقاع بوده وازهم تیپ آدم می آمدند

DSC_0412

آقای کاتب می گوید"حاج محمدابراهیم -پدرطاهرآقاصومعه سرایی ازجمله این مراجعین بوده که یک بعدازظهربه این بقعه آمد ،وبعدازشفاگرفتن به شهربرگشت ودیگری گلمیراخباری را اعلام می کند

آقای کاتب می گویدبعضی ازبیماران ودردمندانی که به این بقعه مراجعه می کردند ممکن بود تایک هفته دربقعه آقاپیربیتوته می کردند وحاجت خودرا می یافتند وبرمی گشتند

آآقای کاتب می گویددرزمان سابق درهمین محلی که حالا دستجات عزاداری می آیند (غیرازمحرم)اینجا میدان ومحل کشتی گیله مردی بود،پهلوانان درشهرهای دورونزدیک  می آمدند،بمدت یکماه شبهای جمعه برای قدرتنمایی  باحریفان به میدان می رفتند،اما  آن موقع برق نبود،از"مشعل"برای روشنایی استفاده می کردند که دریکی ازاین مسابقات مسئول روشنایی که یک جوان بودآتش گرفت  که ازدست هیچکس کاری برنیامد،درمقابل جمعیت حاضرسوخت وازآن سال مسابقات کشتی نیز ازاین محل برچیده شد/آقای کاتب می گویدمن آن موقع ۱۵،۱۶سالم بودیعنی قبل ازسال۱۳۳۳۰این حادثه اتفاق افتاده است

آقای علی اکبررضانژاد ازاعتقاداتش نسبت به "بقعه آقاپیر"می گوید

ایان می گویددرقدیم این اعتقادات بیشتربود ،بطوری که مردم ازدورونزدیک برای شفاگرفتن به این بقعه می آمدندوکسی دست خالی برنمی گشت.

آقای رضانژاددرموردحادثه مرگ یکی تماشاچی  ورزش کشتی محلی می گوید،"آقا ازاعتبارخوددفاع کرد"چراکه کشتی گیران باید "لخت"می شد ،بغیرازیک شلوارک که به آن"لاس پاره"می گفتند،چیزی برتن نداشتند،هنگام که درمیدان مبارزه بودن وزنان هم می آمدندبرای تماشا که این صحنه ها،منظره نامناسبی برای این بقعه نبوده که این حادثه"آتش گرفتن آن جوان،موجب بسته شدن پرونده کشتی گیری دراین مکان مقدس شد

آقای سهراب علیزاده می گوید

مراسم کشتی گیله مردی درشبهای جمعه انجام می گرفت که زن ومرد می آمدندبرای تماشا،درآن روزحادثه بادمی وزید، مشعل فروزان که بالای درخت تعبیه شده بود واژگون شد،وافتادروی سریکی   ازتماشاچیانی که ازروستای"گاوکده=اسلام آباد"آمده بود،خیلی زود لباسهایش آتش گرفت ، کسی رایارای خاموش کردنش نبود

DSC_0951

واما مسجدآقاپیرحدود۷هکتاروسعت دارد قبرستان این  مسجدعلاوه برپذیرای اموات خرفکام ،مردم  روتای سنگجوب نیزاموات خودرا به این مسجدمی آورند/۲۵۰۰متررا مرحوم رمضانعلی رهبر به محوطه مسجدملحق کرده است

هیئت امنای مسجدآقاپیرعبارتنداز

محمدعلی تجربه کار معروف به آدولله/باقررهبر/مظاهررضانژاد/حسین کاتب/نورالدین رضانژاد خادم"متولی"مسجدنیزآقای رضارهبرمی باشد

ذکرخیری ازخادمان وزحمتکشان قدیمی مسجدآقاپیر

ازفعالترین خادمان آقای مشهدی حبیب رهبر"مشت حبیب" بوده که اگربگوییم مسجدبه کاکل مشت حبیب می گشت سخن بگزاف نگفته ا،سروسامان دادن کارهای مسجد راه انداختن دسته وپذیرای ازدستجات ورتق وفتق امورمسجدازجمله ازکارها واقدامات مشت حبیب بود  وبعضاً ازجیب خود خرج مسجدمی کرد 

DSC_0804  DSC_0812 

کاسعلی رهبر درسرقبرپدر مشهدی حبیب رهبر/عکس پرسنلی آقای مشت حبیب رهبراست،تنهاعکسی که خانواده اش ازایشان دارد

پسرش"کاسعلی"می گوید اوهنگام مرگ وصیت کرد که ۲۰۰۰مترمربع "2قفیز"ازمزرعه شالیزارخودرا وقف مسجدکرد،بدینصورت که محصول این قطعه زمین خرج مسجدشود

یکی ازاقدامات  مرحوم مشت حبیب  راه اندازی  دستجات درروز سیم امام حسین علیه السلام بود،قبلاًفقط دستجات درروزالوداع بود

این منزل "مشت حبیب"است که حالا کاسعلی "فرزندش"آن رابازسازی کرده وهمچون پدرش هرساله در روزسیم امام  عزاداران با غذای گرم پذیرای می کند

DSC_0797

واما چی شد که سومین روزشهادت امام حسین(ع) بعنوان روزبرپایی عزاداری  برقرارشد

آقای کاسعلی رهبر می گوید سیم امام همیشه مسجد درروستای سنگجوب برگزارمی شد که مرحوم منوچهرخلیلی"صاحب کارخانه برنجکوبی ازگم"به پدرم "مشت حبیب "پیشنهادداد که شما که الوداع مراسم دارید،سیم امام را هم برگزارکنید واو قول همکاری داد که ازآن سال علاوه بر روزالوداع"تاسوعا" سیم امام هم  دستجات به این مسجدآمدندوخودسنگجوبی ها نیز دسته خودرا به این مسجدمی آورند

ازدیگرکسانی که برای مسجدآقاپیرزحمت می کشیدند ویا هیئت مناء بودند

 میرکمال سلیمی ارشد/عزیز"مشت کاس"علیزازده/سیدابول  حبیبی نژاد/موسی خوشرو/بیت الله"شاهپور"توکلی/رمضانعلی رهبر

بی بی خانم "متولی"آقاپیر

بی بی خانم که قبرش درسمت راست۴قبر"شال سبز"مشاهده می شود بیش از۳دهه متولی بقعه بوده وقبر مرحوم رمضانعلی درقسمت سمت چپ قبری که شال سبزرویش است قراردارد

اولین متولی"زینب"بود که به او"خواخور"می گفتند که خیلی زن خیری بود،

به مردم کمک می کردمثلاً برای آنهادام وطیورمی خرید که نگهداری کنندبه شراکت ودرخریدتجهیزات کشاورزی"بیل وخیش .."وحتی کمک های مالی میکرد

می گویندبعضیهااموالش رابالاکشیدند.

بی بی خانم که قبرش درسمت راست۴قبر"شال سبز"مشاهده می شود بیش از۳دهه متولی بقعه بوده وقبر مرحوم رمضانعلی درقسمت سمت چپ قبری که شال سبزرویش است قراردارد

رسول غلامزادنیزازمداحان این مسجدبوده که قبرش را مشاهده می کنید

                                   DSC_0787                  ی    DSC_0789              DSC_0810DSC_0769 DSC_0772 

 DSC_0789 DSC_0780DSC_0817

  DSC_0637 DSC_0640 - Copy - Copy   DSC_0649 - Copy - Copy   DSC_0650 - Copy - Copy   DSC_0652 - Copy - Copy

 دستجات عزاداری روزسیم امام دوشنبه۱۲محرم۱۴۳۷/مصادف با۴آبان۱۳۹۴/ /دسته های زنجیرزنی مربوط به روستاهای کهنه سر-پیشخان-ازگم-خراط محله-سنگجوب-صیقلوندان  است

    DSC_0657 - Copy - Copy    DSC_0664 - Copy  DSC_0666 - Copy  DSC_0668 DSC_0673 - Copy  DSC_0676 - Copy    DSC_0678 DSC_0679 - Copy  DSC_0680 - Copy  DSC_0681 - Copy  DSC_0682 DSC_0683 DSC_0684 DSC_0685  DSC_0690 DSC_0691 DSC_0693 DSC_0694 DSC_0697 DSC_0698 DSC_0700 DSC_0703 DSC_0705 DSC_0706 DSC_0711 DSC_0712 DSC_0713

DSC_0715 DSC_0718 DSC_0719 DSC_0724 DSC_0726 DSC_0729 DSC_0731 DSC_0732 DSC_0737 DSC_0738 DSC_0742 DSC_0746 DSC_0748 DSC_0749 DSC_0751 DSC_0753 DSC_0776  DSC_0794

درخت گلابی وحشی (خوج)د سالهای متمادی به همین صورت(لار)سوراخ شده مانده وبه حیاتش ادامه می دهدوهرساله هم میوه دهی می کند

 DSC_0567 DSC_0568 DSC_0569 DSC_0570 DSC_0572 DSC_0573 DSC_0574 DSC_0575 DSC_0577 DSC_0579 DSC_0582 DSC_0583 DSC_0585 DSC_0588 DSC_0589

امشب شب سیم امام است-آخرین شب ازبرپایی مراسم عزاداری دهه اول محرم+۳ درهمه شبها ازعزاداران باغذای گرم پذیرایی می شود ، ،هرشب یک نفربانی می شود که امشب بانی آقای رجبعلی کریمی بود که متأسافنه خلف وعده کرد

مراسم سینه زنی بامداحی محسن خلوص دهقانپور(برادرشهیدعلی خلوص)که رئیس بنیادشهیدشهرستان صومعه سرا می باشد

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:

هنگام سینه زنی چراغ هارا خاموش می کردند ودرتاریکی"بی ریا"سینه می زدند واما امشب من ازهیئت امناخواستم چنددقیقه ای برای گرفتن عکس چراغهاراروشن کند

DSC_0590 DSC_0591 DSC_0592 DSC_0597 DSC_0603 DSC_0619

***

این تصاویر"پایین"مراسم سیم همسرجمشیدتوکلی است"مرحومه حاجیه کریمی"درتاریخجمعه ۶اسفند۱۳۹۵

درباره نویسنده

1577مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2018 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما