چرازیارت عسکریین”سامرا” فضیلتش برتراز”زیارت”امام حسین است؟

چرازیارت عسکریین

حجت الاسلام قرائتی در-سامرا -چرازیارت عسکریین فضیلتش برتراز”زیارت”امام حسین است؟

درادامه «ماجرای ماه عسل»آقای قرائتی راخواهیدخواند که درحرم امام رضا(ع)پول نان شبش رانداشت

یا امام رضا اگه میخواه بدهی ،زودتربده که نانوایی هاداره تعطیل می شوند!

واینکه چگونه امام رضا پول نان شبش راداد

واینکه امام عسکری چگونه پول درخواستی زائرش راداد؟درست به همون اندازه ای که خواسته بود

اولین «خشت طلا»گنبدعسکریین را چه کسی نصب کرد؟

دستورایت الله بروجردی برای اعزام ۱۰۰طلبه قم به سامرا درماه رمضان که یکی ازآنها آقای قرائتی بوده

واینکه پدرآقای قرائتی ۲۰سال بعدازدواج چگونه بچه دارشد…راخواهیدخواند

DSC_4990

عصرامروزجمعه، ۶ فروردین ۱۳۹۵ حجت الاسلام محسن قرائتی”معلم قرآن”به سامراآمدند وبه زیارت حرم امامین عسکریین (حضرت امام هادی+امام حسن عسکری+نرجس خاتون”مادرامام زمان”+حکیمه خاتون”معلم ومربی نرجس خانم”)پرداختند

آقای قرائتی هنگام خواندن زیارتنامه چنان گریه می کرد که  شانه هایش جابجامی شد

توضیحات مدیریت سایت-پیراسته فر:اگرچه هنگام زیارتنامه من برایش مزاحمتی فراهم کردم”وقتی عکس می گرفتم”گفتند :اینهاکه عکس می گیرند نمیذارن ماراحت باشیم ! وجایشان راتغییردادندوچسبیدند به ضریح

 DSC_4997

دراین سفر۳روحانی “ازعراق”اوراهمراهی میکردند

یکی ازآنها”حجت الاسلام محمدحسن مهدوی مهر”رئیس جامعه المصطفی-بغداداست

 DSC_4996

 ازآقای مهدوی فر پرسیدم “جامعه المصطفی”چیست؟

گفتند:یک دانشگاه اسلامی ،بین المللی  درعراق است که از۱۲۶کشور طلبه پذیرش کرده ودر۶کشورهم شعبه نمایندگی دارد

ازدکتر مهدوی مهرخواستم که شب   پیش مان درسامرابمانند ولی ایشان گفتند :چون خود حاج آقا قرائتی     حالش نامساعداست وحاجیه خانمش هم همراهش است مریض هستند  ومضافاً اینکه فرداصبح  ساعت۸ دربغداد،برای معلمین “مدارس تکامل”مجتمع آموزشی -که زیرنظرآموزش وپرورش است سخنرانی دارد ودیروز وپریروز برای اساتیددانشگاه  مصطفی کلاس داشتند  احتمالا صبح بموقع نمیتوانیم برگردیم

نگارنده(پیراسته فر)ازآقای قرائتی خواستم که شب سامرابمانند-گفتند :فرداساعت۸کلاس دارم ،۲ساعت که باید درماشین”توراه”باشم ومن  دیگه آن قرائتی زمان قبل نیستم که باخسنگی سفر،صحبت کنم

آقای قرائتی آنگاه درنمازجماعت صحن حرم شرکت کردند

%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7

بچه های ستاد ودیگرایرانیان شرکت کننده درنماز،وقتی متوجه حضورآقای قرائتی شدند،چون نگینی اورا درحلقه  کردند،همه ازایشان تقاضای صحبت داشتند که آقای قرائتی مطالبی را ایرادکردند

برتری فضیلت امامین عسکریین نسبت برزیارت امام حسین(ع)

سفارش آیت الله بروجردی مبنی براعزام طلاب به سامرا

آقای قرائتی گفتند :من ۲۰ساله بودم وطلبه که  درآستانه ماه مبارک رمضان،آیت الله بروجردی گفتند: قبور امام هادی وامام عسکری ونرجس خاتون وحکیمه خاتون زوارندارد-صدتاطلبه آمادگی خودرااعلام کنند که بروند برای سامرا تاروزها روزه بگیرند وشبها  درب منزل عسکریین بازوچراغ حرم روشن باشد ومن یکی آن ازآن صدنفرطلبه بودم که هر۳۰روزه رااینجاگرفتم(قرائتی متولد۱۳۲۴ است،پس درسال۱۳۴۴به سامراآمده)

این مفسرقرآن  روایتی از امام جوادعلیه السلام نقل کردند که عده ای آمدند به نزدش ،پرسیدند:زیارت اماحسین(ع) “کربلا”ثوابش بیشتراست،یازیارت امام رضاعلیه السلام”خراسان”؟

آن موقع امام رضا(ع)غریب بود کمترین زوارراداشت،امام جواد(ع)فرمودند:زیارت امام رضا ثوابش بیشتراست ،چون امام حسین(ع) زوارزیادی دارد،امام رضا(ع)زوارندارد

وبعد بااستفاده ازاین روایت گفتند حالا زیارت “سامرا”عسکریین،ثوابش از زیارت کربلا بیشتراست،چون غریب واقع شده وبعدهم زواررا توجه دادند به فراوانی ثواب وکسب فضیلت این مکان مقدس

ماجرای ماه عسل آقای قرائتی   

تازه دامادی که نان شب رانداشته

مؤلف تفسیرنور گفت:پدرم مقدمات سفرمان را به مشهدمقدس فراهم کرده بود،مارفتیم به مشهد وزیارت امام رضا علیه السلام،شب  رفتم نانوایی متوجه شدم  پولی برایم نمانده که نان بگیرم

زیارتنامه میخوانیم،هرکس میخواهدماهستیم!

نان یک تومان بود،من برگشتم حرم ، درفکراین بودم که چگونه پول نان شب را تهیه کنمبه ذهنم رسید که زیارتنامه بخوانم.

یک گوشه ای نشستم ،به هرکسی گفتم بیاییدبرای شمازیارتنامه بخوانم گفتند :خودمان بلدیم!

فروش وسایل سفربرای خریدنان شب

تصمیم گرفتم تسبیح چوبی که داشتم بفروشم  تاپول نان رادربیارم  که ۲ریال بیشتر قیمت ندادند،برگشتم منزل اجاره ایم ،تا ببینم چی داریم ببرم بفروشم،خوب که نگاه کردم ،مناسب ترین شی راسجاده   دانستم برداشتم  که ببرم بفروشم ،خانمم دید!  گفت سجاده را کجامیبری !؟

من که نمی خواستم زنم از مفلس بودنم مطلع شودگفتم : برداشتم از اینجا که بزارم روی طاقچه

ودوباره رفتم متوسل شدم به امام رضا(ع)بعدازدرددل گفتم :

یا امام رضا اگه میخواه بدهی ،زودتربده که نانوایی هاداره تعطیل می شوند

ورفتم دریک جایی قرارگرفتم که ببینم امام رضا چطوری  پول نانم رامی دهد.

نگاهم به زواربود که کدامیک را امام رضا(ع) مأمور تأمین نانم کرده !

درهمین فکربودم که امام جمعه داراب  خوانسار-رادیدم باسرعت بسویم آمد وگفت:آقای قرائتی من ۲ساعته که دنبالت می گردم، کجایی؟

گفتم چکارداری؟

گفت:من دارم برمی گردم ،یک مقدارپول اضافه آمده میترسم راهزنان ازمن بدزدند،اینهارا بهت میدم تابعدازمراجعت  ازت بگیرم

وبه اینصورت مخارج نان ودیگرمایحتاج درآمد،یعنی امام رضاعلیه السلام  دست رد به سینه  زائرش نمی زند واززوارخودغافل نیست 

طلبه مفلس ودرخواست مبلغی ازامام

امام عسکری چگونه به زوارش “پول درخواستیس”راداد!؟

قرائتی گفتند: درزمان  آیت الله میرزای شیرازی “صاحب فتوای تحریم تنباکو”که حوزه علمیه اش درسامرابود یکی ازطلاب که فقیربو ونیارضروری به مقداری پول داشت،آمدکنارصحن باب القبله درگوشه سمت راست صحن،خطاب کرد به امامین عسکری گفت:آقا من میهمان شماهستم وپول ندارم ودریک گوشه ای وامی ایستم تااینکه یکی  یاران شما پولی بمن برساند

ساعت ۳عصرآیت الله میرزای شیرازی  که همیشه بعدازنمازمغرب وعشاء بزیارت حرم می رفت ولی آن روزغیرمترقبه به حرم واردشدند وبعداززیارت ازدرب باب القبله بطرف  آن طلبه جوان رفتند بدون اینکه ازاو مبلغ درخواستی را بپرسند،همان مبلغی که ازامام خواسته بوددادند.

ومیرزا بهش گفت:شما یکبارمیهمان آقاشدید ومن ازابتدای “تشکیل حوزه”تا الآن میهمان آقاهستم

میرزای شیرازی(متولد۱۲۳۰قمری) از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۱۲ (وفات). ۲۱ سال در سامرا اقامت گزید. او مرجعیت شیعه را به مدت ۱۰ سال در نجف و ۲۱ سال در سامرا برعهده داشت.۸۲سال عمر / تااین زمان(۱۴۳۷هجری قمری)“۱۰۷سال پیش”

اولین خشت طلا درگنبد عسکریین-سامرا-بدست آیت الله خوانساری نصب شد

آقای فرائتی بااین جمله آیت الله خوانساری

وبه به مترعین ستادبازسازی عتبات سامراگفت:هرکاری که انجام می دهید “سنگی را جابجامیکنید”به نیت یکی از اقوام وخویشان انجام دهید ،تاچهل پشت اقوامتان رایادکنیدسعی کنیدکنیدمیلیاردی کارکنید،نه میلیونی

پدرآقای قرائتی درسن۵۰سالگی بچه دارشده ،اززن دوم

قرائتی:پدرمن دوبار ازدواج کرد ولی تاسن۴۵سالگی  از هیچیک فرزندی نداشت تا اینکه  یک روز همسایه او یگ گونی نزد او آورد که داخلش چند عدد بچه گربه بوده؛ و به پدرم گفت :ما بچه زیاد داریم وبچه گربه هم زیاد داریم لذا بچه گربه ها را برای شما اورده ام

پدرم دلشکسته ودر گوشه اطاقی نشست وگریه کرد وبا صدای بلند گفت:

خدایا من را از اولاد محروم کردی که همسایه من به من تمسخر کند !؟
از قضا همان سال به حج میرود واز همراهان می خواهد که بعد از دعای او امین بگویندو پدرم از خداطلب فرزندانی صالح می کند که اولین انها واعظ ومبلغ احکام دین باشد وهمشهریان او می گویند، ۵سال بعداز این سفر، خداوند در حدود پنجاه سالگی به او فرزند می دهد که اولین انها بنده هستم وما یازده تا فرزند هستیم

طلبه مفلس ودرخواست مبلغی ازامام

قرائتی گفتند: درزمان  آیت الله میرزای شیرازی “صاحب فتوای تحریم تنباکو”که حوزه علمیه اش درسامرابود یکی ازطلاب که فقیربود ونیارضروری به مقداری پول داشت،آمدکنارصحن باب القبله درگوشه سمت راست صحن،خطاب کرد به امامین عسکری گفت:آقا من میهمان شماهستم وپول ندارم ودریک گوشه ای وامی ایستم تااینکه یکی  یاران شما پولی بمن برساند

ساعت ۳عصرآیت الله میرزای شیرازی  که همیشه بعدازنمازمغرب وعشاء بزیارت حرم می رفت ولی آن روزغیرمترغبه به حرم واردشدند وبعداززیارت ازدرب بابالقبله بطرف  آن طلبه جوان رفتند بدون اینکه ازاو مبلغ درخواستی را بپرسند،همان مبلغی که ازامام خواسته بوددادند  وگفت:شما یکبارمیهمان آقاشدید ومن ازابتدای “تشکیل حوزه”تا الآن میهمان آقاهستم

میرزای شیرازی از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۱۲ ق. ۲۱ سال در سامرا اقامت گزید. او مرجعیت شیعه را به مدت ۱۰ سال در نجف و ۲۱ سال در سامرا برعهده داشت.  

***

یکی ازمظلومیت های امامین عسکریین

مدیریت سایت-پیراسته فر:کاروانهایی که به عتبات می آیند،بعضی که براساس اطلاعات غلط وناقص دیگران،سامرارا ازبرنامه خودحذف می کنند،سازمان حج وزیارت ایران  نیز زمینه ترس واضطراب زائران را فراهم کرده است(۱)

زائران کاروانهای آزاد نیزبرنامه هایشان به این صورت است(۳روزکربلا+۲روزنجف+یک روزکاظمین+۲ساعت سامرا)

من چندماهی که اینجاهستم وبه عینه مشاهده کردم وحتی مصاحبه کردم،اکثرکاروانها یک ساعت قبل از اذان وارد سامرا”صحن”می شوند به واسطه تذکر مسؤل کاروان زودترجلوی کفشداری جمع شوید، با عجله به زیارت می روند ونگران ناهارشان هستند،نماز را سلامش را تابرکاته تمام نشده باسرعت صف جماعت را رها وبه صف مضیف”مهمانسرای حرم” می پیوندند.

دیگه فرصتی برای زیارتنامه خوندن ونمازمستحبی نمی ماند

بعضی ها که دیگرفرصت نمازجماعت حرم راندارند،باروحانی ویادیگرمسءلین کاروانشان یک جایی راانتخاب می کنند که باروحانی کاروانشان  نمازرا سریع بخوانند وناهاربخورندبرگردند.تعدادکمی از کاروانهایی هم هستند که شب را اینجا بیتوته می کنند وفرصت بیشتری برای زیارت دارند.

کاروانهای کشورهای هندوپاکستان،افغانستان، لبنان ،بحرین،عربستان،آذربایجان،ترکیه،ماداگاسکار،تانزانیا،کویت

فرصت بیشتری را برای زیارت می گذارند،آنها بعضاً۲ساعت قبل ازادان اینجا”حرم”هستندتا بعداز صرف ناهار برمیگردند ودرطول این مدت بصورت دستجمعی زیارتنامه می خوانند

یک چیزرا هم نبایدمنکرشد:خطراحتمالی گروه تروریستی داعش غیرمنتظره نیست

پاورقی

۱-سازمان حج و زیارت از چند روز پیش با انتشار پیامکی از زائران ایرانی درخواست کرده که برای رعایت مسایل امنیتی، سفر به سامرا جدا خودداری کنند.مصطفی قاسمی، نماینده سازمان حج و زیارت در عراق نیز با تاکید بر این که زائران ایرانی در مسیرهای مشخص شده حرکت کنند و فقط به شهرهای نجف، کربلا و کاظمین بروند و به هیچ عنوان راهی سامرا نشوند

 -اطلاعیه سازمان حج و زیارت در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۴

***

امامین  عسکری هم درزمان حیات خود مظلوم بودند وهم درمماتشان مظلومند

 امام هادی(علیه‌السلام) یکی از مظلوم ترین امامان شیعه است که در زمان حیات و پس از شهادتشان مورد ظلم و ستم مستکبران قرار گرفتند؛ مظلومیت امام هادی(ع) فقط به دوران امامت ایشان منتهی نشد و پس از شهادت غریبانه و مظلومانه ایشان نیز، ستمگران عالم از هرگونه جنایتی در حق امام دهم شیعیان دریغ نکردند که ساخت موسیقی موهن علیه امام هادی(ع) و تخریب مرقد منور ایشان در سامرا گوشه‌ای از مظلومیت این امام همام است.

یکی از اقدامات و فعالیت‌های ائمه علیه السلام پرورش شاگردان و افراد شایسته بوده است. امام هادی علیه السلام نیز با توجه به پراکندگی شیعیان در مناطق مختلف و وجود شبهات و انحرافات، نیروهایی را که استعدادهای لازم را داشتند شناسایی کرده و آنان را جهت پیش‌برد اهداف اسلامی تربیت می‌فرمودند. این افراد افزون بر راویانی هستند که سخنان و روایات امام هادی علیه السلام را نقل می‌نمودند. برخی از این افراد همان کسانی هستند که وکالت آن حضرت را عهده دار بودند.

دعای “جامعه کبیره” وغدیریه  ازامام هادی (ع)است

همچنین با وجود مسائل پیش آمده در آن دوران و حضور غلات شیعه در زمان امام هادی علیه السلام اصل امامت باید معرفی می‌گردید؛ چون ائمه علیهم السلام و فضائل و جایگاه ایشان رو به فراموشی می‌رفت. امام هادی علیه السلام پدران و اجداد گرامی خود را با بیان زیارات معرفی می‌کردند. مجموعه این زیارات و ادعیه به عنوان یک دائره المعارف شیعه به حساب می‌آید و در بردارنده دلایل بسیار استوار در حقانیت ائمه اطهار و اهل بیت علیهم السلام می‌باشد.زیارت جامعه کبیره از مشهورترین ، برترین و شناخته شده‌ترین زیارات ائمه علیهم السلام است. شیعیان نسبت به خواندن آن بخصوص روزهای جمعه توجه خاصی دارند. شیخ طوسی (ره) در التهذیب و شیخ صدوق (ره) در الفقیه آن را نقل کرده‌اند. علامه مجلسی (ره) در مورد صحت سند آن ـ که به درجه قطع رسیده ـ می‌گوید: «این زیارت دارای بهترین سند، عمیق‌ترین مفهوم، فصیح‌ترین الفاظ، بلیغ‌ترین معناو عالی‌ترین شأن است.  امام هادی علیه السلام در این زیارت شاخصه‌ها و پایه‌های اصلی شیعه را بیان فرمودند.

همچنین زیارت غدیریه که به زیارت امیرالمؤمنین در عید غدیر خم معروف است از ایشان نقل شده است. در سالی که معتصم امام علیه السلام را از مدینه به سامرا فراخواند، ایشان به زیارت امام علی علیه السلام در نجف اشرف رفته و این زیارت را قرائت کردند که در ضمن آن یکصد و پنجاه منقبت از مناقب امام علی علیه السلام بیان فرموده و از برخی مشکلات سیاسی و اجتماعی که ایشان را آزرده کرده بود، سخن گفتند.

این زیارت از زیباترین، اصیل ترین، بدیع‌ترین و پربارترین زیارت‌ها است. در زمانی این زیارت توسط امام هادی علیه السلام قرائت شد که امامت به فراموشی سپرده شده بود. امام هادی علیه السلام در ضمن زیارت با ترسیم مظلومیت امام علی علیه السلام و هشدار به مردم، آنان را از خواب غفلت بیدار می‌کند.

در بین ائمه سه نفر بودند که در کودکی به مقام امامت رسیدند.حضرت ولی عصر(عج)، امام جواد(ع) و دیگری امام هادی(ع) بودند.در سن ۸ سالگی به مقام امامت رسیدند و نکته بعد اینکه مدت امامت ایشان با توجه به سن کمشان ۳۳ سال بود.

اوضاع اجتماعی زمان امام قابل بحث است. زیارت جامعه کبیره چه به لحاظ سند و چه به لحاظ مضمون از جهتی یک دوره امام شناسی است. مسئله این است که چه اتفاقاتی و رخدادهایی روی داد که باعث شد امام زیارت جامعه کبیره را به عنوان یک سرود شیعه و متنی برای امام شناسی ایجاد کردند. نکته بعدی بحث شاگردان ایشان است که در حوزه‌های مختلف بودند و همچنین نکات معرفتی که ایشان بیان نمودند. کمی از بحث سنتی یا همان تاریخ تقویمی بیرون بیاییم و روی بحث معرفتی و تحلیلی که کمتر هم به آن پرداخته شده است مطالبی را ارائه دهیم.

شرایط امام هادی(علیه‌السلام) شرایطی بود که می خواستند هیچ اثری از اهل بیت باقی نباشد و قبر سیدالشهدا را خراب کنند. شخصی به اسم دیزج که یهودی‌الاصل بود از طرف متوکل مامور شد که قبر امام حسین را نابود کند. همیشه دست یهود در کار بوده است. قران هم همین را می‌گوید. آنها همچنین مسلمانان را از زیارت منع می‌کردند.

 زیارت غدیره که حضرت هادی دارند که از زیارت جامعه‌کبیره مظلوم‌تر است. خلاصه جامعه کبیره که شناسنامه شیعه است، می تواند شیعه را از انحراف نجات دهد و در معرفی شیعه نقش داشته باشد.

۰۹ مهر ۱۳۹۴ -تسنیم

***

البته اعتباروارزش”فضیلت”امام حسین علیه السلام برهیچکس پوشیده نیست وآثاردرمانی”شفا” که برای “تربت” این شهیدمطلوم گفته اند،برای هیچ امامی گفته نشده،حتی اارزش فضایل   زیارت دیگرائمه را میخواهندبسنجند،با قبرمطهرامام حسین می سنجند

خود امام هادی علیه السلام وقتی مریض شد پول داد به یک نفر گفت: برو سر قبر امام حسین دعا کن

آن شحص گفت: خودت امام  هستی، گفت: من امام هادی هستم اما دعا کنار قبر امام حسین(ع) مستجاب می‌شود . 

درسهایی ازقرآن قرائتی/تاریخ پخش۱۳۸۵/۱۲/۲۴

*************************************

اصل  روایت/سخن امام جواد

(۱)شاه عبدالعظیم حسنی فرمود: به حضرت جواد علیه السلام عرض کردم که به زیارت قبر حضرت سیدالشهدا علیه السلام مشرف شوم یا به زیارت پدرتان.

 فرمود: اندکی درنک کن؛ سپس داخل اندرون شد بعد – در حالی که اشکهایش بر رخسارش جاری بود – خارج شد و…

 سپس فرمود: زائران امام حسین علیه السلام بسیارند؛ اما زائران پدرم کم اند.

 در روایت دیگر فرمود: زیارت پدرم افضل است زیرا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را همه مردم زیارت می کنند؛ اما پدرم را، جز خواص شیعه زیارت نمی کنند.

 زیرا هر فرقه ای از شیعه، امام حسین علیه السلام را از جهات مختلفی از قبیل، شهادت آن حضرت، مخصوصا فرزند بی واسطه حضرت زهراعلیهاالسلام بودن محترم می شمارند و فرق دیگر شیعه، از قبیل: کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه و واقفیه و…امامت حضرت سیدالشهدا علیه السلام را پذیرفته اند؛ اما در باره، حضرت رضا علیه السلام اینچنین نیستند؛

مدیریت سایت:یعنی  یک زمانی بودکه خلفای بنی عباس براهل البیتبلکه به همه سادات وشیعیانومحبان علی واولادش سختگیری زیادی می کردند ورفت وآمدنشان  رارصدمی کردند،خیلی از افرادی که نسبت وگرایش به امام رضا داشتند را بقتل رساندند کهبقیه ناچارشدند به کوهها ومناطق صعب العبور پناه ببرند ودرانجاهم درامان نماندند،بخاطرهمین است گه درایران حدودده هزار امامزاده وجوددارد که بدینصورت روزگارسختی راگذرانده اند

واما حالا-مردم ولایتمدارایران اسلامی امام رضا علیه السلام راچون نگینی ارزشمند دربین خوددارند وقبرمطهرش همیشه پراززوار است

این قبورمطهر امامین عسکریین است که کمترین زوار بین  ائمیه اطهار علیهم السلام رادارند

***

سامرا -عسکریین/حملات داعش+نقشه سامرا

۱۵خرداد۹۳ ماه با حمله سراسری گروههای تروریستی “داعش” و “بعث” به مناطق مختلف عراق ، استانهای الانبار،صلاح الدین،نینوی و بابل ، یکی پس از دیگری به اشغال عناصر این محموعه ها در آوردند. در این میان ، استان صلاح الدین به دلایل مختلف قومیتی،سیاسی،نظامی و اجتماعی یکی از مهمترین اهداف آنها بشمار می رفت. استان صلاح الدین با جمعیت ۱ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ نفر سکنه ، واقع در شمال عراق و متشکل از ۸ ناحیه مسکونی شامل “طوز ، سامراء المقدسه ، تکریت ، بیجی ، الدور ، البلد ، الفاریس و الشیرکات” است.

تازه‌ترین تحولات عراق

مرکز این استان شهر تکریت در حاشیه رود دجله (با بیش از ۲۶۰ هزارنفر جمعیت در فاصله ۱۴۰ کیلومتری شمال غربی شهر بغداد) است که زادگاه صدام ملعون دیکتاتور خونریز سابق عراق در حاشیه آن قرار داشته و ساکنان این شهر نیز از طرفداران و حامیان صدام تا پیش از سقوط رژیم منحوس وی و از اعضای تشکیل دهنده هسته های عملیاتی گروههای مختلف تروریستی با گرایشهای بعثی و تکفیری در سالهای پس از سقوط حکومت صدام ، می باشند.

تازه‌ترین تحولات عراق

در هفته های ابتدایی حمله سراسری گروه داعش و پیرو هماهنگی های بعمل آمده میان فرماندهان این گروه با پس مانده های رژیم بعث عراق و خصوصا فرماندهان گروههای تروریستی بعثی فعال در عراق (که از سال ۲۰۰۳  دست به فعالیتهای مسلحانه علیه مردم و نیروهای نظامی عراقی زدند) طی عملیاتهای مشترکی استان الانبار واقع در غرب عراق (هم مرز با کشورهای سوریه،عربستان،اردن) به تصرف آنها در آمد و در ادامه به سوی استانهای “صلاح الدین،نینوی و بابل” پیشروی های سریعی انجام دادند./۰۹ آبان ۱۳۹۳مشرق

تازه‌ترین تحولات عراق

****

رمادیه -سامرا -صلاح الدین+نقشه عراق

استان «الانبار»، واقع در غرب عراق بزرگ ترین استان این کشور شمرده می شود، به گونه ‌ای که یک سوم مساحت عراق را به خود اختصاص و جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر – براساس آمار ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی – نفر را در خود جای داده است.

الانبار از لحاظ جغرافیایی از شمال به دو استان صلاح الدین و نینوا و از شمال غربی به سوریه، از غرب به اردن، از شرق به بغداد، از جنوب به عربستان سعودی و از جنوب شرقی به دو استان کربلا و نجف محدود می شود.

مرکز استان الانبار شهر «الرمادی» است و از لحاظ تقسیمات اداری ۸ شهرستان القائم، عانه،‌ راوه، حدیثه، هیت، الرمادی، الفلوجه و الرطبه را دربر می گیرد.

آزادسازی الرمادی و افق های پیش رو

موقعیت و اهمیت شهر الرمادی

شهر «الرمادی» به عنوان مرکز استان الانبار به دلیل نزدیکی به بغداد، از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه ای که این شهر تنها ۱۱۰ کیلومتر با بغداد فاصله دارد.

وسعت شهر الرمادی به ‌اندازه شهر «موصل»، مرکز استان «نینوا» است. این شهر در حاشیه رود فرات قرار دارد و شاهراه ارتباطی  بغداد به مناطق مرزی سوریه و اردن محسوب می ‌شود.

از همه مهم تر شهر الرمادی در ۱۱۰ کیلومتری غرب بغداد واقع شده و یکی از شهرهای سنی‌ نشین عراق است. در این شهر ده ها عشیره اهل سنت مانند عشایر الدلیم، آلبو ریشه، آلبو خلیفه، آلبو علوان، آلبو عبید، آلبو فهد، آلبو عساف و آلبو ذیاب از گذشته‌ های دور زندگی می کنند و به لحاظ سیاسی زمانی مرکز اپوزیسیون ضد دولتی به ویژه در دوره نخست وزیری «نوری المالکی» در سال‌ های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بود، زیرا شیوخ عشایر الرمادی همواره از دولت مرکزی ناراضی بوده و ادعا داشتند، بغداد با آنها تعامل تبعیض آمیزی دارد و همواره تلاش داشته آنها را به حاشیه براند.

درباره نویسنده

1540مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2018 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما