روش استفاده- بیبی چک(Baby Chek)+(HCGβ)+چندتست دیگرخانگی

تست حاملگی بی بی چک( Baby Chek) +آزمایش بتا”HCGβ”علائم حاملگی  توضیحات مدیریت سایت-پیراسته فر:هورمونHCGچیست؟ ادرار یک زن باردار حاوی هورمون بارداری به نام hCG است ، این هورمون با مواد شیمیایی واکنش نشان می‌ دهد و تغییر رنگ می دهد. (Human Chorionic Gonadotropin) «گنادوتروپین جفتی انسان»در حین حاملگی تولید می شود. این هورمون توسط جفت که … ادامه خواندن روش استفاده- بیبی چک(Baby Chek)+(HCGβ)+چندتست دیگرخانگی